KARATOFENE ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΑ KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofeneAthena χάρτη και χάρτες, όπου η γερμανική γλώσσα αναφέρει το Nexus μέσα στο μεταγραφή KARATOFENE καρατίωνofene

 

KARATOFENE ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΑ KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο  Αθηνά καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofeneAthena χάρτη και χάρτες, όπου η γερμανική γλώσσα αναφέρει το Nexus μέσα στο μεταγραφή KARATOFENE καρατίωνofene


Σχεδόν για μετά τη διαδικασία Αγία Γραφή από χθες 31 Ιουλίου, έγινε ως συνάντηση μεταξύ της Ελληνικής μετάφρασης και της Λατινικής μυθιστόρημα ρεσεψιόν, όπου το μείγμα στο εσωτερικό του δύο κουλτούρα έχει έγινε στα ίχνη εντυπωσίασε στη λεπτομέρεια τους με χρωματιστές ρυάκια με ίδιες διαπιστώνουν, γύρω από την αρχαία χάρτη και κάρτες όπου η γερμανική γλώσσα αναφέρει το Nexus μέσα στο KARATOFENE καρατίωνofene μεταγραφή ως προς Ηνωμένο Α πολλές γλώσσες σε sine αλφαβητική ελληνικό γράμμα ΚΑ σε σύνοδο με την ιστορία Ελληνική Ελληνική Αθηναίος σε έγκυες χούμο στη φιλοσοφία νομίζω, σήμερα την ενημέρωση μου σε σχέση με μου Πρωτοβάθμια προέλευσης Ελληνική και Αθηναίοι ίδιοι προσανατολίζονται μέσα από το αρχαίο πνεύμα ιδέα λογική γλυπτά στο εσωτερικό των διαφόρων πολιτισμών που Ευρωπαίους να συσσωματώνονται μεταξύ της Ελληνικής Ρωμαϊκή Λατινικά Αραβικά Λευκό Αφρικής αιγυπτιακή έτσι Σέλτικ πρότυπο

 

Την αισθητική τον Καντ και της τη θεολογία πρώτης δημοσίευσης
Απόψεων του Kant για της αισθητικής και πρακτικότητας της θεολογίας παρουσιάσει πληρέστερη παρουσίαση και επίδειξη τους στην κριτική του για Απόφαση (Κριτική της Κρίσης, επίσης μεταφράζεται Κριτικής της Κρίσης), όπου, το 1790 δημοσίευσε το έργο αυτό σε δύο μέρη, προηγείται μια μακρά εισαγωγή, η οποία εξηγεί τον Καντ και υπερασπίστηκε το έργο σημαντικό σε κρίσιμη σύστημα του συνολικά: κατά το πρώτο μισό μέρος του «Κριτική της αισθητικό κριτήριο

Καντ εξετάζει την αισθητική εμπειρία και των Απόφαση επί των περιουσιακών στοιχείων όλα τα όμορφα και της του υψηλού, καθώς επίσης και καλλιτεχνική δημιουργία? κατά το δεύτερο εξάμηνο, η «Κριτική του Τελεολογική Απόφαση” μιλάει της θεολογίας (δηλαδή, απευθύνω έκκληση προς τα άκρα, σκοπούς ή στόχους) σχετικά με το ρόλο της ευκολίας στις φυσικές επιστήμες και της στην κατανόηση της φύσης γενικότερα. Η Κριτική της Κρίσεως ήταν το τρίτο και τελευταίο του του Kant τρία επικρίσεις, τα άλλα δύο είναι η Κριτική του Καθαρού Λόγου (1781, με μια δεύτερη έκδοση το 1787), από τη μεταφυσική και πραγματεύεται επιστημολογία, και της η κριτική του πρακτικού λόγου του 1788 εκτός από την θεμέλια της τη μεταφυσική της ηθικής από το 1785, ασχολείται με την ηθική.

KARTE KARTEN

Χάρτης, χάρτες

(Δείκτης κάρτα, κάρτα τρύπα, κλπ)
Η κίτρινη / κόκκινη κάρτα

 

Quadratische Karte KA Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello KARATOFENE Athena karationofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ATHEN karationofeneAthena Karte und Karten, in denen die deutsche Sprache sagt der Nexus in ofene Transkriptions KARATOFENE Karatofene

 Beinahe nach der Bibel Prozess als gestern 31. Juli bis nach Begegnung zwischen der Hellenischen Übersetzung lateinischer Römische Rezeption, wo die Mischung innerhalb der beiden Kultur auf den Spuren mit farbigen Rinnsale beeindruckt zum Detail selbst wurden passiert, um sich um die alte karte entdecken und karten, wo die deutsche Sprache meldet den nexus im Inneren des KARATOFENE karatofene Transkription, um eine mehreren Sprachen in Sinus vereint die alphabetische griechischen Buchstaben KA in Konjunktion mit der griechischen Hellenischen athenischen Geschichte, die bei schwangeren Humus in die Philosophie denke, heute ist mein Update im Zusammenhang mit meiner Hauptherkunfts Hellenic und Athener sich durch die alte ideologische Geist in den verschiedenen europäischen Kulturen geformt orientierten, die sich zwischen der Hellenischen römischen lateinischen Arab Weißer afrikanische ägyptischen so keltischen Paradigmen zu agglomerieren

Kants Ästhetik und Theologie Erstveröffentlichung
Kants Ansichten zu Ästhetik und Zweckmäßigkeit Theologie sind vorliegen ihrem vollsten Präsentation und Vorführung in seiner Kritik der Urteilskraft (Kritik der Urteilskraft, auch übersetzt Kritik der Urteilskraft) gegeben, im Jahr 1790 veröffentlichten Diese Arbeit zweiteilig, von einer langen Einleitung vorausgegangen, in dem Kant erklärt und verteidigt die Arbeit wichtig in seinem kritischen System Gesamt: in der ersten Hälfte Teil , der “Kritik der ästhetischen Urteilskraft”

Karte, Karten

 • (Karteikarte, Lochkarte usw.) card

  die gelbe/rote Karte

(Fußball)
the yellow/red card

die grüne Karte

(Verkehrswesen)
the green card

Kant bespricht die ästhetische Erfahrung und Urteilsvers mögen vor allem des Schönen und Erhabenen, sowie außerdem das künstlerische Schaffen; in der zweiten Hälfte, der “Kritik der teleologischen Urteils,” spricht er über die Rolle der Zweckmäßigkeit Theologie (das heißt, Appell an Enden, die Zwecke oder Ziele) in den Naturwissenschaften und in unser Verständnis der Natur im Allgemeinen. Die Kritik der Urteilskraft war der dritte und letzte von Kants drei Kritiken, die beiden anderen sind der Kritik der reinen Vernunft (1781, mit einer zweiten Auflage im Jahr 1787), die mit der Metaphysik und Erkenntnistheorie Angebote, und der Kritik der praktischen Vernunft von Jahre 1788 das neben seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten aus dem Jahr 1785, beschäftigt sich mit der Ethik.

 

 

KANT KARTEN KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ATHENA καρατίωνofeneAthena  karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/

Almost to following the Bible process than yesterday 31 July to happened as meeting between the Hellenic translation and Latin Roman reception , where the mixture inside the two culture has became on the traces impressed to detail themselves with coloured rivulets to discover themselves around the ancient karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration as to united a several languages in sinus the alphabetic Greek letter KA in conjunct with the Greek Hellenic Athenian history who in pregnant humus into the philosophy think , today my update in connection with my primary origin Hellenic and Athenians themselves oriented through the ancient idealogical spirit sculpted inside the various Europeans cultures which  to agglomerate themselves between the Hellenic Roman Latin Arab White African Egyptian so Celtic paradigm

The Aesthetics  and Teleology about the expression of Kant
Kant  views on aesthetics and teleology are given their fullest presentation in his Critique of Judgement (Kritik der Urteilskraft, also translated Critique of the Power of Judgement), published in 1790. This work is in two parts, preceded by a long introduction in which Kant explains and defends the work’s importance in his critical system overall: in the first part, the “Critique of Aesthetic Judgement,”

Kant discusses aesthetic experience and judgement, in particular of the beautiful and the sublime, and also artistic creation; in the second part, the “Critique of Teleological Judgement,” he discusses the role of teleology (that is, appeal to ends, purposes or goals) in natural science and in our understanding of nature more generally. The Critique of Judgement was the third and last three Critiques,of Kant  the other two being the Critique of Pure Reason (1781, with a second edition in 1787), which deals with metaphysics and epistemology, and the Critique of Practical Reason of 1788, which, alongside his Groundwork of the Metaphysics of Morals of 1785, deals with ethics.

CARD  Cards karte Karten

 • (Karteikarte, Lochkarte usw.) card

  die gelbe/rote Karte

(Fußball)
the yellow/red card

die grüne Karte

(Verkehrswesen)
the green card

 

 

 

 

KANT KARTEN KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia AielloATHENA καρατίωνofene karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/.

via KANT KARTEN KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia AielloATHENA καρατίωνofene karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/.

 

 

KANT KARTEN Quadratische Karte KA Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello KARATOFENE Athena karationofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ATHEN karationofeneAthena Karte und Karten, in denen die deutsche Sprache sagt der Nexus in ofene Transkriptions KARATOFENE Karatofene KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia AielloATHENA καρατίωνofene karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/.

 

KARATOFENE ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΑ KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofeneAthena χάρτη και χάρτες, όπου η γερμανική γλώσσα αναφέρει το Nexus μέσα στο μεταγραφή KARATOFENE καρατίωνofene.

via KARATOFENE ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΑ KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofeneAthena χάρτη και χάρτες, όπου η γερμανική γλώσσα αναφέρει το Nexus μέσα στο μεταγραφή KARATOFENE καρατίωνofene.

Advertisements

One response

 1. KARATOFENE ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΑ KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofeneAthena χάρτη και χάρτες, όπου η γερμανική γλώσσα αναφέρει το Nexus μέσα στο μεταγραφή KARATOFENE καρατίωνofene

  Σχεδόν για μετά τη διαδικασία Αγία Γραφή από χθες 31 Ιουλίου, έγινε ως συνάντηση μεταξύ της Ελληνικής μετάφρασης και της Λατινικής μυθιστόρημα ρεσεψιόν, όπου το μείγμα στο εσωτερικό του δύο κουλτούρα έχει έγινε στα ίχνη εντυπωσίασε στη λεπτομέρεια τους με χρωματιστές ρυάκια με ίδιες διαπιστώνουν, γύρω από την αρχαία χάρτη και κάρτες όπου η γερμανική γλώσσα αναφέρει το Nexus μέσα στο KARATOFENE καρατίωνofene μεταγραφή ως προς Ηνωμένο Α πολλές γλώσσες σε sine αλφαβητική ελληνικό γράμμα ΚΑ σε σύνοδο με την ιστορία Ελληνική Ελληνική Αθηναίος σε έγκυες χούμο στη φιλοσοφία νομίζω, σήμερα την ενημέρωση μου σε σχέση με μου Πρωτοβάθμια προέλευσης Ελληνική και Αθηναίοι ίδιοι προσανατολίζονται μέσα από το αρχαίο πνεύμα ιδέα λογική γλυπτά στο εσωτερικό των διαφόρων πολιτισμών που Ευρωπαίους να συσσωματώνονται μεταξύ της Ελληνικής Ρωμαϊκή Λατινικά Αραβικά Λευκό Αφρικής αιγυπτιακή έτσι Σέλτικ πρότυπο

  Την αισθητική τον Καντ και της τη θεολογία πρώτης δημοσίευσης Απόψεων του Kant για της αισθητικής και πρακτικότητας της θεολογίας παρουσιάσει πληρέστερη παρουσίαση και επίδειξη τους στην κριτική του για Απόφαση (Κριτική της Κρίσης, επίσης μεταφράζεται Κριτικής της Κρίσης), όπου, το 1790 δημοσίευσε το έργο αυτό σε δύο μέρη, προηγείται μια μακρά εισαγωγή, η οποία εξηγεί τον Καντ και υπερασπίστηκε το έργο σημαντικό σε κρίσιμη σύστημα του συνολικά: κατά το πρώτο μισό μέρος του «Κριτική της αισθητικό κριτήριο”

  Καντ εξετάζει την αισθητική εμπειρία και των Απόφαση επί των περιουσιακών στοιχείων όλα τα όμορφα και της του υψηλού, καθώς επίσης και καλλιτεχνική δημιουργία? κατά το δεύτερο εξάμηνο, η «Κριτική του Τελεολογική Απόφαση” μιλάει της θεολογίας (δηλαδή, απευθύνω έκκληση προς τα άκρα, σκοπούς ή στόχους) σχετικά με το ρόλο της ευκολίας στις φυσικές επιστήμες και της στην κατανόηση της φύσης γενικότερα. Η Κριτική της Κρίσεως ήταν το τρίτο και τελευταίο του του Kant τρία επικρίσεις, τα άλλα δύο είναι η Κριτική του Καθαρού Λόγου (1781, με μια δεύτερη έκδοση το 1787), από τη μεταφυσική και πραγματεύεται επιστημολογία, και της η κριτική του πρακτικού λόγου του 1788 εκτός από την θεμέλια της τη μεταφυσική της ηθικής από το 1785, ασχολείται με την ηθική.

  KARTE KARTEN

  Χάρτης, χάρτες

  (Δείκτης κάρτα, κάρτα τρύπα, κλπ)
  Η κίτρινη / κόκκινη κάρτα

  Quadratische Karte KA Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello KARATOFENE Athena karationofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ATHEN karationofeneAthena Karte und Karten, in denen die deutsche Sprache sagt der Nexus in ofene Transkriptions KARATOFENE Karatofene

  Beinahe nach der Bibel Prozess als gestern 31. Juli bis nach Begegnung zwischen der Hellenischen Übersetzung lateinischer Römische Rezeption, wo die Mischung innerhalb der beiden Kultur auf den Spuren mit farbigen Rinnsale beeindruckt zum Detail selbst wurden passiert, um sich um die alte karte entdecken und karten, wo die deutsche Sprache meldet den nexus im Inneren des KARATOFENE karatofene Transkription, um eine mehreren Sprachen in Sinus vereint die alphabetische griechischen Buchstaben KA in Konjunktion mit der griechischen Hellenischen athenischen Geschichte, die bei schwangeren Humus in die Philosophie denke, heute ist mein Update im Zusammenhang mit meiner Hauptherkunfts Hellenic und Athener sich durch die alte ideologische Geist in den verschiedenen europäischen Kulturen geformt orientierten, die sich zwischen der Hellenischen römischen lateinischen Arab Weißer afrikanische ägyptischen so keltischen Paradigmen zu agglomerieren

  Kants Ästhetik und Theologie Erstveröffentlichung
  Kants Ansichten zu Ästhetik und Zweckmäßigkeit Theologie sind vorliegen ihrem vollsten Präsentation und Vorführung in seiner Kritik der Urteilskraft (Kritik der Urteilskraft, auch übersetzt Kritik der Urteilskraft) gegeben, im Jahr 1790 veröffentlichten Diese Arbeit zweiteilig, von einer langen Einleitung vorausgegangen, in dem Kant erklärt und verteidigt die Arbeit wichtig in seinem kritischen System Gesamt: in der ersten Hälfte Teil , der “Kritik der ästhetischen Urteilskraft”
  Karte, Karten

  (Karteikarte, Lochkarte usw.) card

  die gelbe/rote Karte

  (Fußball)
  the yellow/red card

  die grüne Karte
  (Verkehrswesen)
  the green card


  Kant bespricht die ästhetische Erfahrung und Urteilsvers mögen vor allem des Schönen und Erhabenen, sowie außerdem das künstlerische Schaffen; in der zweiten Hälfte, der “Kritik der teleologischen Urteils,” spricht er über die Rolle der Zweckmäßigkeit Theologie (das heißt, Appell an Enden, die Zwecke oder Ziele) in den Naturwissenschaften und in unser Verständnis der Natur im Allgemeinen. Die Kritik der Urteilskraft war der dritte und letzte von Kants drei Kritiken, die beiden anderen sind der Kritik der reinen Vernunft (1781, mit einer zweiten Auflage im Jahr 1787), die mit der Metaphysik und Erkenntnistheorie Angebote, und der Kritik der praktischen Vernunft von Jahre 1788 das neben seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten aus dem Jahr 1785, beschäftigt sich mit der Ethik.

  KANT KARTEN KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ATHENA καρατίωνofeneAthena karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/

  Almost to following the Bible process than yesterday 31 July to happened as meeting between the Hellenic translation and Latin Roman reception , where the mixture inside the two culture has became on the traces impressed to detail themselves with coloured rivulets to discover themselves around the ancient karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration as to united a several languages in sinus the alphabetic Greek letter KA in conjunct with the Greek Hellenic Athenian history who in pregnant humus into the philosophy think , today my update in connection with my primary origin Hellenic and Athenians themselves oriented through the ancient idealogical spirit sculpted inside the various Europeans cultures which to agglomerate themselves between the Hellenic Roman Latin Arab White African Egyptian so Celtic paradigm

  The Aesthetics and Teleology about the expression of Kant
  Kant views on aesthetics and teleology are given their fullest presentation in his Critique of Judgement (Kritik der Urteilskraft, also translated Critique of the Power of Judgement), published in 1790. This work is in two parts, preceded by a long introduction in which Kant explains and defends the work’s importance in his critical system overall: in the first part, the “Critique of Aesthetic Judgement,”

  Kant discusses aesthetic experience and judgement, in particular of the beautiful and the sublime, and also artistic creation; in the second part, the “Critique of Teleological Judgement,” he discusses the role of teleology (that is, appeal to ends, purposes or goals) in natural science and in our understanding of nature more generally. The Critique of Judgement was the third and last three Critiques,of Kant the other two being the Critique of Pure Reason (1781, with a second edition in 1787), which deals with metaphysics and epistemology, and the Critique of Practical Reason of 1788, which, alongside his Groundwork of the Metaphysics of Morals of 1785, deals with ethics.

  CARD Cards karte Karten

  (Karteikarte, Lochkarte usw.) card

  die gelbe/rote Karte

  (Fußball)
  the yellow/red card

  die grüne Karte
  (Verkehrswesen)
  the green card

  KANT KARTEN KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia AielloATHENA καρατίωνofene karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/.

  via KANT KARTEN KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia AielloATHENA καρατίωνofene karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/.

  KANT KARTEN Quadratische Karte KA Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello KARATOFENE Athena karationofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ATHEN karationofeneAthena Karte und Karten, in denen die deutsche Sprache sagt der Nexus in ofene Transkriptions KARATOFENE Karatofene KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο KARATOFENE Athena καρατίωνofene KA Maria Luisa Antonietta Olimpia AielloATHENA καρατίωνofene karte and karten where the German language reports the nexus inside the KARATOFENE karatofene transliteration karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/01/474/.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s