KA K BUCHSTABEN KARATOFENE Athene, sterben im Inneren des Eigenen Wesens in Anagramm-Lösungen und Absichten, Auch heute noch that Extrakt zu bringen und wieder mit meinem Namen in der Griechischen Sprache, sterben der Ägide als Träger gemeint, Erklärt Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello als Aegis Übersetzen in der Griechischen ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά

 

MLA style fonts Encyclopædia Britannica

MLA Stil Schriftarten Encyclopædia Britannica

MLA γραμματοσειρές στυλ Encyclopædia Britannica

Solovets Island monastery russia NILE RIVER

aegypt0001p4

aegypt0001p4

NILE RIVER 1 Lipizzaner Lipizzaner 2

imetter001p1

imetter001p1

20168-004-1313C997
KA K BUCHSTABEN aus Österreich, die polnische Volk so auf die Russland durch die Deutschland Prinz-Pass für auf dem Nil Sudan kommen, wo die wichtigen König heute sie behauptet, wir
Immer um die Symbole über den redundanten Verstärkung während der Perioden Adresse bereits Vergangenheit setzen KARATOFENE Athene, die im Inneren des eigenen Wesens in Anagramm-Lösungen und Absichten, auch heute noch, dass Extrakt zu bringen und wieder mit meinem Namen in der griechischen Sprache, die bedeuten, dass die Aegis, groß und vocalizing aufbereitete Athena in spirituellen eindrucksvollen Karma befürworten, ich bin die Hüterin und original Hellenic Vererbung bestätigt eine lange der Jahrhunderte über die Athener Stadt Neapel und Lesben Stückelung über Bolognese Stadt, sowohl auf der italischen Boden, Ich bin die Wiedergabe der alten Wander- und fremden Rundfahrt über meinen griechischen und Hellenic Vorläufern, die mir die ihr Siegel und wichtige natürlich innerhalb und auch vollen Namen KARATOFENE Santo Antonio Heilmittel am chinino gegen Malaria dittaaiellovincenzofufrancesco Via Stella Mattutina Nummer 15 Napoli, dieser Nomenklatur seit diesem Augenblick selbst in mir zu der Erkenntnis, leaved haben emblematischen hellenischen und griechischen Güte Athena in den Beziehungen mit mir abgeschlossen Namen so namen, es als Unterstützung erklärt Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello als Aegis übersetzen in der griechischen

Klemmen, Fürst von Metternich Klemmen, Fürst von Metternich, (deutsch: Fürst von “Prinz von”) in voller Höhe Klemmen Wenzel von Nepomuk Lothar Fürst von Metternich-Wonneburg-Beiölstein (geboren 15. Mai 1773, Koblenz, Erzbistum Trier [Deutschland ] –sterben 11. Juni 1859, Wien, Österreich), österreichischer Staatsmann, Außenministers (1809-1848) und ein Champion des Konservatismus, die bilden den siegreichen Bündnis gegen Napoléon I. und der Österreich als führende europäische Stromversorgung wiederhergestellt geholfen , die Ausrichtung der Wiener Kongress von 1814 bis 1815. frühen Lebensjahren
Metternich, der Abkömmling einer alten rheinischen Adelsfamilie, war der Sohn von Franz Georg Karl, Graf (Zählung) von Metternich-Wonneburg und der Gräfin (Gräfin) Beatrix Kagenegg. Sein Vater war dann der österreichische Gesandte in des Rheinischen Fürsten des Imperiums und Metternich seine Jugend in der Region Rhein-Mosel, für die er eine lebenslange Zärtlichkeit zurückgehalten verbracht.

Am 8. Oktober 1809, der Kaiser Franziskus (damals Franz I. von Österreich jedoch nicht mehr der Heilige römische Kaiser) ernannt Metternich Außenministers. Sechs Tage später die drückende Vertrag von Schloss Schönbrunn wurde mit Frankreich unterzeichnet. Österreich war nun dringend eine Atempause, die Metternich, indem Sie das Projekt aus einer Ehe zwischen der Erzherzogin Maria-Louis  ,Μαίρη Λουίζ Μαρία Λουΐζα die Tochter von Franz I erhält

Köflach Österreich
Köflach, Stadt, südlichen Österreich, westlich von Graz. Köflach empfangen Marktrechte im Jahr 1170 konnte aber erreichen Stadtstatus bis 1939. Es ist ein Kopfbahnhof und verfügt über Glas und Porzellan Arbeiten. Braunkohle (Braunkohle) Minen in der Nähe betrieben werden. Die Lipizzanerpferde (aus der früheren österreichischen Kaiser Gestüt Lipizza, in der Nähe von Triest;.. Für die Winterreitschule in Wien werden in Piber, 2,25 Meilen (4 km) nordöstlich Pop (2006) 10227 gezüchtet.

 

Kotlina Sandomierska

SandomierzWaschtisch, polnisch Kotlina Sandomierska,TarnówTiefland, Südost Polen, südlich von Lublin-Oberland und im Norden des Westkarpatenvorland befindet. Es wird von der Weichsel und seinem Nebenfluss San Fluß abgelassen.

von Kotlas Rußland

Kotlas, nach Stadt, Arkhangelsk Oblast (Gebiet), Nordwesten Russlands, am Zusammenfluß von der Nördlichen Dwina und Vychegda Flüsse. Es ist ein wichtiger Schwerpunkt der Fluss und Bahnkommunikation und Umschlagplatz, Handling vor allem für Kohle und Holz.

 

Kamose, (blühte vdZ 16. Jahrhunderts), letzte König der 17. Dynastie (c 1630-1540 v.Chr, siehe alten Ägypten:. Die zweite Zwischenperiode ) des alten Ägypten, die Feindseligkeiten gegen die Hyksos durchgeführt, die westsemitischen Siedler, die bemächtigt hatte der nördliche Teil von Ägypten in der aus dem 17. Jahrhundert v.Chr. Nach dem Tod seines Vaters, Seqenenre wurde Kamose Herrscher der südlichste Drittel der Ägypten. In seinem dritten Jahr lag der Hyksos-ägyptischen Grenze bei Al-Qusiyya, nahe dem heutigen Asyut, in Mittelägypten, während die separaten Königreich von Kush (im heutigen Sudan) gehalten Nubien südlich der ersten Katarakt auf den Nil.

 
Karmah

Karmah, Dinkel außerdem von Kerma, archäologische Stätte, im nördlichen Sudan. Es liegt in der Nähe der Gemeinde Karmah al-Nuzul, ungefähr 30 Meilen (50 km) nördlich von Dunqulah (Dunqula) auf dem rechten Ufer auf den Nil oberhalb seines Third Katarakt entfernt. Eine amerikanische Expedition von der Harvard University durchgeführte umfangreiche archäologische Ausgrabungen gibt von 1913 bis 1915
Die Hyksos halten Kontakt mit Karmah und nach Kamose dem 17. Dynastie Theban Lineal, griffen sie an, Auserre Apopi Ich, der Hyksos König, suchte ein Bündnis mit Karmah. Kamose jedoch abgefangen den Boten, vereitelt den Plan.

 

KA K LETTER from Austria to pass the Polish people so to the Russia through the Germany Prince for arrive on the Nile Sudan where the important King today it claims we

Always to address the symbols about the redundant amplification during the periods already pasts KARATOFENE Athena, who inside the own essence in anagram solutions and intentions , still today to bring that extract and resume  with my   surname in Greek language who to mean the Aegis  , great and vocalizing reclaimed to advocate Athena in spiritual evocative karma ,I am who guardian and original Hellenic heredity confirmed a long the centuries over the Athenian city Naples and Lesbian denomination over Bolognese city ,both on the Italic soil , I am reproducing the ancient walking and strange itinerary regarding mine Greek and Hellenic progenitors which have leaved me the their seal and important course inside and also full name KARATOFENE Santo Antonio remedy at the chinino against malaria dittaaiellovincenzofufrancesco Via Stella Mattutina number 15 Napoli , that nomenclature since this instant itself is finding inside me about the emblematic Hellenic and Greek Goodness Athena in relations with mine completed names so surnames , it as support explains Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello as Aegis translate in Greek

MLA style fonts Encyclopædia Britannica

MLA Stil Schriftarten Encyclopædia Britannica

MLA γραμματοσειρές στυλ Encyclopædia Britannica

 

Klemens, Fürst von

Metternich Klemens, Fürst von Metternich, ( German: Fürst von, “prince of”) in full Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, Fürst von Metternich-Winneburg-Beilstein (born May 15, 1773, Coblenz, Archbishopric of Trier [Germany]—died June 11, 1859, Wien , Austria), Austrian statesman, minister of foreign affairs (1809–48), and a champion of conservatism, who helped form the victorious alliance against Napoleon I and who restored Austria as a leading European power, hosting the Congress of Vienna in 1814–15. Early life
Metternich, the descendant of an old Rhenish noble family, was the son of Franz Georg Karl, Graf (count) von Metternich-Winneburg and the Gräfin (countess) Beatrix Kagenegg. His father was then the Austrian envoy to the Rhenish principalities of the empire, and Metternich spent his youth in the Rhine-Moselle region, for which he retained a lifelong affection.

On October 8, 1809, the emperor Francis (at that time Francis I of Austria but no longer Holy Roman emperor) appointed Metternich minister of foreign affairs. Six days later the oppressive Treaty of Schönbrunn was signed with France. Austria was now in urgent need of a respite, which Metternich obtained by forming the project of a marriage between the archduchess Marie-Louise, a daughter of Francis I

Köflach Austria
Köflach, town, southern Austria, west of Graz. Köflach received market rights in 1170 but did not achieve town status until 1939. It is a rail terminus and has glass and porcelain works. Lignite (brown coal) mines have operated nearby. The Lipizzaner horses (originating from the former Austrian imperial stud at Lipizza, near Trieste; for the Winter Riding School in Vienna are bred at Piber, 2.25 miles (4 km) northeast. Pop. (2006) 10,227.

Kotlina Sandomierska

Sandomierz Basin, Polish Kotlina Sandomierska, Tarnów lowland region, southeastern Poland, located south of the Lublin Uplands and north of the Western Carpathian foothills. It is drained by the Vistula River and its tributary the San River.

Kotlas Russia

Kotlas, city, Arkhangelsk oblast (region), northwestern Russia, at the confluence of the Northern Dvina and Vychegda rivers. It is a major focus of river and rail communications and a transshipment point, handling chiefly coal and timber.

Kamose, (flourished 16th century bce), last king of the 17th dynasty (c. 1630–1540 bce; see ancient Egypt: The Second Intermediate period) of ancient Egypt, who conducted hostilities against the Hyksos, the west Semitic settlers who had seized the northern part of Egypt in the 17th century bce. Following the death of his father, Seqenenre, Kamose became ruler of the southernmost third of Egypt. In his third year the Hyksos-Egyptian border lay at Cusae, near present-day Asyūṭ, in Middle Egypt, while the separate kingdom of Kush (in present-day Sudan) held Nubia south of the First Cataract of the Nile.

 
Karmah Karmah, also spelled Kerma, archaeological site, northern Sudan. It is located near the town of Karmah al-Nuzul, about 30 miles (50 km) north of Dunqulah (Dongola) on the right bank of the Nile above its Third Cataract. An American expedition from Harvard University carried out extensive archaeological excavations there from 1913 to 1915
The Hyksos maintained contact with Karmah, and, after Kamose, the 17th-dynasty Theban ruler, attacked them, Auserre Apopi I, the Hyksos king, sought an alliance with Karmah. Kamose, however, intercepted the messenger, thwarting the plan.

 

KA Κ ΕΠΙΣΤΟΛΗ από την Αυστρία για να περάσει τον πολωνικό λαό, ώστε με την Ρωσία μέσω του Πρίγκιπα Γερμανία για φτάνουν στο Νείλο Σουδάν, όπου ο σπουδαίος βασιλιάς ισχυρίζεται εμείς

Πάντα να αντιμετωπίσει τα σύμβολα για την ενίσχυση απολύονται κατά τη διάρκεια των περιόδων που έχουν ήδη παρελθόν KARATOFENE Αθηνά, οι οποίοι μέσα στην ίδια την ουσία σε λύσεις αναγραμματισμός και τις προθέσεις, ακόμα και σήμερα να φέρει ότι το εκχύλισμα και να συνεχίσετε με το επώνυμό μου στην Ελληνική γλώσσα, που σημαίνει την αιγίδα, μεγάλη και προφέροντας αναγεννημένο να υποστηρίξει την Αθηνά στην πνευματική υποβλητικό κάρμα,Είμαι κηδεμόνας ο οποίος και αυθεντικά Έψιλον κληρονομικότητα επιβεβαίωσε μια μακρά τους αιώνες πάνω από την αθηναϊκή πόλη της Νάπολης και Λεσβιακή ονομαστική αξία πάνω από την πόλη της Μπολόνια, τόσο στην πλάγια χώμα, είμαι αναπαράγοντας τον αρχαίο περπάτημα και παράξενη διαδρομή για το ορυχείο Έλληνες και την Ελληνική προγόνους που με έχουν αντίδια η σφραγίδα τους και σημαντική πορεία στο εσωτερικό, αλλά και το πλήρες όνομα KARATOFENE Santo Antonio λύση στο chinino κατά dittaaiellovincenzofufrancesco της ελονοσίας μέσω του αριθμού Στέλλα Mattutina 15 Νάπολι, λόγω ονοματολογία δεδομένου ότι η ίδια η άμεση βρίσκει μέσα μου για το εμβληματικό Έψιλον και Έλληνες καλοσύνη Αθηνά στις σχέσεις με το δικό μου ολοκληρώθηκε ονόματα τόσο επώνυμα, ως υποστήριξη εξηγεί ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά

MLA style fonts Encyclopædia Britannica

MLA Stil Schriftarten Encyclopædia Britannica

MLA γραμματοσειρές στυλ Encyclopædia Britannica
Τερματικά, πρίγκιπας φον Μέτερνιχ τερματικά, πρίγκιπας φον Μέτερνιχ, (γερμανικά: Prinz  von “Prinz von”) το συνολικό ποσό των τερματικών Wenzel Nepomuk Lothar Πρίγκιπα φον Μέτερνιχ-ευδαιμονία Burg-Beiölstein (γεννήθηκε 15 του Μαΐου, 1773, Koblenz, Trier Αρχιεπισκοπή [Γερμανία] -Το 11 Ιουνίου, 1859, Βιέννη, Αυστρία), η Αυστριακή πολιτικός, υπουργός Εξωτερικών (1809-1848) και υπέρμαχος του συντηρητισμού, οι οποίες αποτελούν τη νικηφόρα συμμαχία εναντίον του Ναπολέοντα Ι και της Αυστρίας βοήθησε αποκατασταθεί ως κορυφαία ευρωπαϊκή δύναμη, την ευθυγράμμιση της Βιέννης Συνέδριο από το 1814 έως το 1815. Τα πρώτα χρόνια της ζωής

Μέτερνιχ, ο απόγονος μιας παλιάς οικογένειας ευγενών Rheinisch, ήταν ο γιος του Franz Georg Karl, Graf (Count Zählung ) φον Μέτερνιχ-ευδαιμονία Κάστρο και η κοντέσα (Gräfin) Βεατρίκη Kagenegg. Ο πατέρας του ήταν τότε ο πρεσβευτής της Αυστρίας για το οποίο πέρασε στα Rheinisch πρίγκιπες της αυτοκρατορίας και Μέτερνιχ νεανικά του χρόνια στην περιοχή Rhein-Mosel, μια δια βίου αγάπη διατηρούνται.

 

Στις 8 Οκτωβρίου 1809 ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος (εκείνη τη στιγμή Franziskus I της Αυστρίας, αλλά δεν είναι πλέον της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) όρισε ο Μέτερνιχ Υπουργός Εξωτερικών. Έξι ημέρες αργότερα, η καταπιεστική συνθήκη του Σένμπρουν υπεγράφη με τη Γαλλία. Η Αυστρία ήταν τώρα σε επείγουσα ανάγκη από μια ανάπαυλα, η οποία λαμβάνεται με Μέττερνιχ που αποτελούν το έργο του γάμου μεταξύ αρχιδούκισσας Μαρίας-Λουίζ, μια κόρη του Φραγκίσκου Α ‘

 

Köflach Αυστρία
Köflach, πόλη, νότια Αυστρία, δυτικά του Γκρατς. Köflach λάβει δικαιώματα αγοράς το 1170, αλλά δεν κατάφερε να αποκτήσουν την ιδιότητα της πόλης μέχρι το 1939. Πρόκειται για μια σιδηροδρομική τέρμα και έχει γυαλί και πορσελάνη έργα. Λιγνίτης (λιγνίτη) μεταλλεία λειτουργούσαν σε κοντινή απόσταση. Τα άλογα άλογα της ράτσας Lipizzaner (που προέρχονται από την πρώην Αυστριακής Αυτοκρατορικής stud σε Lipizza, κοντά στην Τεργέστη? Είναι για τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας στη Βιέννη εκτρέφονται σε Piber, 2,25 μίλια (4 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά Pop (2006) 10.227…

Kotlina Sandomierska

Sandomierz Λεκάνης Απορροής, Πολωνικά Kotlina Sandomierska,περιοχή Tarnów
πεδινή περιοχή, νοτιοανατολική Πολωνία, που βρίσκεται νότια του Λούμπλιν Υψίπεδα και στα βορείως των Δυτικών Καρπαθίων πρόποδες. Αυτός αποστραγγίζεται από τον ποταμό Βιστούλα και τον παραπόταμό του ο ποταμός το Σαν.

Κότλας, πόλη, Περιφέρεια Αρχάγγελσκ (περιφέρεια), βορειοδυτική Ρωσία, στη συμβολή των Βορείων Dvina και Vychegda ποτάμια. Πρόκειται για μια σημαντική εστίαση των επικοινωνιών, σιδηρόδρομο και ένα σημείο μεταφόρτωσης, το χειρισμό κυρίως άνθρακα και ξυλείας.

 

Kamose, (άκμασε του 16ου αιώνα π.Χ.), τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας του 17ου (1630 – 1540 π.Χ. γ, δείτε την αρχαία Αίγυπτο:. Η δεύτερη μεταβατική περίοδο) της αρχαίας Αιγύπτου, οι εχθροπραξίες εναντίον των Υκσώς που εκτελούνται, η Δύση σημιτική εποίκους κατοχή είχε το βόρειο τμήμα της Αιγύπτου κατά τον 17ο αι. π.Χ. Μετά το θάνατο του πατέρα του, Seqenenre Kamose έγινε κυβερνήτης του νότιου τρίτου της Αιγύπτου. Κατά το τρίτο έτος των Υκσώς αιγυπτιακά σύνορα Νουβία το πρώτο καταρράκτη ήταν Κουσάι, κοντά στο σημερινό Ασιούτ, στη Μέση Αίγυπτο, διατηρώντας παράλληλα την ξεχωριστή Βασιλείου του Κους (στο σημερινό Σουδάν) νότια του Νείλου.

Karmah Karmah, ορθογραφία και Kerma, αρχαιολογικός χώρος, το Βόρειο Σουδάν. Βρίσκεται κοντά στην πόλη της Karmah αλ-Nuzul, περίπου 30 μίλια (50 χιλιόμετρα) βορείως του Dunqulah (Dongola) στη δεξιά όχθη του Νείλου παραπάνω Τρίτη Καταρράκτης του. Μια αμερικανική αποστολή από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ διεξάγονται εκτεταμένες αρχαιολογικές ανασκαφές 1913-1915
Η Υκσώς διατήρησε την επαφή με Karmah, και, μετά Kamose, η 17η δυναστεία των Θηβαίων χάρακα, τους επιτέθηκαν, Auserre Apopi Εγώ, ο βασιλιάς Υκσώς, επιδίωξε συμμαχία με Karmah. Kamose, ωστόσο, υποκλαπούν τον αγγελιοφόρο, την παρεμπόδιση του σχεδίου.

 

 

KA K LETTER KARATOFENE Athena, who inside the own essence in anagram solutions and intentions , still today to bring that extract and resume with my surname in Greek language who to mean the Aegis it as support explains Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello as Aegis translate in Greek ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά.

via KA K LETTER KARATOFENE Athena, who inside the own essence in anagram solutions and intentions , still today to bring that extract and resume with my surname in Greek language who to mean the Aegis it as support explains Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello as Aegis translate in Greek ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά.

 

KA K LETTER KARATOFENE Athene, die im Inneren des eigenen Wesens in Anagramm-Lösungen und Absichten, auch heute noch, dass Extrakt zu bringen und wieder mit meinem Namen in der griechischen Sprache, die der Ägide als Träger gemeint, erklärt Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello als Aegis übersetzen in der griechischen ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά.

 

KA K BUCHSTABEN KARATOFENE Athene, sterben im Inneren des Eigenen Wesens in Anagramm-Lösungen und Absichten, Auch heute noch that Extrakt zu bringen und wieder mit meinem Namen in der Griechischen Sprache, sterben der Ägide als Träger gemeint, Erklärt Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello als Aegis Übersetzen in der Griechischen ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά.

via KA K BUCHSTABEN KARATOFENE Athene, sterben im Inneren des Eigenen Wesens in Anagramm-Lösungen und Absichten, Auch heute noch that Extrakt zu bringen und wieder mit meinem Namen in der Griechischen Sprache, sterben der Ägide als Träger gemeint, Erklärt Aiello Maria Luisa Antonietta Aiello als Aegis Übersetzen in der Griechischen ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά ΑίβΙΙο Μαρία Λουίζα Αντονιέτα ΑίθΙΙο όπως αιγίδας μεταφράσει στα ελληνικά.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s