ΚΑ ΧΧΙ Karatofene Die Alphabetisch Buchstaben K Karmas des Sehvermögens den Ursprung Hellenischen Athena zu reisen unauslöschlich Griechisch Plasmas KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο

ΚΑ ΧΧΙ Karatofene Die Alphabetisch Buchstaben K Karmas des Sehvermögens den Ursprung Hellenischen Athena zu reisen unauslöschlich Griechisch Plasmas KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο

Der tägliche Fortsetzung der Episode wurde bei Schätzung der nahende verweigern der thematischen Idiomen der Rückkehr in Projekt und Silben Lösung zugestimmt haben, in denen bei der Rückeroberung des Praktikantinnen alphanumerischen  Zeichen Aufdruck auf Erfolg haben, sich in KARATOFENE Karatofene Athena ideographic locution, fast zu addieren und zu ermöglichen, das Karma Hervorhebung, so Überspannungsschutz, da bei ein Kreuz die Unterzeichnungen und die Vorschläge Wert bei intensiver degradieren und mäßig angenehm rotierenden zu frönen,bis fast zum Etagen ans die Zimmer mit Specials Türen und Schlüssel, noch sie unterstützt Vorschlags Einschiffung in basierende Rechen- und unaufhaltsamen an Faltung des, damit da bei den partizipativen perfektioniert Effekte austragen und von den verschiedenen Leuchtkraft Oberbegriffen dargestellt bauen sie schon, passiert kurz vor den hochgerechnet und in dieser Erzählung und Ergänzung detailliert kurze Keimbildungen, wo sich zusehends ausgesetzt, die die eindeutige nexus Berichterstattung auf meinen wurzeln Gesamt über dem Athena Stadt betrachten in der Griechenland beschönigt sein

Heutigen 20. Augustus zweitausendfünfzehn Zeus Tag erkläre ich Ihnen Bei dem Verhalten meiner Innen tödlichen Diskussion und bestimmt sind Lebensdauer Reiseroute so vom Zweck euch, mit meinem lebendigen Freude, diesem meinem erstaunliche vereinigende Ausarbeitung, konzertierte es, so ist es seit dem Olympia-Website, um anzukommen, wenn jetzt um das Tor für im Sinus geben Sie die Zeus Stadt, wo suchen, diese Türen

In diesem Augenblick Wird der Tür oder Tor, kommt zum Ausdruck bringen, miteinander die rudimentäre Dokumentation, selbst in der Nähe des Zugangs zu den Aulos Flöten, die Symbole der Athena Güte, wo der Ionischen Insel in Katakolon, mit den unsichtbaren Säulen, würdest Du ansprechen ausgebildet entdecken Sie die überraschenden alten Oberflächen Aufwachen am ewigen Züge über sublimiert Lieder und hart Leichtathletik SiegenKaratofene Athena, mit einem mehreren alternativen gewählt, der konsequenten Union zwischen anagrammatischen Worten bringt, ich und Sie, auf Beweise die doppelte Chance, damit zu meiner zweiten ehelichen Namen Καταλανικά, oder auch, mein Vater und männliche Ahnen Bezeichnung Frankískou zur Verwendung Unterstützung der doppelte alphabetische Schreiben K

Athens Athena
Athanaeus e Kalamos oder libykos Lotus ist Kalamos kein herkömmliches Insel. Es ist eine große Gebirgskette, die schwimmt auf dem Meer, der Nordseite überwuchert mit hoch aufragenden, dicken Kiefern. Es ist offensichtlich, um die Nicht-Fachbesucher sogar, dass diese Kiefern sind aus einer speziellen Spezies.

Die der Kithara (Gitarre) war ein reihtes Musikinstrument, auf das Leier verwandt, von den alten Griechen spielten und eng mit dem Gott Apollo assoziiert, auch wenn in der Mythologie ihre Erfindung ist auf Hermes, der das Instrument aus einem Schildkrötenpanzer (chelys) hergestellt zurückzuführen. Musiker (kitharistu) benötigt viel Geschick, um dieses schwierige Instrument zu spielen, und es wurde in der Regel in Selbstbegleitungder einen Song (kitharodeia) gespielt.

Der altgriechischen doppelte Aulos (diaulos) bestand aus zwei Rohren (Auloi) am Mundstück befestigt ist und manchmal auch an Ort und Stelle mit einem Lederband (forveia) auf das Gesicht des Spielers gehalten.

Die Pfeifen konnten mit gleicher Länge oder ungleich, letztere geben ein doppelte, unterstützt Melodie. Der erzeugten Schall war reich, rhythmische und durchdringend, oft in Unterstützung zu einem Männerchor. (Musikinstrumentenmuseum, Katakalon, Griechenland)

Von Kefalos liegt 40 Kilometer südwestlich von die Stadt Kos und es ist ein wunderschönes Dorf auf einem Hügel an der Westseite der Insel gebaut. Von der Antike war es das erste Hauptstadt der Insel und heute zählt einige 2.500 ständige Einwohner das Bild der Altstadt ist von den Ruinen der alten Burg abgeschlossen ist, direkt neben dem Hauptdorf. In Kamari, einen Abstand von nur 1 km auf der Ostseite von Kefalos

In Kamari besteht die Möglichkeit bewundern Sie die frühchristliche basilicum von Agios Stefanos, stammt aus dem 5. Jahrhundert und bewundern Sie die erhalten geblieben Teile der Mosaikdekoration gemeinsam mit anderen Resten. .ICH

Kamaran, Insel im Roten Meer vor der Küste von Jemen, zu dem es gehört. Das größte Mitglied einer Inselgruppe, ist es 22 quadratischen Meilen (57 Quadratkilometer) in der Umgebung. Sein Name bedeutet “zwei Monde” in Arabisch, bezieht sich auf eine doppelte des Mondes, die dort zu sehen sind.
Frauen an den Heraia Events in Olympia

Frauen im antiken Griechenland wurden nur selten erlaubt, die Sport zu nehmen, außer in Sparta, wo man glaubte, dass Mütter, die zäh und stark wäre gut Spartan Soldaten zu produzieren waren. Die Ereignisse in Olympia waren nicht Teil der Olympischen Spiele in richtige, aber einer separaten Fest für die Göttin Hera, Gattin des Zeus. Pausanias sagt der Frauen, die teilgenommen haben: “Ihr Haar nach unten hängt, eine Tunika erreicht, um ein wenig über dem Knie, und sie so weit trugen die rechte Schulter, wie der Brust”.

Die Olympischen Spiele der Heraia wurden alle vier Jahre gefeiert, aber die einzige Veranstaltung war der Wettlauf,

Plato, in der Zusammenstellung der Umrisse seiner idealen Zustand, befürwortete sowohl Laufen und Schwertkampf Praxis für Frauen, betonte aber, dass nach dem Alter von 13 Jahren müssen sie “angemessene Kleidung” tragen.

Antiken Olympia von in Katakolon

in Katakolon Hafen dient als Hauptmeer Tor zu Olympia, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Griechenland. Mit all den Pinien und Olivenhaine , die imposanten Reste der Tempel und die beeindruckende Stadion der Spiele, steht das antike Olympia als eine der wichtigsten archäologischen Stätten der Welt.

in Katakolon Hafen liegt an der griechischen Küste und dient als Tor zu Olympia, die antike Stättewo den Olympischen Spielen waren ursprünglich inszenierte.

in Katakolon Raucherseite ist die aktuelle Hafen der Regionen Hauptstadt Pyrgos.

in Katakolon ist das Tor zu Olympiawo die alten Griechen strömten alle vier Jahre seit mehr als einem Jahrtausend, die heiligen Spiele zu Ehren des Gottes Zeus zu feiern. In in Katakolon Sie werden die lokalen Galerien und Geschäften an der Hauptstraße gefunden, die traditionellen griechischen Handwerk von den lokalen Künstlern durchführen zu lassenbesichtigen kann. Die Cafés haben hier wunderbare frische Meeresfrüchte und ihre Menüs sind meist aus der Einheimischen den Favoriten hinzufügen Köstlichkeiten gemacht.

Athena ist ebenfalls mit Haushaltshandwerk assoziierten, so dass die Sterblichen die Gaben des Kochens und Nähen. Sie soll die Aulos erfunden haben, aber beim Anblick ihr Spiegelbild und ihre aufgeblähten Wangen beim Abspielen dieser Rohre, warf sie sie weg, von der Ender Satyr Marsyasaufgenommen werden sollen.

 

 

ΚΑ ΧΧΙ Karatofene The alphabetic letter K Karma in vision the origin Hellenic Athena travel indelible Greek plasma , KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Alexander the Great  356 Born at Pella, Macedonia, to King Philip II and Olympias

The daily continued episode has concurred at estimate the approaching refuse the thematic idioms returning in project and syllable solution , where at retake the interns alphabetical letters imprint at succeed themselves in KARATOFENE Karatofene Athena ideographic locution , almost to add and at allow the karma emphasis ,so surge since at indulge a cross the signatures and the propositions rotating at intense degrade and unduly agreeable, almost to build the floors ans the rooms with specials doors and keys, still they supporting proposal boarding at compute and inexorable at convolve, so since at the participative perfects effects gestated and shown from the various luminousness preambles, they , already, happened just before to be extrapolated and glossed in this narration and adjunct detailing concise nucleations , where visibly exposed themselves, which to regard the unequivocal nexus reporting at mine certain roots inside the Greece overall above the Athena city

Today 20 Augustus 2015 Zeus day , I explain this conduct my interior fatal debate and destined life itinerary, so from purpose you, with my vivid pleasure, this my amazing uniting elaboration, it concerted, so it at arrive since Olympia site, when , now to open the gate for enter in sinus the Zeus city , where search , those doors , with Olympics performances, here at surpass above the historic periods just finished , for relive, the same competitions, and the relatives musicals announces , which needed preludes to proclaim the initial start up about the Olympics games gloriousness , from the 776 B.C.

https://karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.files.wordpress.com/2015/08/ialmelfv_200x200.jpeg?w=523

In this Instant , that door, or gate, comes to express ,together the rudimentary documentation, formed itself near the access about the aulos flutes , the symbols of Athena Goodness, where the Ionian Island Katakolon, with the invisibles columns , would address you to discover the surprising old surfaces waking on eternal traits about sublimated songs and hard athletics victories ,

Karatofene Athena, ,with a several alternative choice, the consequent union, between anagrammatic words , brings, me and you , at evidence the double opportunity , so to use my second conjugal surnames Καταλανικά ,or also, my Father and male ancestor name Frankískou for support the double alphabetical letter K

Athanaeus e kalamos or libykos lotos, Kalamos is not a conventional island. It is a tall mountain range which floats on the sea, its northern side overgrowing with towering, thick pine trees. It is obvious to even the non-specialist visitor that these pines are of a special species.

https://youtu.be/4UWBo0rsuHU?t=21 music

The kithara (guitar) was a stringed musical instrument, related to the lyre, played by the ancient Greeks and closely associated with the god Apollo, although in mythology its invention is attributed to Hermes who manufactured the instrument from a tortoise shell (chelys). Musicians (kitharistu) needed great skill to play this difficult instrument, and it was usually played in self-accompaniment to a song (kitharodeia).

The ancient Greek double aulos (diaulos) consisted of two pipes (auloi) attached at the mouthpiece and sometimes held in place with a leather strap (forveia) to the player’s face.

The pipes could be of equal length or unequal, the latter giving a double, supporting melody. The sound produced was rich, rhythmical and penetrating, often in support to a male chorus. (Museum of Musical Instruments, Katakalon, Greece)

 Ancient Olympia from Katakolon

Katakolon Port serves as the main sea-gate to Olympia, one of the most important sites in Greece. With all the pine and olive groves, the imposing remains of the temples and the stunning stadium of the Games, Ancient Olympia stands as one of the most important archaeological sites in the world.

Katakolon port lies on the Greek coast and serves as the gateway to Olympia, the ancient site where the Olympics were originally staged.

Katakolon ..It is the current harbor of the regions capital city Pyrgos.

Katakolon is the gateway to Olympia where the ancient Greeks flocked every four years for more than a millennium to celebrate the sacred games in honor of the god Zeus. In Katakolon you can visit the local galleries and shops found on the main street that have traditional Greek crafts done by the local artists. The cafes here have wonderful fresh seafood and their menus are mostly made of the locals’ favorite delicacies.

Katakolon cruise passengers can travel a short distance to visit the ruins at Olympia, which is only a short 30-minute drive from the port.

Women at the Heraia events at Olympia

 

Women in ancient Greece were rarely allowed to take part in sport, except in Sparta, where it was believed that mothers who were tough and strong would produce good Spartan soldiers. The events at Olympia were not part of the Olympics proper, but of a separate festival for the goddess Hera, wife of Zeus. Pausanias says of the women who took part: ‘Their hair hangs down, a tunic reaches to a little above the knee, and they bare the right shoulder as far as the breast’.

 The Olympics the Heraia were celebrated every four years, but the only event was the foot-race,

Plato, in composing the outlines of his ideal state, advocated both running and sword-fighting practice for women, but stressed that after the age of 13 they must wear ‘appropriate dress’.

Athena is also associated with household crafts, giving mortals the gifts of cooking and sewing. She is said to have invented the aulos but on seeing her reflection and her puffed cheeks when playing these pipes, she threw them away, to be picked up by the satyr Marsyas.

The aulos was a musical wind instrument played by the ancient Greeks. It was also known as the kalamos or libykos lotos, which referred to the material from which part of the instrument was made: respectively, the reed and the Libyan lotus plant. Perhaps the most commonly played instrument, the aulos was played in festivals, processions of births and deaths, athletic games – for the athletes to keep their exercises in rhythm, social occasions, and performances of tragedy in the theatre. It was associated with the god Dionysos and often played at private drinking parties.

Kefalos is 40 kilometers south-west of Kos town and it’s a beautiful village built on a hill at the west side of the island. By antiquity it was the first capital city of the island and today it counts some 2.500 permanent residents The picture of the old town is completed by the ruins of the old castle, just next to the main village. In Kamari, at a distance of only 1 kilometer on the eastside of Kefalos

 
In Kamari it is possible admire  the Early Christian basilicum  of Agios Stefanos, dating back to the 5th century and admire the still preserved parts of the mosaic decoration along with other remnants. .
I
 

Kamarān,  island in the Red Sea off the coast of Yemen, to which it belongs. The largest member of an archipelago, it is 22 square miles (57 square km) in area. Its name, meaning “two moons” in Arabic, refers to a double reflection of the moon that can be seen there.

 

Η επιστολή Αλφάβητο Κ κάρμα όραση προέλευσης Ελληνική Αθηνά να ταξιδέψουν ανεξίτηλα ελληνικά πλάσμα ΚΑ ΧΧΙ καρατίων Ofene KARAT OFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο

Η ημερήσια εξακολούθηση για το επεισόδιο ήταν κατά την αξιολόγηση των πλησιάζουν αρνούνται οι θεματικές ιδιώματα επιστροφή για την ανάδειξη και συλλαβές έχουν συμφωνήσει λύση στην οποία αλφαριθμητικό σε ανακατάληψη των εκπαιδευομένων
Έχετε χαρακτήρων που είναι τυπωμένοι στην επιτυχία, έκφραση σε καρατίωνOfene Αθηνά ιδεογραφική να προσθέσετε σχεδόν και για να καταστεί δυνατή η Κάρμα τονίζοντας, ως προστασία κατά της υπέρτασης, δεδομένου ότι ένας σταυρός υποβαθμίσει τις υπογραφές και τις προτάσεις σε έντονη και ελαφρά ευχάριστο να επιδοθούν εκ περιτροπής,
τα τα πατώματα των δωματίων με συγκεκριμένες θύρες και τα πλήκτρα, ούτε να υποστηρίξει την πρόταση της επιβίβασης βάση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασταμάτητη να διπλώσετε το έτσι αφού η συμμετοχική τελειοποιηθεί διαγραφείτε αποτελέσματα και παρουσιάστηκε οι διαφορετικές αιτιολογικές σκέψεις των φωτεινότητά χτίζουν ήδη, συνέβη λίγο πριν να η παρέκταση και σε αυτή την αφήγηση, και συμπληρώνουν λεπτομερείς σύντομο πυρηνοποίηση όπου εμφανώς εκτίθενται οι οποίοι θεωρούν το μοναδικό δεσμό αναφορά στις ρίζες μου με τον συνολικό της Αθηνάς Σίτι δυσδιάκριτες για τον κόσμο στην Ελλάδα

Σημερινά 20ος Augustus από δύο χιλιάδες δεκαπέντε 2,015 χιλιάδων Διός ημέρα σας λέω από τη συμπεριφορά εσωτερική μοιραία συζητήσεων μου και προσδιορίζεται διαδρομή ζωή είναι με τον σκοπό σας, με το σαλόνι μου χαράς, αυτό το καταπληκτικό συνειρμική επεξεργασία Αγορων, που έχει εκτελέσει, έτσι είναι αφού στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις για να φθάσει επιχειρηση Τα, όταν στην είσοδο για την τις κόλπων εισέλθουν στην Σίτι του ΔίαΣίτι αναζητά, θυρών αυτών

Αυτή τη στιγμήΑυτή τη στιγμή η φύλλο θύρας ή πύλης, είναι να εκφράσουμε με το άλλο τη στοιχειώδη τεκμηρίωση που, ακόμα και στην περιοχή του αυλού πρόσβαση σε φλάουτα, τα σύμβολα της Αθηνάς καλοσύνη, εφόσον το Επτάνησα στο Κατάκολο, με τις άδηλες πυλώνες, θα σας σχηματίζεται αποκρίνεται ανακαλύψτε την έκπληξη παλιές επιφάνειες ξυπνήσει μέσα στις αιώνιες τρένα πάνω εξάχνωση τραγούδια και σκληρά Αθλητισμός κερδίζει

Karat Ofene της Αθηνάς, εκλέγονται με μια πιο εναλλακτική λύση, η συνεπής Ένωση μεταξύ ανάγραμμα λέξεις μου φέρνει Κι εσύ για να αποδειχθεί η Διπλή ευκαιρία Διπλή ευκαιρία, έτσι ώστε το δεύτερο παντρεμένο όνομά μου Καταλανικά, ή επίσης, ο πατέρας μου και αρσενικό όνομα πρόγονος Frankískou για την υποστήριξη διπλής χρήσης αλφαβητική γράμμα Κ

I̱ i̱merí̱sia exakoloúthi̱si̱ gia to epeisódio í̱tan katá ti̱n axiológi̱si̱ to̱n pli̱siázoun arnoúntai oi thematikés idió̱mata epistrofí̱ gia ti̱n anádeixi̱ kai syllavés échoun symfo̱ní̱sei lýsi̱ sti̱n opoía alfarithmi̱tikó se anakatáli̱psi̱ to̱n ekpaidev̱oméno̱n Échete charaktí̱ro̱n pou eínai typo̱ménoi sti̱n epitychía, ékfrasi̱ se karátia OFENE karatío̱n Ofene Athi̱ná ideografikí̱ na prosthésete schedón kai gia na katasteí dynatí̱ i̱ Kárma tonízontas, o̱s prostasía katá ti̱s ypértasi̱s, dedoménou óti énas stav̱rós ypovathmísei tis ypografés kai tis protáseis se éntoni̱ kai elafrá ef̱cháristo na epidothoún ek peritropí̱s, pyri̱nopoíi̱si̱ ta ta pató̱mata to̱n do̱matío̱n me synkekriménes thýres kai ta plí̱ktra, oúte na yposti̱ríxei ti̱n prótasi̱ ti̱s epivívasi̱s vási̱ i̱lektronikó̱n ypologistó̱n kai astamáti̱ti̱ na dipló̱sete to étsi afoú i̱ symmetochikí̱ teleiopoii̱theí diagrafeíte apotelésmata kai parousiásti̱ke oi diaforetikés aitiologikés sképseis to̱n fo̱teinóti̱tá chtízoun í̱di̱, synévi̱ lígo prin na i̱ paréktasi̱ kai se af̱tí̱ ti̱n afí̱gi̱si̱, kai sympli̱ró̱noun leptomereís sýntomo pyri̱nopoíi̱si̱ ópou emfanó̱s ektíthentai oi opoíoi theo̱roún to monadikó desmó anaforá stis rízes mou me ton synolikó ti̱s Athi̱nás Síti dysdiákrites gia ton kósmo sti̱n Elláda
I̱ si̱meriní̱ 20i̱ Av̱goústou dýo chiliádes dekapénte 2015 Día méra sas léo̱ sti̱ symperiforá eso̱terikó moiraía syzí̱ti̱si̱ mou kai prosdiorízetai diadromí̱ zo̱í̱ eínai schetiká me to skopó sas, me to salóni mou chará, af̱tó to katapli̱ktikó syneirmikí̱ sýntaxi̱ mou, pou échei ektelései, étsi eínai afoú stis olympiakés enkatastáseis gia na fthásei sí̱mera, ótan sti̱n pýli̱ gia tis Sinus eisélthoun sti̱n póli̱ tou Día, ópou anazi̱toún, af̱tés tis pórtes
Af̱tí̱ ti̱ stigmí̱Af̱tí̱ ti̱ stigmí̱ i̱ fýllo thýras í̱ pýli̱s, eínai na ekfrásoume me to állo ti̱ stoicheió̱di̱ tekmi̱río̱si̱ pou, akóma kai sti̱n periochí̱ tou av̱loú prósvasi̱ se fláouta, ta sýmvola ti̱s Athi̱nás kalosýni̱, efóson to Eptáni̱sa sto Katákolo, me tis ádi̱les pyló̱nes, tha sas schi̱matízetai apokrínetai anakalýpste ti̱n ékpli̱xi̱ paliés epifáneies xypní̱sei mésa stis aió̱nies tréna páno̱ exáchno̱si̱ tragoúdia kai skli̱rá Athli̱tismós kerdízei Karat Ofene ti̱s Athi̱nás, eklégontai me mia pio enallaktikí̱ lýsi̱, i̱ synepí̱s Éno̱si̱ metaxý anágramma léxeis mou férnei Ki esý gia na apodeichtheí i̱ Diplí̱ ef̱kairía Diplí̱ ef̱kairía, étsi ó̱ste to déf̱tero pantreméno ónomá mou Katalaniká, í̱ epísi̱s, o patéras mou kai arsenikó ónoma prógonos Frankískou gia ti̱n ypostí̱rixi̱ diplí̱s chrí̱si̱s alfavi̱tikí̱ grámma K
Karat Ofene Athi̱ná, pou eklégontai me mia pio enallaktikí̱ lýsi̱, i̱ synepí̱s Éno̱si̱ metaxý anagrammatic lógia mou férnei kai eseís, gia na apodeichtheí i̱ diplí̱ ef̱kairía, étsi ó̱ste to déf̱tero pantreméno ónomá mou Katalaniká, í̱ epísi̱s, o patéras mou kai arsenikó ónoma prógonos Frankískou gia ypostí̱rixi̱ diplí̱s chrí̱si̱s alfavi̱tikí̱ grámma K

Athanaeus ε Κάλαμο ή libykos Λωτό, Κάλαμο δεν είναι ένα συμβατικό νησί. Είναι μια ψηλή οροσειρά που επιπλέουν στη θάλασσα, βορινή πλευρά της υπερναπτύσσονται με πανύψηλα πυκνά πεύκα. Είναι πρόδηλο ακόμα και για τον μη ειδικό επισκέπτης ότι αυτά τα πεύκα είναι ένα ξεχωριστό είδος.

Η Κιθάρας (κιθάρα) ήταν ένα έγχορδο μουσικό όργανο, που σχετίζονται με τη λύρα, που παίζεται από τους αρχαίους Έλληνες και συνδέεται στενά με το θεό Απόλλωνα, αν και στη μυθολογία της εφεύρεσής τους είναι στον Ερμή, ο οποίος έκανε το όργανο του κελύφους της χελώνας (χέλυς) οφείλεται. Μουσικοί (kitharistu) απαιτεί πολλή ικανότητα για να παίξει αυτό το δύσκολο όργανο, και ήταν συνήθως Selbstbegleitungder ένα τραγούδι (kitharodeia) παίζεται.

Οι ελληνικές διπλό αυλός (δίαυλος) αποτελείται από δύο σωλήνες (αυλοί) είναι συνδεμένο με το επιστόμιο και μερικές φορές στη θέση του με ένα δερμάτινο λουρί (forveia) που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του παίκτη.

Οι σωλήνες ήταν ίσης διάρκειας ή άνιση, ο τελευταίος δίνει ένα διπλό, υποστηρίζει μελωδία. Ο ήχος που παράγεται ήταν πλούσια, ρυθμική και διάχυτη, συχνά προς υποστήριξη χορωδίας ανδρών. (Musical Instrument Museum, Κατακαλών, Ελλάδα)

Αρχαία Ολυμπία από το Κατάκολο

στο Κατάκολο λιμάνι λειτουργεί ως το κύριο θάλασσα πύλη για την Ολυμπία, ένα από τα κύρια αξιοθέατα στην Ελλάδα. Με όλα τα πεύκα και ελαιώνες, τα επιβλητικά ερείπια του ναού και το εντυπωσιακό στάδιο των Αγώνων, η Αρχαία Ολυμπία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου.

στο λιμάνι του Κατακόλου βρίσκεται στην Αθηναϊκή ακτή και χρησιμεύει ως πύλη προς την Ολυμπία, την αρχαία Stättewo ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχικά ανέβηκε.

στο Κατάκολο ..Πρόκειται την πραγματική θύρα του κεφαλαίου περιοχές Πύργου.

στο Κατάκολο στόχος Olympiawo είναι οι αρχαίοι Έλληνες συνέρρεαν κάθε τέσσερα χρόνια για περισσότερο από μία χιλιετία, οι άγιοι παιχνίδια για να γιορτάσουν προς τιμήν του θεού Δία. Στο Κατάκολο οι τοπικές γκαλερί και καταστήματα βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο, μπορεί να εκτελέσει τις παραδοσιακές ελληνικές βιοτεχνίες τοπικών καλλιτεχνών lassenbesichtigen. Οι καφετέριες έχουν εδώ θαυμάσια φρέσκα θαλασσινά και τα μενού τους είναι ως επί το πλείστον από τους ντόπιους προσθέσετε τις αγαπημένες λιχουδιές.

Athena

Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα ήταν σπάνια επιτρέπεται να λάβουν μέρος στον αθλητισμό, εκτός από τη Σπάρτη, όπου πίστευαν ότι οι μητέρες που ήταν σκληρή και ισχυρή θα παράγουν καλό Σπαρτιάτες στρατιώτες. Τα γεγονότα στην Ολυμπία δεν ήταν μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων σωστή, αλλά μια ξεχωριστή γιορτή για τη θεά Ήρα, σύζυγος του Δία. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι από τις γυναίκες που έλαβαν μέρος: «Τα μαλλιά τους κρέμεται προς τα κάτω, ένα πουκάμισο φτάνει σε λίγο πάνω από το γόνατο, και το γυμνό το δεξί ώμο μέχρι το στήθος».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ηραία γιορτάστηκαν κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά η μόνη εκδήλωση ήταν ο αγώνα δρόμου,

Ο Πλάτων, κατά τη σύνθεση των περιγράμματα της ιδανικής πολιτείας του, υποστήριξε τόσο τρέξιμο και το σπαθί καταπολέμηση της πρακτικής για τις γυναίκες, αλλά τόνισε ότι μετά την ηλικία των 13 ετών θα πρέπει να φορούν τα «κατάλληλα φορέματος».

ΑΘΗΝΑ επίσης συνδυάζεται με χειροτεχνίες των νοικοκυριών, δίνοντας θνητούς τα δώρα του μαγειρέματος και το ράψιμο. Λέγεται ότι εφηύρε τον αυλό, αλλά για να δει το είδωλό της και διογκωμένο μάγουλά της όταν παίζει αυτές τις σωλήνες, τους πέταξε μακριά, για να ενταχθεί από το Σάτυρος που Μαρσύα.

Κέφαλου 40 χιλιόμετρα βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης της Κω και είναι ένα πανέμορφο χωριό χτισμένο πάνω σε ένα λόφο στη δυτική πλευρά του νησιού. Από τα αρχαία χρόνια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νησιού και αριθμεί σήμερα περίπου 2.500 μόνιμους κατοίκουςγια την η εικόνα Κιθάρας είναι, έχει ολοκληρωθεί από τα ερείπια Κιθάρας, δίπλα στο κεντρικό χωριό. Στο Καμάρι, σε απόσταση 1 χλμ στα ανατολικά της Κεφάλου

Στο Καμάρι είναι δυνατό να θαυμάσετε την παλαιοχριστιανική basilicum του Αγίου Στεφάνου, χρονολογείται από τον 5ο αιώνα και να θαυμάσει τα σωζόμενα τμήματα του ψηφιδωτού διακόσμηση μαζί με άλλες ομάδες. ,
ICH

Kamaran νησί της Ερυθράς Θάλασσας έξω από τις ακτές της Υεμένης, στην οποία ανήκει. Το μεγαλύτερο μέλος του αρχιπελάγους, είναι 22 τετραγωνικά μίλια (πενήντα εφτά τετραγωνικά χιλιόμετρα) μέσα από τη μυθολογίαμέσα από τη μυθολογία Το όνομά του σημαίνει “από δύο χιλιάδες από δύο χιλιάδες» στα αραβικά, αναφέρεται σε ένα αντίγραφο του φεγγαριού που μπορεί να δει κανείς εκεί.
Athanaeus e Kálamo í̱ libykos Lo̱tó, Kálamo den eínai éna symvatikó ni̱sí. Eínai mia psi̱lí̱ oroseirá pou epipléoun sti̱ thálassa, voriní̱ plev̱rá ti̱s ypernaptýssontai me panýpsi̱la pykná péf̱ka. Eínai pródi̱lo akóma kai gia ton mi̱ eidikó episképti̱s óti af̱tá ta péf̱ka eínai éna xecho̱ristó eídos. Athanaeus e Kálamo í̱ libykos Lo̱tó, Kálamo den eínai éna symvatikó ni̱sí. Eínai mia psi̱lí̱ oroseirá pou epipléoun sti̱ thálassa, voriní̱ plev̱rá ti̱s ypernaptýssontai me panýpsi̱la pykná péf̱ka. Eínai pródi̱lo akóma kai gia ton mi̱ eidikó episképti̱s óti af̱tá ta péf̱ka eínai éna xecho̱ristó eídos.

I̱ Kitháras (kithára tou) í̱tan éna énchordo mousikó mousiká órgana, pou schetízontai me ti̱ lýra, pou paízetai apó tous archaíous Élli̱nes kai syndéetai stená me to theó Apóllo̱na, an kai mésa apó ti̱ mythología ti̱s efév̱resí̱s tous eínai ston Ermí̱, o opoíos ékane gia ti̱n tou kelýfous ti̱s cheló̱nas (chélys) ofeíletai. Mousikoí (kitharistu) apaiteí pollí̱ ikanóti̱ta gia na paíxei af̱tó to dýskolo órgano, kai í̱tan syní̱tho̱s Selbstbegleitungder éna tragoúdi (kitharodeia) épaixe. Oi elli̱nikés Diplí̱ ef̱kairía Diplí̱ ef̱kairía av̱lós (díav̱los) apoteleítai apó dýo so̱lí̱nes (av̱loí) eínai syndeméno me to epistómio kai merikés forés sti̱ thési̱ tou me éna dermátino lourí (forveia) pragmatopoií̱thi̱ke sto próso̱po tou paíkti̱. Oi so̱lí̱nes í̱tan ísi̱s diárkeias í̱ ánisi̱, o telef̱taíos dínei éna Diplí̱ ef̱kairía Diplí̱ ef̱kairía, yposti̱rízei melo̱día. O í̱chos pou parágetai í̱tan ploúsia, rythmikí̱ kai diáchyti̱, sychná pros ypostí̱rixi̱ choro̱días andró̱n. (mousiká órgana Mouseío tou, Katakaló̱n, Elláda)

Archaía Olympía apó to Katákolo

sto Katákolo limáni leitourgeí o̱s to kýrio thálassa pýli̱ gia ti̱n Olympía, éna apó ta kýria axiothéata sti̱n Elláda. Me óla ta péf̱ka kai elaió̱nes, ta epivli̱tiká ereípia tou naoú kai to entypo̱siakó stádio to̱n Agó̱no̱n, i̱ Archaía Olympía eínai énas apó tous pio si̱mantikoús archaiologikoús chó̱rous tou kósmou.

sto limáni tou Katakólou vrísketai sti̱n Athi̱naïkí̱ aktí̱ kai chri̱simév̱ei o̱s pýli̱ pros ti̱n Olympía, ti̱n archaía Stättewo í̱tan oi Olympiakoí Agó̱nes archiká anévi̱ke.

sto Katákolo ..Prókeitai ti̱n pragmatikí̱ thýra tou kefalaíou periochés Pýrgou.

sto Katákolo stóchos Olympiawo eínai oi archaíoi Élli̱nes synérrean káthe téssera chrónia gia perissótero apó mía chilietía, oi ágioi paichnídia gia na giortásoun pros timí̱n tou theoú Día. Sto Katákolo oi topikés nkalerí kai katastí̱mata vrískontai ston kentrikó drómo, boreí na ektelései tis paradosiakés elli̱nikés viotechníes topikó̱n kallitechnó̱n lassenbesichtigen. Oi kafetéries échoun edó̱ thav̱másia fréska thalassiná kai ta menoú tous eínai o̱s epí to pleíston apó tous ntópious prosthésete tis agapi̱ménes lichoudiés.
Gynaíkes gia ta episymvánta I̱raía sti̱n Olympía Oi gynaíkes sti̱n archaía Elláda í̱tan spánia epitrépetai na lávoun méros ston athli̱tismó, ektós apó ti̱ Spárti̱, ópou pístev̱an óti oi mi̱téres pou í̱tan skli̱rí̱ kai ischyrí̱ tha parágoun kaló Spartiátes stratió̱tes. Ta gegonóta sti̱n Olympía den í̱tan méros to̱n Olympiakó̱n Agó̱no̱n so̱stí̱, allá mia xecho̱ristí̱ giortí̱ gia ti̱ theá Í̱ra, sýzygos tou Día. O Paf̱sanías anaférei óti apó tis gynaíkes pou élavan méros:̱ «Ta malliá tous krémetai pros ta káto̱, éna poukámiso ftánei se lígo páno̱ apó to gónato, kai to gymnó to dexí ó̱mo méchri to stí̱thos». Oi Olympiakoí Agó̱nes tou I̱raía giortásti̱kan káthe téssera chrónia, allá i̱ móni̱ ekdí̱lo̱si̱ í̱tan o agó̱na drómou, O Pláto̱n, katá ti̱ sýnthesi̱ to̱n perigrámmata ti̱s idanikí̱s politeías tou, ypostí̱rixe tóso tréximo kai to spathí katapolémi̱si̱ ti̱s praktikí̱s gia tis gynaíkes, allá tónise óti metá ti̱n i̱likía to̱n 13 etó̱n tha prépei na foroún ta «katálli̱la forématos».

ATHI̱NA epísi̱s syndyázetai me cheirotechníes to̱n noikokyrió̱n, dínontas thni̱toús ta dó̱ra tou mageirématos kai to rápsimo. Légetai óti efí̱v̱re ton av̱ló, allá gia na dei to eído̱ló ti̱s kai dionko̱méno mágoulá ti̱s ótan paízei af̱tés tis so̱lí̱nes, tous pétaxe makriá, gia na entachtheí apó to Sátyros pou Marsýa. ATHI̱NA epísi̱s syndyázetai me cheirotechníes to̱n noikokyrió̱n, dínontas thni̱toús ta dó̱ra tou mageirématos kai to rápsimo. Légetai óti efí̱v̱re ton av̱ló, allá gia na dei to eído̱ló ti̱s kai dionko̱méno mágoulá ti̱s ótan paízei af̱tés tis so̱lí̱nes, tous pétaxe makriá, gia na entachtheí apó to Sátyros pou Marsýa.

 

 

ΚΑ ΧΧΙ Karatofene Die Alphabetisch Buchstaben K Karmas des Sehvermögens den Ursprung Hellenischen Athena zu reisen unauslöschlich Griechisch Plasmas KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο.

via ΚΑ ΧΧΙ Karatofene Die Alphabetisch Buchstaben K Karmas des Sehvermögens den Ursprung Hellenischen Athena zu reisen unauslöschlich Griechisch Plasmas KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο.

One response

 1. ΚΑ ΧΧΙ Karatofene Die Alphabetisch Buchstaben K Karmas des Sehvermögens den Ursprung Hellenischen Athena zu reisen unauslöschlich Griechisch Plasmas KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο

  Der tägliche Fortsetzung der Episode wurde bei Schätzung der nahende verweigern der thematischen Idiomen der Rückkehr in Projekt und Silben Lösung zugestimmt haben, in denen bei der Rückeroberung des Praktikantinnen alphanumerischen Zeichen Aufdruck auf Erfolg haben, sich in KARATOFENE Karatofene Athena ideographic locution, fast zu addieren und zu ermöglichen, das Karma Hervorhebung, so Überspannungsschutz, da bei ein Kreuz die Unterzeichnungen und die Vorschläge Wert bei intensiver degradieren und mäßig angenehm rotierenden zu frönen,bis fast zum Etagen ans die Zimmer mit Specials Türen und Schlüssel, noch sie unterstützt Vorschlags Einschiffung in basierende Rechen- und unaufhaltsamen an Faltung des, damit da bei den partizipativen perfektioniert Effekte austragen und von den verschiedenen Leuchtkraft Oberbegriffen dargestellt bauen sie schon, passiert kurz vor den hochgerechnet und in dieser Erzählung und Ergänzung detailliert kurze Keimbildungen, wo sich zusehends ausgesetzt, die die eindeutige nexus Berichterstattung auf meinen wurzeln Gesamt über dem Athena Stadt betrachten in der Griechenland beschönigt sein

  Heutigen 20. Augustus zweitausendfünfzehn Zeus Tag erkläre ich Ihnen Bei dem Verhalten meiner Innen tödlichen Diskussion und bestimmt sind Lebensdauer Reiseroute so vom Zweck euch, mit meinem lebendigen Freude, diesem meinem erstaunliche vereinigende Ausarbeitung, konzertierte es, so ist es seit dem Olympia-Website, um anzukommen, wenn jetzt um das Tor für im Sinus geben Sie die Zeus Stadt, wo suchen, diese Türen

  In diesem Augenblick Wird der Tür oder Tor, kommt zum Ausdruck bringen, miteinander die rudimentäre Dokumentation, selbst in der Nähe des Zugangs zu den Aulos Flöten, die Symbole der Athena Güte, wo der Ionischen Insel in Katakolon, mit den unsichtbaren Säulen, würdest Du ansprechen ausgebildet entdecken Sie die überraschenden alten Oberflächen Aufwachen am ewigen Züge über sublimiert Lieder und hart Leichtathletik SiegenKaratofene Athena, mit einem mehreren alternativen gewählt, der konsequenten Union zwischen anagrammatischen Worten bringt, ich und Sie, auf Beweise die doppelte Chance, damit zu meiner zweiten ehelichen Namen Καταλανικά, oder auch, mein Vater und männliche Ahnen Bezeichnung Frankískou zur Verwendung Unterstützung der doppelte alphabetische Schreiben K


  Athens Athena
  Athanaeus e Kalamos oder libykos Lotus ist Kalamos kein herkömmliches Insel. Es ist eine große Gebirgskette, die schwimmt auf dem Meer, der Nordseite überwuchert mit hoch aufragenden, dicken Kiefern. Es ist offensichtlich, um die Nicht-Fachbesucher sogar, dass diese Kiefern sind aus einer speziellen Spezies.

  Die der Kithara (Gitarre) war ein reihtes Musikinstrument, auf das Leier verwandt, von den alten Griechen spielten und eng mit dem Gott Apollo assoziiert, auch wenn in der Mythologie ihre Erfindung ist auf Hermes, der das Instrument aus einem Schildkrötenpanzer (chelys) hergestellt zurückzuführen. Musiker (kitharistu) benötigt viel Geschick, um dieses schwierige Instrument zu spielen, und es wurde in der Regel in Selbstbegleitungder einen Song (kitharodeia) gespielt.


  Der altgriechischen doppelte Aulos (diaulos) bestand aus zwei Rohren (Auloi) am Mundstück befestigt ist und manchmal auch an Ort und Stelle mit einem Lederband (forveia) auf das Gesicht des Spielers gehalten.

  Die Pfeifen konnten mit gleicher Länge oder ungleich, letztere geben ein doppelte, unterstützt Melodie. Der erzeugten Schall war reich, rhythmische und durchdringend, oft in Unterstützung zu einem Männerchor. (Musikinstrumentenmuseum, Katakalon, Griechenland)

  Von Kefalos liegt 40 Kilometer südwestlich von die Stadt Kos und es ist ein wunderschönes Dorf auf einem Hügel an der Westseite der Insel gebaut. Von der Antike war es das erste Hauptstadt der Insel und heute zählt einige 2.500 ständige Einwohner das Bild der Altstadt ist von den Ruinen der alten Burg abgeschlossen ist, direkt neben dem Hauptdorf. In Kamari, einen Abstand von nur 1 km auf der Ostseite von Kefalos

  In Kamari besteht die Möglichkeit bewundern Sie die frühchristliche basilicum von Agios Stefanos, stammt aus dem 5. Jahrhundert und bewundern Sie die erhalten geblieben Teile der Mosaikdekoration gemeinsam mit anderen Resten. .ICH


  Kamaran, Insel im Roten Meer vor der Küste von Jemen, zu dem es gehört. Das größte Mitglied einer Inselgruppe, ist es 22 quadratischen Meilen (57 Quadratkilometer) in der Umgebung. Sein Name bedeutet “zwei Monde” in Arabisch, bezieht sich auf eine doppelte des Mondes, die dort zu sehen sind.
  Frauen an den Heraia Events in Olympia

  Frauen im antiken Griechenland wurden nur selten erlaubt, die Sport zu nehmen, außer in Sparta, wo man glaubte, dass Mütter, die zäh und stark wäre gut Spartan Soldaten zu produzieren waren. Die Ereignisse in Olympia waren nicht Teil der Olympischen Spiele in richtige, aber einer separaten Fest für die Göttin Hera, Gattin des Zeus. Pausanias sagt der Frauen, die teilgenommen haben: “Ihr Haar nach unten hängt, eine Tunika erreicht, um ein wenig über dem Knie, und sie so weit trugen die rechte Schulter, wie der Brust”.

  Die Olympischen Spiele der Heraia wurden alle vier Jahre gefeiert, aber die einzige Veranstaltung war der Wettlauf,

  Plato, in der Zusammenstellung der Umrisse seiner idealen Zustand, befürwortete sowohl Laufen und Schwertkampf Praxis für Frauen, betonte aber, dass nach dem Alter von 13 Jahren müssen sie “angemessene Kleidung” tragen.

  Antiken Olympia von in Katakolon

  in Katakolon Hafen dient als Hauptmeer Tor zu Olympia, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Griechenland. Mit all den Pinien und Olivenhaine , die imposanten Reste der Tempel und die beeindruckende Stadion der Spiele, steht das antike Olympia als eine der wichtigsten archäologischen Stätten der Welt.

  in Katakolon Hafen liegt an der griechischen Küste und dient als Tor zu Olympia, die antike Stättewo den Olympischen Spielen waren ursprünglich inszenierte.

  in Katakolon Raucherseite ist die aktuelle Hafen der Regionen Hauptstadt Pyrgos.

  in Katakolon ist das Tor zu Olympiawo die alten Griechen strömten alle vier Jahre seit mehr als einem Jahrtausend, die heiligen Spiele zu Ehren des Gottes Zeus zu feiern. In in Katakolon Sie werden die lokalen Galerien und Geschäften an der Hauptstraße gefunden, die traditionellen griechischen Handwerk von den lokalen Künstlern durchführen zu lassenbesichtigen kann. Die Cafés haben hier wunderbare frische Meeresfrüchte und ihre Menüs sind meist aus der Einheimischen den Favoriten hinzufügen Köstlichkeiten gemacht.

  Athena ist ebenfalls mit Haushaltshandwerk assoziierten, so dass die Sterblichen die Gaben des Kochens und Nähen. Sie soll die Aulos erfunden haben, aber beim Anblick ihr Spiegelbild und ihre aufgeblähten Wangen beim Abspielen dieser Rohre, warf sie sie weg, von der Ender Satyr Marsyasaufgenommen werden sollen.
  ΚΑ ΧΧΙ Karatofene The alphabetic letter K Karma in vision the origin Hellenic Athena travel indelible Greek plasma , KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Alexander the Great 356 Born at Pella, Macedonia, to King Philip II and Olympias

  The daily continued episode has concurred at estimate the approaching refuse the thematic idioms returning in project and syllable solution , where at retake the interns alphabetical letters imprint at succeed themselves in KARATOFENE Karatofene Athena ideographic locution , almost to add and at allow the karma emphasis ,so surge since at indulge a cross the signatures and the propositions rotating at intense degrade and unduly agreeable, almost to build the floors ans the rooms with specials doors and keys, still they supporting proposal boarding at compute and inexorable at convolve, so since at the participative perfects effects gestated and shown from the various luminousness preambles, they , already, happened just before to be extrapolated and glossed in this narration and adjunct detailing concise nucleations , where visibly exposed themselves, which to regard the unequivocal nexus reporting at mine certain roots inside the Greece overall above the Athena city

  Today 20 Augustus 2015 Zeus day , I explain this conduct my interior fatal debate and destined life itinerary, so from purpose you, with my vivid pleasure, this my amazing uniting elaboration, it concerted, so it at arrive since Olympia site, when , now to open the gate for enter in sinus the Zeus city , where search , those doors , with Olympics performances, here at surpass above the historic periods just finished , for relive, the same competitions, and the relatives musicals announces , which needed preludes to proclaim the initial start up about the Olympics games gloriousness , from the 776 B.C.

  In this Instant , that door, or gate, comes to express ,together the rudimentary documentation, formed itself near the access about the aulos flutes , the symbols of Athena Goodness, where the Ionian Island Katakolon, with the invisibles columns , would address you to discover the surprising old surfaces waking on eternal traits about sublimated songs and hard athletics victories ,

  Karatofene Athena, ,with a several alternative choice, the consequent union, between anagrammatic words , brings, me and you , at evidence the double opportunity , so to use my second conjugal surnames Καταλανικά ,or also, my Father and male ancestor name Frankískou for support the double alphabetical letter K

  Athanaeus e kalamos or libykos lotos, Kalamos is not a conventional island. It is a tall mountain range which floats on the sea, its northern side overgrowing with towering, thick pine trees. It is obvious to even the non-specialist visitor that these pines are of a special species.

  https://youtu.be/4UWBo0rsuHU?t=21 music

  The kithara (guitar) was a stringed musical instrument, related to the lyre, played by the ancient Greeks and closely associated with the god Apollo, although in mythology its invention is attributed to Hermes who manufactured the instrument from a tortoise shell (chelys). Musicians (kitharistu) needed great skill to play this difficult instrument, and it was usually played in self-accompaniment to a song (kitharodeia).


  The ancient Greek double aulos (diaulos) consisted of two pipes (auloi) attached at the mouthpiece and sometimes held in place with a leather strap (forveia) to the player’s face.

  The pipes could be of equal length or unequal, the latter giving a double, supporting melody. The sound produced was rich, rhythmical and penetrating, often in support to a male chorus. (Museum of Musical Instruments, Katakalon, Greece)

  Ancient Olympia from Katakolon

  Katakolon Port serves as the main sea-gate to Olympia, one of the most important sites in Greece. With all the pine and olive groves, the imposing remains of the temples and the stunning stadium of the Games, Ancient Olympia stands as one of the most important archaeological sites in the world.

  Katakolon port lies on the Greek coast and serves as the gateway to Olympia, the ancient site where the Olympics were originally staged.

  Katakolon ..It is the current harbor of the regions capital city Pyrgos.

  Katakolon is the gateway to Olympia where the ancient Greeks flocked every four years for more than a millennium to celebrate the sacred games in honor of the god Zeus. In Katakolon you can visit the local galleries and shops found on the main street that have traditional Greek crafts done by the local artists. The cafes here have wonderful fresh seafood and their menus are mostly made of the locals’ favorite delicacies.

  Katakolon cruise passengers can travel a short distance to visit the ruins at Olympia, which is only a short 30-minute drive from the port.

  Women at the Heraia events at Olympia


  Women in ancient Greece were rarely allowed to take part in sport, except in Sparta, where it was believed that mothers who were tough and strong would produce good Spartan soldiers. The events at Olympia were not part of the Olympics proper, but of a separate festival for the goddess Hera, wife of Zeus. Pausanias says of the women who took part: ‘Their hair hangs down, a tunic reaches to a little above the knee, and they bare the right shoulder as far as the breast’.

  The Olympics the Heraia were celebrated every four years, but the only event was the foot-race,

  Plato, in composing the outlines of his ideal state, advocated both running and sword-fighting practice for women, but stressed that after the age of 13 they must wear ‘appropriate dress’.

  Athena is also associated with household crafts, giving mortals the gifts of cooking and sewing. She is said to have invented the aulos but on seeing her reflection and her puffed cheeks when playing these pipes, she threw them away, to be picked up by the satyr Marsyas.

  The aulos was a musical wind instrument played by the ancient Greeks. It was also known as the kalamos or libykos lotos, which referred to the material from which part of the instrument was made: respectively, the reed and the Libyan lotus plant. Perhaps the most commonly played instrument, the aulos was played in festivals, processions of births and deaths, athletic games – for the athletes to keep their exercises in rhythm, social occasions, and performances of tragedy in the theatre. It was associated with the god Dionysos and often played at private drinking parties.


  Kefalos is 40 kilometers south-west of Kos town and it’s a beautiful village built on a hill at the west side of the island. By antiquity it was the first capital city of the island and today it counts some 2.500 permanent residents The picture of the old town is completed by the ruins of the old castle, just next to the main village. In Kamari, at a distance of only 1 kilometer on the eastside of Kefalos

  In Kamari it is possible admire the Early Christian basilicum of Agios Stefanos, dating back to the 5th century and admire the still preserved parts of the mosaic decoration along with other remnants. .
  I

  Kamarān, island in the Red Sea off the coast of Yemen, to which it belongs. The largest member of an archipelago, it is 22 square miles (57 square km) in area. Its name, meaning “two moons” in Arabic, refers to a double reflection of the moon that can be seen there.


  Η επιστολή Αλφάβητο Κ κάρμα όραση προέλευσης Ελληνική Αθηνά να ταξιδέψουν ανεξίτηλα ελληνικά πλάσμα ΚΑ ΧΧΙ καρατίων Ofene KARAT OFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Antonieta Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο


  Η ημερήσια εξακολούθηση για το επεισόδιο ήταν κατά την αξιολόγηση των πλησιάζουν αρνούνται οι θεματικές ιδιώματα επιστροφή για την ανάδειξη και συλλαβές έχουν συμφωνήσει λύση στην οποία αλφαριθμητικό σε ανακατάληψη των εκπαιδευομένων Έχετε χαρακτήρων που είναι τυπωμένοι στην επιτυχία, έκφραση σε καρατίωνOfene Αθηνά ιδεογραφική να προσθέσετε σχεδόν και για να καταστεί δυνατή η Κάρμα τονίζοντας, ως προστασία κατά της υπέρτασης, δεδομένου ότι ένας σταυρός υποβαθμίσει τις υπογραφές και τις προτάσεις σε έντονη και ελαφρά ευχάριστο να επιδοθούν εκ περιτροπής, τα τα πατώματα των δωματίων με συγκεκριμένες θύρες και τα πλήκτρα, ούτε να υποστηρίξει την πρόταση της επιβίβασης βάση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασταμάτητη να διπλώσετε το έτσι αφού η συμμετοχική τελειοποιηθεί διαγραφείτε αποτελέσματα και παρουσιάστηκε οι διαφορετικές αιτιολογικές σκέψεις των φωτεινότητά χτίζουν ήδη, συνέβη λίγο πριν να η παρέκταση και σε αυτή την αφήγηση, και συμπληρώνουν λεπτομερείς σύντομο πυρηνοποίηση όπου εμφανώς εκτίθενται οι οποίοι θεωρούν το μοναδικό δεσμό αναφορά στις ρίζες μου με τον συνολικό της Αθηνάς Σίτι δυσδιάκριτες για τον κόσμο στην Ελλάδα

  Σημερινά 20ος Augustus από δύο χιλιάδες δεκαπέντε 2,015 χιλιάδων Διός ημέρα σας λέω από τη συμπεριφορά εσωτερική μοιραία συζητήσεων μου και προσδιορίζεται διαδρομή ζωή είναι με τον σκοπό σας, με το σαλόνι μου χαράς, αυτό το καταπληκτικό συνειρμική επεξεργασία Αγορων, που έχει εκτελέσει, έτσι είναι αφού στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις για να φθάσει επιχειρηση Τα, όταν στην είσοδο για την τις κόλπων εισέλθουν στην Σίτι του ΔίαΣίτι αναζητά, θυρών αυτών

  Αυτή τη στιγμήΑυτή τη στιγμή η φύλλο θύρας ή πύλης, είναι να εκφράσουμε με το άλλο τη στοιχειώδη τεκμηρίωση που, ακόμα και στην περιοχή του αυλού πρόσβαση σε φλάουτα, τα σύμβολα της Αθηνάς καλοσύνη, εφόσον το Επτάνησα στο Κατάκολο, με τις άδηλες πυλώνες, θα σας σχηματίζεται αποκρίνεται ανακαλύψτε την έκπληξη παλιές επιφάνειες ξυπνήσει μέσα στις αιώνιες τρένα πάνω εξάχνωση τραγούδια και σκληρά Αθλητισμός κερδίζει

  Karat Ofene της Αθηνάς, εκλέγονται με μια πιο εναλλακτική λύση, η συνεπής Ένωση μεταξύ ανάγραμμα λέξεις μου φέρνει Κι εσύ για να αποδειχθεί η Διπλή ευκαιρία Διπλή ευκαιρία, έτσι ώστε το δεύτερο παντρεμένο όνομά μου Καταλανικά, ή επίσης, ο πατέρας μου και αρσενικό όνομα πρόγονος Frankískou για την υποστήριξη διπλής χρήσης αλφαβητική γράμμα Κ

  I̱ i̱merí̱sia exakoloúthi̱si̱ gia to epeisódio í̱tan katá ti̱n axiológi̱si̱ to̱n pli̱siázoun arnoúntai oi thematikés idió̱mata epistrofí̱ gia ti̱n anádeixi̱ kai syllavés échoun symfo̱ní̱sei lýsi̱ sti̱n opoía alfarithmi̱tikó se anakatáli̱psi̱ to̱n ekpaidev̱oméno̱n Échete charaktí̱ro̱n pou eínai typo̱ménoi sti̱n epitychía, ékfrasi̱ se karátia OFENE karatío̱n Ofene Athi̱ná ideografikí̱ na prosthésete schedón kai gia na katasteí dynatí̱ i̱ Kárma tonízontas, o̱s prostasía katá ti̱s ypértasi̱s, dedoménou óti énas stav̱rós ypovathmísei tis ypografés kai tis protáseis se éntoni̱ kai elafrá ef̱cháristo na epidothoún ek peritropí̱s, pyri̱nopoíi̱si̱ ta ta pató̱mata to̱n do̱matío̱n me synkekriménes thýres kai ta plí̱ktra, oúte na yposti̱ríxei ti̱n prótasi̱ ti̱s epivívasi̱s vási̱ i̱lektronikó̱n ypologistó̱n kai astamáti̱ti̱ na dipló̱sete to étsi afoú i̱ symmetochikí̱ teleiopoii̱theí diagrafeíte apotelésmata kai parousiásti̱ke oi diaforetikés aitiologikés sképseis to̱n fo̱teinóti̱tá chtízoun í̱di̱, synévi̱ lígo prin na i̱ paréktasi̱ kai se af̱tí̱ ti̱n afí̱gi̱si̱, kai sympli̱ró̱noun leptomereís sýntomo pyri̱nopoíi̱si̱ ópou emfanó̱s ektíthentai oi opoíoi theo̱roún to monadikó desmó anaforá stis rízes mou me ton synolikó ti̱s Athi̱nás Síti dysdiákrites gia ton kósmo sti̱n Elláda
  I̱ si̱meriní̱ 20i̱ Av̱goústou dýo chiliádes dekapénte 2015 Día méra sas léo̱ sti̱ symperiforá eso̱terikó moiraía syzí̱ti̱si̱ mou kai prosdiorízetai diadromí̱ zo̱í̱ eínai schetiká me to skopó sas, me to salóni mou chará, af̱tó to katapli̱ktikó syneirmikí̱ sýntaxi̱ mou, pou échei ektelései, étsi eínai afoú stis olympiakés enkatastáseis gia na fthásei sí̱mera, ótan sti̱n pýli̱ gia tis Sinus eisélthoun sti̱n póli̱ tou Día, ópou anazi̱toún, af̱tés tis pórtes
  Af̱tí̱ ti̱ stigmí̱Af̱tí̱ ti̱ stigmí̱ i̱ fýllo thýras í̱ pýli̱s, eínai na ekfrásoume me to állo ti̱ stoicheió̱di̱ tekmi̱río̱si̱ pou, akóma kai sti̱n periochí̱ tou av̱loú prósvasi̱ se fláouta, ta sýmvola ti̱s Athi̱nás kalosýni̱, efóson to Eptáni̱sa sto Katákolo, me tis ádi̱les pyló̱nes, tha sas schi̱matízetai apokrínetai anakalýpste ti̱n ékpli̱xi̱ paliés epifáneies xypní̱sei mésa stis aió̱nies tréna páno̱ exáchno̱si̱ tragoúdia kai skli̱rá Athli̱tismós kerdízei Karat Ofene ti̱s Athi̱nás, eklégontai me mia pio enallaktikí̱ lýsi̱, i̱ synepí̱s Éno̱si̱ metaxý anágramma léxeis mou férnei Ki esý gia na apodeichtheí i̱ Diplí̱ ef̱kairía Diplí̱ ef̱kairía, étsi ó̱ste to déf̱tero pantreméno ónomá mou Katalaniká, í̱ epísi̱s, o patéras mou kai arsenikó ónoma prógonos Frankískou gia ti̱n ypostí̱rixi̱ diplí̱s chrí̱si̱s alfavi̱tikí̱ grámma K
  Karat Ofene Athi̱ná, pou eklégontai me mia pio enallaktikí̱ lýsi̱, i̱ synepí̱s Éno̱si̱ metaxý anagrammatic lógia mou férnei kai eseís, gia na apodeichtheí i̱ diplí̱ ef̱kairía, étsi ó̱ste to déf̱tero pantreméno ónomá mou Katalaniká, í̱ epísi̱s, o patéras mou kai arsenikó ónoma prógonos Frankískou gia ypostí̱rixi̱ diplí̱s chrí̱si̱s alfavi̱tikí̱ grámma K

  Athanaeus ε Κάλαμο ή libykos Λωτό, Κάλαμο δεν είναι ένα συμβατικό νησί. Είναι μια ψηλή οροσειρά που επιπλέουν στη θάλασσα, βορινή πλευρά της υπερναπτύσσονται με πανύψηλα πυκνά πεύκα. Είναι πρόδηλο ακόμα και για τον μη ειδικό επισκέπτης ότι αυτά τα πεύκα είναι ένα ξεχωριστό είδος.

  Η Κιθάρας (κιθάρα) ήταν ένα έγχορδο μουσικό όργανο, που σχετίζονται με τη λύρα, που παίζεται από τους αρχαίους Έλληνες και συνδέεται στενά με το θεό Απόλλωνα, αν και στη μυθολογία της εφεύρεσής τους είναι στον Ερμή, ο οποίος έκανε το όργανο του κελύφους της χελώνας (χέλυς) οφείλεται. Μουσικοί (kitharistu) απαιτεί πολλή ικανότητα για να παίξει αυτό το δύσκολο όργανο, και ήταν συνήθως Selbstbegleitungder ένα τραγούδι (kitharodeia) παίζεται.

  Οι ελληνικές διπλό αυλός (δίαυλος) αποτελείται από δύο σωλήνες (αυλοί) είναι συνδεμένο με το επιστόμιο και μερικές φορές στη θέση του με ένα δερμάτινο λουρί (forveia) που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του παίκτη.

  Οι σωλήνες ήταν ίσης διάρκειας ή άνιση, ο τελευταίος δίνει ένα διπλό, υποστηρίζει μελωδία. Ο ήχος που παράγεται ήταν πλούσια, ρυθμική και διάχυτη, συχνά προς υποστήριξη χορωδίας ανδρών. (Musical Instrument Museum, Κατακαλών, Ελλάδα)

  Αρχαία Ολυμπία από το Κατάκολο

  στο Κατάκολο λιμάνι λειτουργεί ως το κύριο θάλασσα πύλη για την Ολυμπία, ένα από τα κύρια αξιοθέατα στην Ελλάδα. Με όλα τα πεύκα και ελαιώνες, τα επιβλητικά ερείπια του ναού και το εντυπωσιακό στάδιο των Αγώνων, η Αρχαία Ολυμπία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου.

  στο λιμάνι του Κατακόλου βρίσκεται στην Αθηναϊκή ακτή και χρησιμεύει ως πύλη προς την Ολυμπία, την αρχαία Stättewo ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχικά ανέβηκε.

  στο Κατάκολο ..Πρόκειται την πραγματική θύρα του κεφαλαίου περιοχές Πύργου.

  στο Κατάκολο στόχος Olympiawo είναι οι αρχαίοι Έλληνες συνέρρεαν κάθε τέσσερα χρόνια για περισσότερο από μία χιλιετία, οι άγιοι παιχνίδια για να γιορτάσουν προς τιμήν του θεού Δία. Στο Κατάκολο οι τοπικές γκαλερί και καταστήματα βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο, μπορεί να εκτελέσει τις παραδοσιακές ελληνικές βιοτεχνίες τοπικών καλλιτεχνών lassenbesichtigen. Οι καφετέριες έχουν εδώ θαυμάσια φρέσκα θαλασσινά και τα μενού τους είναι ως επί το πλείστον από τους ντόπιους προσθέσετε τις αγαπημένες λιχουδιές.


  Athena


  Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα ήταν σπάνια επιτρέπεται να λάβουν μέρος στον αθλητισμό, εκτός από τη Σπάρτη, όπου πίστευαν ότι οι μητέρες που ήταν σκληρή και ισχυρή θα παράγουν καλό Σπαρτιάτες στρατιώτες. Τα γεγονότα στην Ολυμπία δεν ήταν μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων σωστή, αλλά μια ξεχωριστή γιορτή για τη θεά Ήρα, σύζυγος του Δία. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι από τις γυναίκες που έλαβαν μέρος: «Τα μαλλιά τους κρέμεται προς τα κάτω, ένα πουκάμισο φτάνει σε λίγο πάνω από το γόνατο, και το γυμνό το δεξί ώμο μέχρι το στήθος».

  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ηραία γιορτάστηκαν κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά η μόνη εκδήλωση ήταν ο αγώνα δρόμου,

  Ο Πλάτων, κατά τη σύνθεση των περιγράμματα της ιδανικής πολιτείας του, υποστήριξε τόσο τρέξιμο και το σπαθί καταπολέμηση της πρακτικής για τις γυναίκες, αλλά τόνισε ότι μετά την ηλικία των 13 ετών θα πρέπει να φορούν τα «κατάλληλα φορέματος».

  ΑΘΗΝΑ επίσης συνδυάζεται με χειροτεχνίες των νοικοκυριών, δίνοντας θνητούς τα δώρα του μαγειρέματος και το ράψιμο. Λέγεται ότι εφηύρε τον αυλό, αλλά για να δει το είδωλό της και διογκωμένο μάγουλά της όταν παίζει αυτές τις σωλήνες, τους πέταξε μακριά, για να ενταχθεί από το Σάτυρος που Μαρσύα.

  Κέφαλου 40 χιλιόμετρα βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης της Κω και είναι ένα πανέμορφο χωριό χτισμένο πάνω σε ένα λόφο στη δυτική πλευρά του νησιού. Από τα αρχαία χρόνια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νησιού και αριθμεί σήμερα περίπου 2.500 μόνιμους κατοίκουςγια την η εικόνα Κιθάρας είναι, έχει ολοκληρωθεί από τα ερείπια Κιθάρας, δίπλα στο κεντρικό χωριό. Στο Καμάρι, σε απόσταση 1 χλμ στα ανατολικά της Κεφάλου

  Στο Καμάρι είναι δυνατό να θαυμάσετε την παλαιοχριστιανική basilicum του Αγίου Στεφάνου, χρονολογείται από τον 5ο αιώνα και να θαυμάσει τα σωζόμενα τμήματα του ψηφιδωτού διακόσμηση μαζί με άλλες ομάδες. ,
  ICH  Kamaran νησί της Ερυθράς Θάλασσας έξω από τις ακτές της Υεμένης, στην οποία ανήκει. Το μεγαλύτερο μέλος του αρχιπελάγους, είναι 22 τετραγωνικά μίλια (πενήντα εφτά τετραγωνικά χιλιόμετρα) μέσα από τη μυθολογίαμέσα από τη μυθολογία Το όνομά του σημαίνει “από δύο χιλιάδες από δύο χιλιάδες» στα αραβικά, αναφέρεται σε ένα αντίγραφο του φεγγαριού που μπορεί να δει κανείς εκεί.
  Athanaeus e Kálamo í̱ libykos Lo̱tó, Kálamo den eínai éna symvatikó ni̱sí. Eínai mia psi̱lí̱ oroseirá pou epipléoun sti̱ thálassa, voriní̱ plev̱rá ti̱s ypernaptýssontai me panýpsi̱la pykná péf̱ka. Eínai pródi̱lo akóma kai gia ton mi̱ eidikó episképti̱s óti af̱tá ta péf̱ka eínai éna xecho̱ristó eídos. Athanaeus e Kálamo í̱ libykos Lo̱tó, Kálamo den eínai éna symvatikó ni̱sí. Eínai mia psi̱lí̱ oroseirá pou epipléoun sti̱ thálassa, voriní̱ plev̱rá ti̱s ypernaptýssontai me panýpsi̱la pykná péf̱ka. Eínai pródi̱lo akóma kai gia ton mi̱ eidikó episképti̱s óti af̱tá ta péf̱ka eínai éna xecho̱ristó eídos.

  I̱ Kitháras (kithára tou) í̱tan éna énchordo mousikó mousiká órgana, pou schetízontai me ti̱ lýra, pou paízetai apó tous archaíous Élli̱nes kai syndéetai stená me to theó Apóllo̱na, an kai mésa apó ti̱ mythología ti̱s efév̱resí̱s tous eínai ston Ermí̱, o opoíos ékane gia ti̱n tou kelýfous ti̱s cheló̱nas (chélys) ofeíletai. Mousikoí (kitharistu) apaiteí pollí̱ ikanóti̱ta gia na paíxei af̱tó to dýskolo órgano, kai í̱tan syní̱tho̱s Selbstbegleitungder éna tragoúdi (kitharodeia) épaixe. Oi elli̱nikés Diplí̱ ef̱kairía Diplí̱ ef̱kairía av̱lós (díav̱los) apoteleítai apó dýo so̱lí̱nes (av̱loí) eínai syndeméno me to epistómio kai merikés forés sti̱ thési̱ tou me éna dermátino lourí (forveia) pragmatopoií̱thi̱ke sto próso̱po tou paíkti̱. Oi so̱lí̱nes í̱tan ísi̱s diárkeias í̱ ánisi̱, o telef̱taíos dínei éna Diplí̱ ef̱kairía Diplí̱ ef̱kairía, yposti̱rízei melo̱día. O í̱chos pou parágetai í̱tan ploúsia, rythmikí̱ kai diáchyti̱, sychná pros ypostí̱rixi̱ choro̱días andró̱n. (mousiká órgana Mouseío tou, Katakaló̱n, Elláda)

  Archaía Olympía apó to Katákolo

  sto Katákolo limáni leitourgeí o̱s to kýrio thálassa pýli̱ gia ti̱n Olympía, éna apó ta kýria axiothéata sti̱n Elláda. Me óla ta péf̱ka kai elaió̱nes, ta epivli̱tiká ereípia tou naoú kai to entypo̱siakó stádio to̱n Agó̱no̱n, i̱ Archaía Olympía eínai énas apó tous pio si̱mantikoús archaiologikoús chó̱rous tou kósmou.

  sto limáni tou Katakólou vrísketai sti̱n Athi̱naïkí̱ aktí̱ kai chri̱simév̱ei o̱s pýli̱ pros ti̱n Olympía, ti̱n archaía Stättewo í̱tan oi Olympiakoí Agó̱nes archiká anévi̱ke.

  sto Katákolo ..Prókeitai ti̱n pragmatikí̱ thýra tou kefalaíou periochés Pýrgou.

  sto Katákolo stóchos Olympiawo eínai oi archaíoi Élli̱nes synérrean káthe téssera chrónia gia perissótero apó mía chilietía, oi ágioi paichnídia gia na giortásoun pros timí̱n tou theoú Día. Sto Katákolo oi topikés nkalerí kai katastí̱mata vrískontai ston kentrikó drómo, boreí na ektelései tis paradosiakés elli̱nikés viotechníes topikó̱n kallitechnó̱n lassenbesichtigen. Oi kafetéries échoun edó̱ thav̱másia fréska thalassiná kai ta menoú tous eínai o̱s epí to pleíston apó tous ntópious prosthésete tis agapi̱ménes lichoudiés.
  Gynaíkes gia ta episymvánta I̱raía sti̱n Olympía Oi gynaíkes sti̱n archaía Elláda í̱tan spánia epitrépetai na lávoun méros ston athli̱tismó, ektós apó ti̱ Spárti̱, ópou pístev̱an óti oi mi̱téres pou í̱tan skli̱rí̱ kai ischyrí̱ tha parágoun kaló Spartiátes stratió̱tes. Ta gegonóta sti̱n Olympía den í̱tan méros to̱n Olympiakó̱n Agó̱no̱n so̱stí̱, allá mia xecho̱ristí̱ giortí̱ gia ti̱ theá Í̱ra, sýzygos tou Día. O Paf̱sanías anaférei óti apó tis gynaíkes pou élavan méros:̱ «Ta malliá tous krémetai pros ta káto̱, éna poukámiso ftánei se lígo páno̱ apó to gónato, kai to gymnó to dexí ó̱mo méchri to stí̱thos». Oi Olympiakoí Agó̱nes tou I̱raía giortásti̱kan káthe téssera chrónia, allá i̱ móni̱ ekdí̱lo̱si̱ í̱tan o agó̱na drómou, O Pláto̱n, katá ti̱ sýnthesi̱ to̱n perigrámmata ti̱s idanikí̱s politeías tou, ypostí̱rixe tóso tréximo kai to spathí katapolémi̱si̱ ti̱s praktikí̱s gia tis gynaíkes, allá tónise óti metá ti̱n i̱likía to̱n 13 etó̱n tha prépei na foroún ta «katálli̱la forématos».

  ATHI̱NA epísi̱s syndyázetai me cheirotechníes to̱n noikokyrió̱n, dínontas thni̱toús ta dó̱ra tou mageirématos kai to rápsimo. Légetai óti efí̱v̱re ton av̱ló, allá gia na dei to eído̱ló ti̱s kai dionko̱méno mágoulá ti̱s ótan paízei af̱tés tis so̱lí̱nes, tous pétaxe makriá, gia na entachtheí apó to Sátyros pou Marsýa. ATHI̱NA epísi̱s syndyázetai me cheirotechníes to̱n noikokyrió̱n, dínontas thni̱toús ta dó̱ra tou mageirématos kai to rápsimo. Légetai óti efí̱v̱re ton av̱ló, allá gia na dei to eído̱ló ti̱s kai dionko̱méno mágoulá ti̱s ótan paízei af̱tés tis so̱lí̱nes, tous pétaxe makriá, gia na entachtheí apó to Sátyros pou Marsýa.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s