τις γλώσσες In Arbeit an der griechischen Parlament Athene ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Karatofenesantantoniodittaaiello Athena Maria Luisa AnToNiEttA Olimpia MI LI I LI MI in Vaticano Latino 3 Sprachen 3 Languages

τις γλώσσες In Arbeit an der griechischen Parlament Athene ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Karatofenesantantoniodittaaiello Athena Maria Luisa AnToNiEttA Olimpia MI LI I LI MI in Vaticano Latino 3 Sprachen 3 Languages.

via τις γλώσσες In Arbeit an der griechischen Parlament Athene ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Karatofenesantantoniodittaaiello Athena Maria Luisa AnToNiEttA Olimpia MI LI I LI MI in Vaticano Latino 3 Sprachen 3 Languages.

In Arbeit an der griechischen Parlament Athene ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Karatofenesantantoniodittaaiello Athena Maria Luisa AnToNiEttA Olimpia MI LI I LI MI in Vaticano Latino

Work in progress at the Hellenic Parliament Athene

In Arbeit an der griechischen Parlament Athene

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

08.07.2015

Ώρα 10.00΄

Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί των άρθρων και επί του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασιλική Κατριβάνου και Γεώργιος Γεωργαντάς.

Gesetzgeberische Arbeit

.08 .07 2015

10,00

Fortsetzung der Diskussion und Abstimmung über Artikel und im Großen und Ganzen der Gesetzentwurf “Änderung von Vorschriften Code of Greek Citizenship -. Abänderung Nr 4251/2014 über die Anpassung der griechischen Rechtsvorschriften an die Richtlinie der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2011/98 / EU über ein einheitliches Antragsverfahren für Drittstaatsangehörigen die einzigen Aufenthalts- und Arbeits in einem Mitglied – Staates und über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die sich rechtmäßig in einem Mitglied – Staat und 2014/36 / EG über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zum Zwecke der Saisonarbeit und andere Bestimmungen “.
SPRECHER: Königliche Katrivanou und Georgios Georgantas.

Continuation of the discussion and voting on articles and on the whole of the draft law “Amending provisions Code of Greek Citizenship – Amendment n. 4251/2014 on the adaptation of Greek legislation to the Directive of the European Parliament and Council Directive 2011/98 / EU on a single application procedure for granting third country nationals the single residence and work in a Member – State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member – State and 2014/36 / EU on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal work and other provisions “.
SPEAKERS: Royal Katrivanou and Georgios Georgantas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s