Β Ο Υ Griechische Parlament P ZEITRAUM PROEDREFOMENIS PARLAMENTARISCHE DEMOKRATIEhttps://bolognamybloglagunaloguminaielloluisadankenthank.wordpress.com/

Β Ο Υ Griechische Parlament P ZEITRAUM PROEDREFOMENIS PARLAMENTARISCHE DEMOKRATIE karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/06/30/.

via Β Ο Υ Griechische Parlament P ZEITRAUM PROEDREFOMENIS PARLAMENTARISCHE DEMOKRATIE karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/06/30/.

Β Ο Υ Λ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Griechische Parlament P ZEITRAUM PROEDREFOMENIS PARLAMENTARISCHE DEMOKRATIE karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/06/30/.

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

In Arte dotta da Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia in trino ad essere Atene Atene in Karatofene su Napoli Firma Aiello Vincenzo fu Francesco Via Stella Mattutina 15 in Lesbo di Bologna con KA custodita dal doppio Atene Ellenico  Diplomata traduttrice in 3 Lingue Inglese Francese e Tedesco  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα».
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 25.6.2015,  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις, ως εξής:
 
Συζήτηση επί της αρχής:  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΞΣΤ΄
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015
Ώρα 18.00΄

(μετά την ολοκλήρωση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που ξεκινά στις 17.00΄)
 
 
Συζήτηση επί των άρθρων:  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΞΖ΄
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015
Ώρα 10.00΄

      ————————-  

Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί των άρθρων και επί του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Βασιλική Κατριβάνου και Γεώργιος Γεωργαντάς.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 25.6.2015,  τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις, ως εξής:
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΞΗ΄
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015
Ώρα 10.00΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΞΘ΄
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015
Ώρα 18.00΄

 
 
                                                                                                                   Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
ΖΩΗ  Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Griechische Parlament
P ZEITRAUM PROEDREFOMENIS
PARLAMENTARISCHE DEMOKRATIE
SESSION A

AGENDA SESSION

Einsame Diskussion und Abstimmung im Prinzip die Artikel und die gesamte Gesetzesentwurf: “Maßnahmen zur Linderung der Behinderte, um den Betrieb des Disability Certification Centres (KE.P.A.) zu vereinfachen, die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und verwandten Versicherungsfragen ‘.

SPRECHER: Despina Charalambidou und Nikolaos Panagiotopoulos.
Hinweis: Die Konferenz der Präsidenten beschloss in seiner Sitzung vom 2015.06.25, der Diskussion des Gesetzentwurfs in zwei Sitzungen, wie folgt:

Diskussion über Prinzip: MEETING XST
Monday, 29. Juni 2015
18.00
(Nach Beendigung des Parlamentarischen Kontroll beginnt um 17.00 Uhr)

Discussion Artikel: MEETING XZ
Tuesday, 30. Juni 2015
10,00

————————-

Fortsetzung der Diskussion und Abstimmung über Artikel und im Großen und Ganzen der Gesetzentwurf “Änderung von Vorschriften Code of Greek Citizenship -. Abänderung Nr 4251/2014 über die Anpassung der griechischen Rechtsvorschriften an die Richtlinie der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/98 / EU über ein einheitliches Antragsverfahren für Drittstaatsangehörigen die einzigen Aufenthalts- und Arbeits in einem Mitglied – Staates und über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die sich rechtmäßig in einem Mitglied – Staat und 2014/36 / EG über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zum Zwecke der Saisonarbeit und andere Bestimmungen “.

SPRECHER: Königliche Katrivanou und Georgios Georgantas.
Hinweis: Die Konferenz der Präsidenten beschloss in seiner Sitzung am 2015.06.25, die Fortsetzung der Diskussion über den Gesetzentwurf in zwei Sitzungen, wie folgt:

Ment MEETING
Wednesday, 1. Juli 2015
10,00

MEETING XTH
Wednesday, 1. Juli 2015
18.00

Athen, 26. Juni 2015
DER PRÄSIDENT DES HAUSES

LEBEN N. Konstantopoulou

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s