,26 Augustus 2015 the day of Hermes From time my personal intrigued excursus itself has at flow with vivid my personal and individual fervent at look for the amalgamated sense undercurrent into the Karatofene Athena

Kushan dynasty, Kushan also spelled Kusana,26 Augustus 2015 the day of Hermes the prelude of idiomatic word in Greek aspect crossing the countries and the epochs ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

From time my personal intrigued excursus itself has at flow with vivid my personal and individual fervent at look for the amalgamated sense undercurrent into the Karatofene Athena seal about my secular family , each day who to pass itself explains as to do extract at me the new words and REME which in merit a several chapters already from me elaborated and wrote , compute and publish the book inscripted into my soul and spirit , so today also my Hellenic and Athenian course , inside the Greek propensity itself comes to reach about others fragments to create the full fate and karma, using the name about my father AíthIIo Frankískou, I extrapolated the eastern connections with the more Occidental civilizations ,where Athens itself orients to look the ancient Rome city

Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

The Kushans became affluent through trade, particularly with Rome, as their large issues of gold coins show. These coins, which exhibit the figures of Greek, Roman, Iranian, Hindu, and Buddhist deities and bear inscriptions in adapted Greek letters, are witness to the toleration and to the syncretism in religion and art that prevailed in the Kushan empire. After the rise of the Sāsānian dynasty in Iran and of local powers in northern India, Kushan rule declined.

Kushan-Dynastie , Kushan buchstabiert auch Kusäna, 26 Augustus 2015 der Tag der Hermes der Auftakt idiomatischer Wort im griechischen Aspekt Überschreiten der Länder und die Epochen ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Von Zeit meine persönliche intrigiert Exkurses selbst weist bei Durchfluss mit lebendigen meinem persönlichen und individuellen inbrünstige am Blick für das amalgamierten Gefühl interkurrierende in die Karatofene Athena Dichtung über meine säkularen familiengeführte, jeden Tag, die weitergeben müssen selbst erklärt, um Extrakt bei mir machen der neuen Worten und REME die im Verdienst ein mehrere Kapitel bereits von mir ausgearbeitet und schrieben, basierende Rechen- und das Buch in meinem Seele und Geist inscripted, so dass heute auch meine Hellenischen und athenischen Selbstverständlich innerhalb des griechischen die Neigung selbst, über andere Bruchstücke, um das erstellen Sie zu erreichen kommt veröffentlichen voll Schicksal und Karma, unter Verwendung des Namens von meinem Vater AíthIIo Frankískou, extrapoliert ich die östlichen Verbindungen mit den mehr abendländisch Hochkulturen, in dem Athen selbst richtet, um den alten Roms Stadt schauen

Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

Sich die reichlichen Kushanas wurde durch handels,speziell mit Roms zu, als ihren großzügig, Angelegenheit der Goldmünzen zu zeigen. Die Gedenkmünzen entsprechen, die die Gestalten der griechischen, römischen, iranischen, hinduistische und buddhistische Gottheiten zeigen und gebären, Aufschriften in Griechische Buchstaben angepaßt, gibt Zeugnis für die Duldsamkeit und den Synkretismus zu im Religion und Kunst, die im Kushan Reich durchgesetzt. Nach dem Aufkommen des Sassaniden-Dynastie im Iran und in der lokalen Befugnisse im nördlichen Indien, lehnte Kuschanzeit Kanon

Kushan δυναστείας, Kushan ξόρκια και Kusana, είκοσι έξι Αυγούστου 2015, η μέρα Ερμή προανάκρουσμα ιδιωματικής λέξη στην ελληνική γλώσσα άποψη υπερέβαινε τις χώρες και εποχές ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARAT OFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa την Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο καρατίων Ofene Αθηνά

Kushan dynasteías, Kushan xórkia kai Kusana, eíkosi éxi Av̱goústou 2015, i̱ méra Ermí̱ proanákrousma idio̱matikí̱s léxi̱ sti̱n elli̱nikí̱ gló̱ssa ápopsi̱ yperévaine tis chó̱res kai epochés KA CHCHI karatío̱nOfene KARATOFENE Athi̱ná AíthIIo AíthIIo Frankískou María Louíza Antouanéta Antoniéta Olympía AíthIIo Katalaniká Dr Marí Louíse Antoniétta Olympia AíthIIo Kénsin’gton Katalaniká episynápsoun Kensington AíthIIo Mary Louise Maria Luisa ti̱n Antonietta Olimpia Aiello AíthIIo karatío̱n Ofene Athi̱ná

Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

Από καιρού προσωπικής κέντρισε το ενδιαφέρον excursus και την ίδια διαδρομή μου έχει στη ροή του με ζωντανά μου προσωπικές και εξατομικευμένες ένθερμη στο βλέμμα για την μετασχηματιζόμενες έννοια παρεμπίπτουσας στη σφραγίδα Karatofene Αθηνά περίπου κοσμική οικογένειας μου, κάθε μέρα που για να περάσει ίδια η εξηγεί ώστε να κάνουν εκχυλίσματος σε μένα την νέες λέξεις και REME που σε αξίζουν αρκετών κεφαλαίων ήδη από εμένα επεξεργάστηκε και έγραφαν, υπολογίζει και δημοσιεύει το βιβλίο ενεπίγραφες μέσα στην ψυχή και το πνεύμα μου, έτσι και σήμερα, επίσης, Ελληνικό και Αθηναϊκό πορεία μου, μέσα ιδίου του ελληνικού τάση έρχεται να φτάσει περίπου τους άλλους θραύσματα να δημιουργήσετε την πλήρη μοίρα και το κάρμα, τη χρήση της ονομασίας για τον πατέρα μου AíthIIo Frankískou, θα επεκταθούν στις ανατολικές διασυνδέσεις με τα περισσότερα Occidental πολιτισμών, όταν η ίδια Αθήνα προσανατολίζει το να κοιτάξουμε στην αρχαία πόλη Ρώμη

Apó kairó proso̱pikí̱ periérgeia excursus kai ti̱n ídia diadromí̱ mou échei sti̱ roí̱ me zo̱ntaní̱ mou proso̱pikí̱ kai atomikí̱ énthermi̱ sto vlémma gia ti̱n syncho̱nef̱thoún énnoia diamesolavoúnta sti̱ sfragída Karatofene Athi̱ná gia ti̱n kosmikí̱ oikogéneia mou, káthe méra pou gia na perásei i̱ ídia exi̱geí ó̱ste na kánoume to ekchýlisma se ména ti̱n nées léxeis kai REME pou se axízoun pollá kefálaia í̱di̱ apó ména ekponi̱theí kai égrapse, ypologízei kai di̱mosiév̱ei to vivlío enepígrafes sti̱n psychí̱ kai to pnév̱ma mou, étsi kai sí̱mera, epísi̱s, Elli̱nikó kai Athi̱naïkó poreía mou, mésa sti̱n ídia ti̱n elli̱nikí̱ tási̱ érchetai na ftásei perípou tous állous thráf̱smata na di̱miourgí̱sete ti̱n plí̱ri̱ moíra kai to kárma, chri̱simopoió̱ntas to ónoma gia ton patéra mou AíthIIo Frankískou, tha epektathoún stis anatolikés syndéseis me ta perissótera Occidental politismó̱n, ópou to ídio Athí̱na prosanatolízei na deíte ti̱n archaía póli̱ Ró̱mi̱

Λαμβανομένης οι άφθονες Kushanas υπήρξε γενναιόδωρη για να δείξει μέσω της εμπορικής, ειδικά τη Ρώμη για να τους όταν υπόθεση προανάκρουσμα. Αυτά τα νομίσματα, οποίες δείχνουν τα αριθμητικά στοιχεία που της Ελληνίδα, Ρωμαϊκή, Ιρανική, ινδουιστές Βουδδισμού και θεοτήτων και να γεννήσει, προσαρμοσμένες επιγραφές στα ελληνικά γράμματα, είναι μαρτυρία για το ανοχή και συγκρητισμό που υπήρχε με τη θρησκεία και την τέχνη που επικρατούσε στην Kushan Αυτοκρατορίας. Μετά την έλευση της δυναστείας των των Σασσανιδών στο Ιράν και στην τοπική αυτοδιοίκηση στη βόρεια Ινδία, αρνήθηκε Kushan κανόνι

Lamvanoméni̱s oi áfthones Kushanas ypí̱rxe gennaiódo̱ri̱ gia na deíxei méso̱ ti̱s emporikí̱s, eidiká ti̱ Ró̱mi̱ gia na tous ótan ypóthesi̱ proanákrousma. Af̱tá ta nomísmata, opoíes deíchnoun ta arithmi̱tiká stoicheía pou ti̱s Elli̱nída, Ro̱maïkí̱, Iranikí̱, indouistés Vouddismoú kai theotí̱to̱n kai na genní̱sei, prosarmosménes epigrafés sta elli̱niká grámmata, eínai martyría gia to anochí̱ kai synkri̱tismó pou ypí̱rche me ti̱ thri̱skeía kai ti̱n téchni̱ pou epikratoúse sti̱n Kushan Af̱tokratorías. Metá ti̱n élef̱si̱ ti̱s dynasteías to̱n to̱n Sassanidó̱n sto Irán kai sti̱n topikí̱ af̱todioíki̱si̱ sti̱ vóreia Indía, arní̱thi̱ke Kushan kanóni

Advertisements

One response

 1. Kushan dynasty, Kushan also spelled Kusana,26 Augustus 2015 the day of Hermes the prelude of idiomatic word in Greek aspect crossing the countries and the epochs ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά  From time my personal intrigued excursus itself has at flow with vivid my personal and individual fervent at look for the amalgamated sense undercurrent into the Karatofene Athena seal about my secular family , each day who to pass itself explains as to do extract at me the new words and REME which in merit a several chapters already from me elaborated and wrote , compute and publish the book inscripted into my soul and spirit , so today also my Hellenic and Athenian course , inside the Greek propensity itself comes to reach about others fragments to create the full fate and karma, using the name about my father AíthIIo Frankískou, I extrapolated the eastern connections with the more Occidental civilizations ,where Athens itself orients to look the ancient Rome city

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers
  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

  The Kushans became affluent through trade, particularly with Rome, as their large issues of gold coins show. These coins, which exhibit the figures of Greek, Roman, Iranian, Hindu, and Buddhist deities and bear inscriptions in adapted Greek letters, are witness to the toleration and to the syncretism in religion and art that prevailed in the Kushan empire. After the rise of the Sāsānian dynasty in Iran and of local powers in northern India, Kushan rule declined.

  Kushan-Dynastie , Kushan buchstabiert auch Kusäna, 26 Augustus 2015 der Tag der Hermes der Auftakt idiomatischer Wort im griechischen Aspekt Überschreiten der Länder und die Epochen ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά


  Von Zeit meine persönliche intrigiert Exkurses selbst weist bei Durchfluss mit lebendigen meinem persönlichen und individuellen inbrünstige am Blick für das amalgamierten Gefühl interkurrierende in die Karatofene Athena Dichtung über meine säkularen familiengeführte, jeden Tag, die weitergeben müssen selbst erklärt, um Extrakt bei mir machen der neuen Worten und REME die im Verdienst ein mehrere Kapitel bereits von mir ausgearbeitet und schrieben, basierende Rechen- und das Buch in meinem Seele und Geist inscripted, so dass heute auch meine Hellenischen und athenischen Selbstverständlich innerhalb des griechischen die Neigung selbst, über andere Bruchstücke, um das erstellen Sie zu erreichen kommt veröffentlichen voll Schicksal und Karma, unter Verwendung des Namens von meinem Vater AíthIIo Frankískou, extrapoliert ich die östlichen Verbindungen mit den mehr abendländisch Hochkulturen, in dem Athen selbst richtet, um den alten Roms Stadt schauen

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers
  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

  Sich die reichlichen Kushanas wurde durch handels,speziell mit Roms zu, als ihren großzügig, Angelegenheit der Goldmünzen zu zeigen. Die Gedenkmünzen entsprechen, die die Gestalten der griechischen, römischen, iranischen, hinduistische und buddhistische Gottheiten zeigen und gebären, Aufschriften in Griechische Buchstaben angepaßt, gibt Zeugnis für die Duldsamkeit und den Synkretismus zu im Religion und Kunst, die im Kushan Reich durchgesetzt. Nach dem Aufkommen des Sassaniden-Dynastie im Iran und in der lokalen Befugnisse im nördlichen Indien, lehnte Kuschanzeit Kanon


  Kushan δυναστείας, Kushan ξόρκια και Kusana, είκοσι έξι Αυγούστου 2015, η μέρα Ερμή προανάκρουσμα ιδιωματικής λέξη στην ελληνική γλώσσα άποψη υπερέβαινε τις χώρες και εποχές ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARAT OFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa την Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο καρατίων Ofene Αθηνά

  Kushan dynasteías, Kushan xórkia kai Kusana, eíkosi éxi Av̱goústou 2015, i̱ méra Ermí̱ proanákrousma idio̱matikí̱s léxi̱ sti̱n elli̱nikí̱ gló̱ssa ápopsi̱ yperévaine tis chó̱res kai epochés KA CHCHI karatío̱nOfene KARATOFENE Athi̱ná AíthIIo AíthIIo Frankískou María Louíza Antouanéta Antoniéta Olympía AíthIIo Katalaniká Dr Marí Louíse Antoniétta Olympia AíthIIo Kénsin’gton Katalaniká episynápsoun Kensington AíthIIo Mary Louise Maria Luisa ti̱n Antonietta Olimpia Aiello AíthIIo karatío̱n Ofene Athi̱ná

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers
  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia trino twins sisters Kensington Aiello Mary Louise Pregnac Aiello Marie Louise Antoinette Olympia Von Braun de Chevaliers

  Από καιρού προσωπικής κέντρισε το ενδιαφέρον excursus και την ίδια διαδρομή μου έχει στη ροή του με ζωντανά μου προσωπικές και εξατομικευμένες ένθερμη στο βλέμμα για την μετασχηματιζόμενες έννοια παρεμπίπτουσας στη σφραγίδα Karatofene Αθηνά περίπου κοσμική οικογένειας μου, κάθε μέρα που για να περάσει ίδια η εξηγεί ώστε να κάνουν εκχυλίσματος σε μένα την νέες λέξεις και REME που σε αξίζουν αρκετών κεφαλαίων ήδη από εμένα επεξεργάστηκε και έγραφαν, υπολογίζει και δημοσιεύει το βιβλίο ενεπίγραφες μέσα στην ψυχή και το πνεύμα μου, έτσι και σήμερα, επίσης, Ελληνικό και Αθηναϊκό πορεία μου, μέσα ιδίου του ελληνικού τάση έρχεται να φτάσει περίπου τους άλλους θραύσματα να δημιουργήσετε την πλήρη μοίρα και το κάρμα, τη χρήση της ονομασίας για τον πατέρα μου AíthIIo Frankískou, θα επεκταθούν στις ανατολικές διασυνδέσεις με τα περισσότερα Occidental πολιτισμών, όταν η ίδια Αθήνα προσανατολίζει το να κοιτάξουμε στην αρχαία πόλη Ρώμη


  Apó kairó proso̱pikí̱ periérgeia excursus kai ti̱n ídia diadromí̱ mou échei sti̱ roí̱ me zo̱ntaní̱ mou proso̱pikí̱ kai atomikí̱ énthermi̱ sto vlémma gia ti̱n syncho̱nef̱thoún énnoia diamesolavoúnta sti̱ sfragída Karatofene Athi̱ná gia ti̱n kosmikí̱ oikogéneia mou, káthe méra pou gia na perásei i̱ ídia exi̱geí ó̱ste na kánoume to ekchýlisma se ména ti̱n nées léxeis kai REME pou se axízoun pollá kefálaia í̱di̱ apó ména ekponi̱theí kai égrapse, ypologízei kai di̱mosiév̱ei to vivlío enepígrafes sti̱n psychí̱ kai to pnév̱ma mou, étsi kai sí̱mera, epísi̱s, Elli̱nikó kai Athi̱naïkó poreía mou, mésa sti̱n ídia ti̱n elli̱nikí̱ tási̱ érchetai na ftásei perípou tous állous thráf̱smata na di̱miourgí̱sete ti̱n plí̱ri̱ moíra kai to kárma, chri̱simopoió̱ntas to ónoma gia ton patéra mou AíthIIo Frankískou, tha epektathoún stis anatolikés syndéseis me ta perissótera Occidental politismó̱n, ópou to ídio Athí̱na prosanatolízei na deíte ti̱n archaía póli̱ Ró̱mi̱

  Λαμβανομένης οι άφθονες Kushanas υπήρξε γενναιόδωρη για να δείξει μέσω της εμπορικής, ειδικά τη Ρώμη για να τους όταν υπόθεση προανάκρουσμα. Αυτά τα νομίσματα, οποίες δείχνουν τα αριθμητικά στοιχεία που της Ελληνίδα, Ρωμαϊκή, Ιρανική, ινδουιστές Βουδδισμού και θεοτήτων και να γεννήσει, προσαρμοσμένες επιγραφές στα ελληνικά γράμματα, είναι μαρτυρία για το ανοχή και συγκρητισμό που υπήρχε με τη θρησκεία και την τέχνη που επικρατούσε στην Kushan Αυτοκρατορίας. Μετά την έλευση της δυναστείας των των Σασσανιδών στο Ιράν και στην τοπική αυτοδιοίκηση στη βόρεια Ινδία, αρνήθηκε Kushan κανόνι

  Lamvanoméni̱s oi áfthones Kushanas ypí̱rxe gennaiódo̱ri̱ gia na deíxei méso̱ ti̱s emporikí̱s, eidiká ti̱ Ró̱mi̱ gia na tous ótan ypóthesi̱ proanákrousma. Af̱tá ta nomísmata, opoíes deíchnoun ta arithmi̱tiká stoicheía pou ti̱s Elli̱nída, Ro̱maïkí̱, Iranikí̱, indouistés Vouddismoú kai theotí̱to̱n kai na genní̱sei, prosarmosménes epigrafés sta elli̱niká grámmata, eínai martyría gia to anochí̱ kai synkri̱tismó pou ypí̱rche me ti̱ thri̱skeía kai ti̱n téchni̱ pou epikratoúse sti̱n Kushan Af̱tokratorías. Metá ti̱n élef̱si̱ ti̱s dynasteías to̱n to̱n Sassanidó̱n sto Irán kai sti̱n topikí̱ af̱todioíki̱si̱ sti̱ vóreia Indía, arní̱thi̱ke Kushan kanóni

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s