KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KARATOFENE karatofene Athena intense irradiation than still I am bringing the emblem of my Catholic marriage with Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch Karnatak Karnak KeralaKarnataka Coast, karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/02/489music KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano

Including with my full karma with KARATOFENE karatofene Athena intense irradiation than still I am bringing the emblem of my Catholic marriage with Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch  so united my Karatofene essence as KA alphabetic letter imprinting it together my husband religious Catholic surname than to be the same KARATOFENE related with KAT and Karat where that KA unique letter inside the numerology rapport in Arabic number XXI 21 it becomes still more strong with my husband surname whose the Egyptian cycle come to enucleate since the representation of Thebe around its Kings Valley , KARATOFENE more Katalaniká Καταλανικά from translated in sight than in panoramic my Hellenic origin , conformed at my Father origin language so in Greek predisposition where it convolves in sinus Karnak and other oriental words 

KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano 

Karnak, also called Al-Karnak, Karnak: temple precinct village located in Qinā muḥāfaẓah (governorate), Upper Egypt, which has given its name to the northern half of the ruins of Thebes on the east bank of the Nile River, including the ruins of the Great Temple of Amon. Karnak and other areas of ancient Thebes—including Luxor, the Valley of the Kings, and the Valley of the Queens—

Karnatak music, also spelled Karnatic or Carnatic , music of southern India (generally south of the city of Hyderabad in Andhra Pradesh state) that evolved from ancient Hindu traditions and was relatively unaffected by the Arab and Iranian influences that, since the late 12th and early 13th centuries, as a result of the Islamic conquest of the north, have characterized the Hindustani music of northern India. In contrast to northern styles, Karnatak music is more thoroughly oriented to the voice. Even when instruments are used alone, they are played somewhat in imitation of singing, generally within a vocal range, and with embellishments that are characteristic of vocal music. Fewer instruments are used in Karnatak than in northern Indian music, and there are no exclusively instrumental forms.

Karnataka Coast,
coastal lowlands in western Karnataka state, southwestern India. Constituting an area of about 4,000 square miles (10,000 square km), it is bounded by Konkan to the north, the Western Ghats to the east, the Kerala Plains to the south, and the Arabian Sea to the west. It stretches from north to south for about 140 miles (225 km) and has a maximum width of about 40 miles (64 km) in the south.

KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano

KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano

KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano

KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano

Kerala
Although isolated from the Indian interior by the mountainous belt of the Western Ghats, Kerala has been exposed to many foreign influences via its long coastline; consequently, the state has developed a unique culture within the subcontinent, not only with a diverse religious tradition but also with its own language, Malayalam. Also notable is the high social status that continues to be accorded to women of Kerala, owing to the former strength of a matrilineal kinship system.

KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KARATOFENE karatofene Athena intensive Bestrahlung als noch bringe ich das Emblem meiner katholischen Ehe mit katalanischen Καταλανικά Katalaniká Katalanisch Karnatak Karnak KeralaKarnataka Coast, karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/02/489music KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofene Athena katalanischen Καταλανικά Katalaniká Katalanisch

Einschließend mit meinem vollen Karma mit KARATOFENE karatofene Athene intensiver Bestrahlung als, noch hole ich, das Emblem meiner katholischen Verbindung mit Katalanischen also vereinigte mein Karatofene Wesentliches als alphabetischer Buchstabe des KA, der zusammen es mein frommer katholischer Familienname des Ehemanns als prägt, um das gleiche KARATOFENE zu sein, das mit KAT und Karat, in dem dieser einzigartige Buchstabe des KA innerhalb des numerology Berichts in arabischer Nr. XXI 21 es, bezogen wird noch mit meinem Ehemannfamiliennameen stärker wird der dessen ägyptische Zyklus zum enucleate seit der Darstellung von Thebe um seine Könige Valley kommen, KARATOFENE karatofene Athena mehr Katalaniká Καταλανικά von übersetzt im Anblick als in panoramischem mein hellenischer Ursprung, so angepaßt an meiner Vaterursprung Sprache in der griechischen Prädisposition in der es convolves in der Kurve Karnak und in anderen orientalischen Wörtern

Karnak, auch genannt Al-Karnak, Karnak: Bügelbezirk dorf gelegen im Qinā muḥāfaẓah (governorate), oberes Ägypten, das seinen Namen zur Nordhälfte der Ruinen von Thebes auf der Ostbank des Nil Flusses gegeben hat, einschließlich die Ruinen des großen Bügels von Amon. Karnak und andere Bereiche von altem Thebes-einschließlich Luxor, die Senke der Könige und die Senke der Königinnen
Karnatak Musik, auch buchstabiert karnatischen oder Karnatik, Musik Südindiens (im Allgemeinen südlich der Stadt Hyderabad in Andhra Pradesh Zustand), die aus alten hinduistischenÜberlieferungen entwickelt und wurde von den arabischen und Iranisch Einflüssen relativ unbeeinflußt, dass seit dem Ende des 12. und Anfang 13. Jahrhundert, als Folge der islamischen Eroberung des Nordens, haben die Hindustani-Musik Nordindiens gekennzeichnet. Im Gegensatz zu den nördlichen Stilen, wird Karnatak Musik gründlicher auf die Stimme ausgerichtet. Selbst wenn Instrumente allein verwendet werden, werden sie etwas in der Nachahmung des Singens in der Regel innerhalb eines Stimmumfang mit Verzierungen, die charakteristisch für die Vokalmusik gespielt werden, und. Weniger Instrumente sind in Karnatak als im nördlichen Indischen Blätter verwendet wird, und keine Verfallmonate ausschließlich Instrumentalformen.

Karnataka Küste,
Küstenniederungen im westlichen Bundesstaat Karnataka, südwestliche Indiens. Konstituierung eine Fläche von rund 4 Tausend quadratische Meilen (10.000 Quadratkilometer), ist es von Konkan in den Norden, die Western Ghats im Osten, die Kerala Tiefebene im Süden, und das Arabische Meer im Westen begrenzt wird. Es erstreckt sich von Norden nach Süden für ungefähr 140 Meilen (225 km) und hat eine Breite von maximal ungefähr 40 Meilen (64 km) im Süden.

KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano

KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano

Kerala
Obwohl aus dem indischen hintergrund interior isoliert durch die bergige Band der Western Ghats, Kerala hat viele ausländischen Einflüssen über seine lange Küstenlinie ausgesetzt worden; demzufolge hat der Staat eine einzigartige Kultur im Rahmen des Subkontinents nicht nur mit einem vielfältigen religiösen Überlieferung, sondern auch mit einer eigenen Sprache, Malayalam entwickelt. Bemerkenswert ist die hohen sozialen Status, die zu den Frauen von Kerala gewährt, wegen der alten Stärke eines matrilineal Verwandtschaftssystem fortgesetzt.

 

 

 

KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KARATOFENE karatofene Αθηνά έντονη ακτινοβολία από ό, τι εξακολουθεί να φέρνω το έμβλημα της Καθολικής γάμου μου με την καταλανική Καταλανικά Katalaniká Katalanisch Karnatak Καρνάκ KeralaKarnataka Ακτή, karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/02/489music ΚΑ Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofene Αθηνά Καταλανικά Καταλανικά Katalaniká Katalanisch

Χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη Κάρμα μου με KARATOFENE καρατίων ofene Athene έντονη ακτινοβολία από ό, τι ακόμη και να πάρω, το έμβλημα της Καθολικής συνδυασμό μου με την καταλανική τόσο ενωμένες καρατίων μου Ofene απαραίτητη καθώς αλφαβητική επιστολή της ΚΑ, η οποία μαζί ό, τι υπάρχει εντυπωσίασε ευσεβείς καθολικοί το όνομα της οικογένειάς μου, της συζύγου στην ίδια να KARATOFENE που είναι με ΚΑΤ και καράτι στην οποία αυτό το μοναδικό έγγραφο του KA ΧΧΙ στην έκθεση αριθμολογία στα αραβικά αρ. 21 βασίζεται ακόμη περισσότερο με τον σύζυγό μου επώνυμο της αιγυπτιακής κύκλου για enucleate είναι από την παρουσίαση του Θήβη να του Kings Valley έρθει KARATOFENE καρατίωνOfene Αθηνά περισσότερα Katalaniká Καταλανικά αποθέματος στο θέαμα και στην πανοραμική Ελληνικής καταγωγής μου, προσαρμοσμένη στον πατέρα μου γράφτηκε αρχικά στην ελληνική γλώσσα στην προδιάθεση να ανελίσσει στην καμπύλη Καρνάκ και σε άλλα ανατολίτικα λόγια

Το Καρνάκ, ανέφερε επίσης αλουμίνιο-Καρνάκ, Καρνάκ: Χωριό περιοχής λαβών κατάλληλο στο Qina muhafazah (Κυβερνείο), ανώτερη Αίγυπτος, που έδωσε το όνομά της για το βόρειο μισό των καταστροφών Θήβα στις ανατολικές όχθεις Νείλος του ποταμού, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών της μεγάλης λαβής Amon. Το Καρνάκ και άλλες σειρές από παλαιό Λούξορ, Θήβα χαμηλότερο εξ ολοκλήρου οι βασιλιάδες και χαμηλώνουν τις βασίλισσες

Karnatak μουσική, γραμμένες επίσης Καρνατική ή Καρνατική μουσική της Νότιας Ινδίας (νότια της πόλης Χαϊντεραμπάντ στο Άντρα Πραντές κατάσταση σε γενικές γραμμές), η οποία αναπτύχθηκε από την αρχαία και ινδουιστική παράδοση υποστηρίζεται από τις αραβικές και ιρανικές επιρροές σχετικά ανεπηρέαστες, ότι από τα τέλη του 12ου και στις αρχές του δεκατρία . αιώνα, ως αποτέλεσμα της ισλαμικής κατάκτησης του Βορρά, η μουσική  γλώσσα ινδουστάνικη της Βόρειας Ινδίας έχουν σημαδέψει. Σε αντίθεση με τις βόρειες στυλ, Karnatak μουσική είναι καλά ευθυγραμμισμένη με τη φωνή. Ακόμη και αν τα μέσα που χρησιμοποιούνται μόνα τους, είναι κάτι που προσομοιάζει με το τραγούδι συνήθως μέσα σε ένα φωνητικό εύρος με στολίδια που παίζονται χαρακτηριστικό της φωνητικής μουσικής, και. Λιγότερες μέσα χρησιμοποιούνται σε Karnatak ό, τι στο βόρειο ινδική μουσική, και δεν υπάρχουν αποκλειστικά ρόλο μορφές.
Καρνάτακα ακτή,
Παράκτια πεδινά στο δυτικό κρατίδιο Καρνατάκα, νοτιοδυτική Ινδία. Αποτελώντας μια έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικά μίλια (10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα), είναι Konkan προς τα βόρεια, η Δυτική Ghats στα ανατολικά, η οποία οριοθετείται προς δυσμάς Κεράλα πεδιάδες στο νότο και την Αραβική Θάλασσα. Εκτείνεται από βορρά προς νότο για περίπου 140 μίλια (225 χιλιόμετρα) και έχει μέγιστο πλάτος περίπου 40 μίλια (64 χλμ) νότια.
Κεράλα
Παρά το γεγονός ότι από τον Ινδικό εσωτερικό απομονωθεί από ορεινή ζώνη της Δυτικής Ghats, Κεράλα έχει εκτεθεί σε πολλές ξένες επιρροές στην μεγάλη ακτογραμμή της? Κατά συνέπεια, το κράτος έχει αναπτύξει μια μοναδική κουλτούρα εντός της ηπείρου όχι μόνο με ένα ευρύ θρησκευτική παράδοση, αλλά και με τη δική της γλώσσα, Μαλαγιάλαμ. Αξιοσημείωτη είναι η υψηλή κοινωνική θέση, η οποία χορηγεί στις γυναίκες του Κεράλα, λόγω της συνεχιζόμενης δύναμη ενός αρχαίου μητρογραμμική σύστημα συγγένειας.

 

 

KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KARATOFENE karatofene Athena intense irradiation than still I am bringing the emblem of my Catholic marriage with Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch Karnatak Karnak KeralaKarnataka Coast, karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/02/489music KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano.

via KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KARATOFENE karatofene Athena intense irradiation than still I am bringing the emblem of my Catholic marriage with Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch Karnatak Karnak KeralaKarnataka Coast, karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/2015/08/02/489music KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑΘΗΝΑ καρατίωνofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KARATOFENE karatofene Athena Catalan Καταλανικά Katalaniká Katalanisch KA Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello Catalano.

Advertisements

One response

  1. Pingback: KA Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίβΙΙο Αθηνά καρατίωνofene KARATOFENE karatofene Athena intense irradiation than still I am bringing the emblem of my Catholic marriage with Catalan Καταλανικά Katal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s