Saturday 29 Augustus 2015 Father Frankískou AíthIIo Francesco Aiello as FA typically object of acronym of Iranian country , now for you the K of Frankískou in Kush Kosh realized ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Karatofene Athena almost never exhaustive as to  stop the annexations between the Hellenic civilizations  and the equipotential exposition Asians countries and Europeans tribes , so  also to seem a parenthetic origin about the East and West peoples through the migrations near the contiguousness  territories , which transmigrations happened  during the firsts years about the instantiated primordials populations formed themselves between the Continent Asia and Europe , today Saturday 29 Augustus 2015 together my Father name united the letter K  propensity to reforested that connubial retrospect rapport about the commons adhesions from old Athena city  with Naples and European Asiatic languages, that old knowledge  itself expresses inside the monogram about my Father Frankískou AíthIIo  Francesco Aiello   as FA typically object of acronym of Iranian country , now  for you the K of Frankískou in Kush Kosh realized   ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία  Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά  

It was through the high passes of the Hindu Kush in about 1500 bc that invaders from Central Asia brought their Indo-European language—a forerunner of the Indo-Iranian languages spoken throughout the region today. Historically, the passes have been of great military significance, providing access to the northern plains of India for such conquerors as Alexander the Great, the king of Macedonia; the Mongols Genghis Khan and Timur (Tamerlane); and their descendant Babur, the first Mughal emperor. During the period of British rule in India, the Indian government was keenly concerned with the security both of these passes and of an associated physical feature to the south, the Khyber Pass. The Hindu Kush range has rarely constituted the frontier between major powers but has usually formed part of an intermediate buffer zone. The name Hindu Kush derives from the Arabic for “Mountains of India.” Its earliest known usage occurs on a map published about ad 1000.

Hindu Kush 2 Hindu Kush

Samstag, 29. August 2015 ΚΑ ΧΧΙ FA 91 die K von Frankískou in Kush Kosh realisiert καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Karatofene Athena gut wie nie umfassend wie die Annektionen zwischen dem hellenischen den Kulturen und den Potenzial Ausstellung Asiaten Ländern und Europäer Stämmen aufhalten, so dass auch eine parenthetic Herkunft über die Ost-West-Völker durch der Völkerwanderung in der Nähe der contiguousness Gebiete, die Transmigrationen während das passiert scheinen Premieren Jahren über die instanziiert ursprünglichen Bevölkerungsgruppen selbst gebildet zwischen dem Kontinent Asien und Europa, heute zaterdag 29 Augustus zweitausendfünfzehn gemeinsam Mein Vater Namen vereint den Buchstaben K Anschaffungsneigung daß ehelichen Nachhinein Beziehung über die commons Adhäsionen aus den alten Athene Stadt mit Neapel und den Europäischen asiatischen Sprachen aufgeforstet, dass alte Wissen selbst innerhalb des Monogramm über meinen Vater Frankískou AíthIIo Franc Aiello drückt als FA typischerweise Objekt der Abkürzung der iranischen Landes, jetzt können Sie die K aus Frankískou in Kush Kosh realisiert ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Hindu Kush Hindu Kush 2
Es war Sie in den hohe Pässe Hindukusch in ungefähr 1500 Christusdaß Eindringlinge aus Mittelasien brachten ihr indoeuropäische Sprache-ein Vorläufer der indo-iranischen Sprachen in der ganzen Region heute gesprochen wird. Historisch wurden Die Ausweise übersenden von großer militärisch bedeutsam war, den Zugang zu den nördlichen Ebenen Indiens für eine solche Eroberer wie Alexanders des Großen König von Makedonien; eigentlichen mongolischen Dschingis Khans und Timur (Tamerlans); und ihre Abkömmling Babur, dem ersten Mogulherrscher. Während der Zeit der britischen Herrschaft in Indien, die indische Regierung war sehr besorgt mit dem Sicherheits dieser beiden Durchgänge und eines zugehörigen physikalischen Merkmals in den Süden, den Khyber-Pass. Der am Hindukusch Bereich hat nur selten die Grenze zwischen Großmächten aufgebaut, hat aber gewöhnlich gebildet Teil einer Zwischenpufferzone. Der Name Hindu Kush leitet sich vom arabischen für “Berge von Indien.” Die frühesten bekannten Nutzung auf einer Landkarte Frage zu das Jahr 1000 veröffentlicht.Die auftritt.

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 ΚΑ ΧΧΙ FA 91 ο Κ Frankískou στο Κους Kosh συνειδητοποίησε καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Μαίρη Λουίζ Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Hindu Kush Hindu Kush 2
Karatofene Αθηνάς σχεδόν σε ποτέ δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα για να σταματήσουν οι προσαρτήσεις μεταξύ του Ελληνικού πολιτισμού και την ισοδυναμική έκθεση τους Ασιάτες χώρες και Ευρωπαίων φυλές, έτσι ώστε να φαίνεται μια παρενθετική προέλευσης σχετικά με τους λαούς ανατολής και της δύσης μέσα από τις μεταναστευτικά ρεύματα κοντά στις παρακείμενες περιοχές, οι οποίες transmigrations συνέβη κατά τη διάρκεια της ίδιοι πρωτοτυπίες ετών σχετικά με τις αρχέγονες υποστασιοποιημένων πληθυσμών που σχηματίζεται ανάμεσα στο ηπειρωτική Ασία και την Ευρώπη, και σήμερα Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 μαζί όνομα του πατέρα μου, ενωμένοι το γράμμα Κ τάση να αναδασωθεί ότι η συζυγική εκ των υστέρων συμπάθεια για τα κοινά συμφύσεις από την παλιά πόλη της Αθηνάς με τη Νάπολη και την Ευρωπαϊκή ασιατικών γλωσσών, εκείνη την παλαιά γνώση εκφράζεται μέσα το μονόγραμμα για τον πατέρα μου Frankískou AíthIIo Francesco Aiello ως FA συνήθως αντιρρήσεις της ακρωνύμιο της ιρανικής χώρας, τώρα για σας η Κ της Frankískou στο Κους Kosh συνειδητοποίησε ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Μαίρη Λουίζ Μαρία Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Δεν ήταν στα υψηλά διέρχεται του Χίντου Κους γύρω στο 1500 τον Χριστό εισβολείς από την Κεντρική Ασία που ασκήθηκε ινδοευρωπαϊκής γλωσσικών τους ένα πρόδρομο των Ινδο-ιρανικού γλωσσών ομιλούμενων στα περιοχή σήμερα. Από ιστορική, οι κονκάρδες να αποστέλλονται με μεγάλης ήταν στρατιωτικά σημαντική, η πρόσβαση στις βόρειες πεδιάδα της Ινδίας για τέτοιες κατακτητές, όπως Μέγας Αλέξανδρος Κινγκ Μακεδονίας?
Μογγόλοι του Τζένγκις Χαν και Timur (Tamerlane)? και απόγονος του του Babur, η πρώτη Αυτοκράτορες Κατά την περίοδο που της Αγγλοκρατίας στην Ινδία, κυβέρνηση της Ινδίας να ήταν πολύ που ασχολούνται με την ασφάλεια αυτών των δύο περάσματα και μια σχετική φυσική χαρακτηριστικό στο νότο, του περάσματος Khyber. Η σειρά Χίντου Κους έχει σπανίως ιδρύθηκε κυβέρνηση της Ινδίας να κυβέρνηση της Ινδίας να των μεγάλων δυνάμεων, αλλά συνήθως αποτελούσε μέρος μιας μεταβατικής ενδιάμεση ζώνη. Το ονοματεπώνυμο Χίντου Κους προέρχεται από την αραβική για “βουνά της Ινδίας.” Η νωρίτερη εκ γνωστή χρήση ενός χάρτη για την έτος 1000 που δημοσιεύτηκαν εμφανίζεται.

Den í̱tan sta ypsi̱lá diérchetai tou Chíntou Kous gýro̱ sto 1500 ton Christó eisvoleís apó ti̱n Kentrikí̱ Asía pou askí̱thi̱ke indoev̱ro̱païkí̱s glo̱ssikó̱n tous éna pródromo to̱n Indo-iranikoú glo̱ssó̱n omiloúmeno̱n sta periochí̱ sí̱mera. Apó istorikí̱, oi kon’kárdes na apostéllontai me megáli̱s í̱tan stratio̱tiká si̱mantikí̱, i̱ prósvasi̱ stis vóreies pediáda ti̱s Indías gia tétoies katakti̱tés, ópo̱s Mégas Aléxandros Kin’nk Makedonías?̱

Mongóloi tou Tzén’nkis Chan kai Timur (Tamerlane)?̱ kai apógonos tou tou Babur, i̱ pró̱ti̱ Af̱tokrátores Af̱tokrátores̱Af̱tokrátores Katá ti̱n período pou ti̱s Anglokratías sti̱n Indía, kyvérni̱si̱ ti̱s Indías na í̱tan polý pou ascholoúntai me ti̱n asfáleia af̱tó̱n to̱n dýo perásmata kai mia schetikí̱ fysikí̱ charakti̱ristikó sto nóto, tou perásmatos Khyber. I̱ seirá Chíntou Kous échei spanío̱s idrýthi̱ke kyvérni̱si̱ ti̱s Indías na kyvérni̱si̱ ti̱s Indías na to̱n megálo̱n dynámeo̱n, allá syní̱tho̱s apoteloúse méros mias metavatikí̱s endiámesi̱ zó̱ni̱. To onomatepó̱nymo Chíntou Kous proérchetai apó ti̱n aravikí̱ gia “vouná ti̱s Indías.” I̱ no̱ríteri̱ ek gno̱stí̱ chrí̱si̱ enós chárti̱ gia ti̱n étos 1000 pou di̱mosiéf̱ti̱kan emfanízetai.

Advertisements

One response

 1. Karatofene Athena almost never exhaustive as to stop the annexations between the Hellenic civilizations and the equipotential exposition Asians countries and Europeans tribes , so also to seem a parenthetic origin about the East and West peoples through the migrations near the contiguousness territories , which transmigrations happened during the firsts years about the instantiated primordials populations formed themselves between the Continent Asia and Europe , today Saturday 29 Augustus 2015 together my Father name united the letter K propensity to reforested that connubial retrospect rapport about the commons adhesions from old Athena city with Naples and European Asiatic languages, that old knowledge itself expresses inside the monogram about my Father Frankískou AíthIIo Francesco Aiello as FA typically object of acronym of Iranian country , now for you the K of Frankískou in Kush Kosh realized ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  It was through the high passes of the Hindu Kush in about 1500 bc that invaders from Central Asia brought their Indo-European language—a forerunner of the Indo-Iranian languages spoken throughout the region today. Historically, the passes have been of great military significance, providing access to the northern plains of India for such conquerors as Alexander the Great, the king of Macedonia; the Mongols Genghis Khan and Timur (Tamerlane); and their descendant Babur, the first Mughal emperor. During the period of British rule in India, the Indian government was keenly concerned with the security both of these passes and of an associated physical feature to the south, the Khyber Pass. The Hindu Kush range has rarely constituted the frontier between major powers but has usually formed part of an intermediate buffer zone. The name Hindu Kush derives from the Arabic for “Mountains of India.” Its earliest known usage occurs on a map published about ad 1000.

  Hindu Kush 2 Hindu Kush

  Samstag, 29. August 2015 ΚΑ ΧΧΙ FA 91 die K von Frankískou in Kush Kosh realisiert καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  Karatofene Athena gut wie nie umfassend wie die Annektionen zwischen dem hellenischen den Kulturen und den Potenzial Ausstellung Asiaten Ländern und Europäer Stämmen aufhalten, so dass auch eine parenthetic Herkunft über die Ost-West-Völker durch der Völkerwanderung in der Nähe der contiguousness Gebiete, die Transmigrationen während das passiert scheinen Premieren Jahren über die instanziiert ursprünglichen Bevölkerungsgruppen selbst gebildet zwischen dem Kontinent Asien und Europa, heute zaterdag 29 Augustus zweitausendfünfzehn gemeinsam Mein Vater Namen vereint den Buchstaben K Anschaffungsneigung daß ehelichen Nachhinein Beziehung über die commons Adhäsionen aus den alten Athene Stadt mit Neapel und den Europäischen asiatischen Sprachen aufgeforstet, dass alte Wissen selbst innerhalb des Monogramm über meinen Vater Frankískou AíthIIo Franc Aiello drückt als FA typischerweise Objekt der Abkürzung der iranischen Landes, jetzt können Sie die K aus Frankískou in Kush Kosh realisiert ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  Hindu Kush Hindu Kush 2
  Es war Sie in den hohe Pässe Hindukusch in ungefähr 1500 Christusdaß Eindringlinge aus Mittelasien brachten ihr indoeuropäische Sprache-ein Vorläufer der indo-iranischen Sprachen in der ganzen Region heute gesprochen wird. Historisch wurden Die Ausweise übersenden von großer militärisch bedeutsam war, den Zugang zu den nördlichen Ebenen Indiens für eine solche Eroberer wie Alexanders des Großen König von Makedonien; eigentlichen mongolischen Dschingis Khans und Timur (Tamerlans); und ihre Abkömmling Babur, dem ersten Mogulherrscher. Während der Zeit der britischen Herrschaft in Indien, die indische Regierung war sehr besorgt mit dem Sicherheits dieser beiden Durchgänge und eines zugehörigen physikalischen Merkmals in den Süden, den Khyber-Pass. Der am Hindukusch Bereich hat nur selten die Grenze zwischen Großmächten aufgebaut, hat aber gewöhnlich gebildet Teil einer Zwischenpufferzone. Der Name Hindu Kush leitet sich vom arabischen für “Berge von Indien.” Die frühesten bekannten Nutzung auf einer Landkarte Frage zu das Jahr 1000 veröffentlicht.Die auftritt.

  Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 ΚΑ ΧΧΙ FA 91 ο Κ Frankískou στο Κους Kosh συνειδητοποίησε καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Μαίρη Λουίζ Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  Hindu Kush Hindu Kush 2
  Karatofene Αθηνάς σχεδόν σε ποτέ δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα για να σταματήσουν οι προσαρτήσεις μεταξύ του Ελληνικού πολιτισμού και την ισοδυναμική έκθεση τους Ασιάτες χώρες και Ευρωπαίων φυλές, έτσι ώστε να φαίνεται μια παρενθετική προέλευσης σχετικά με τους λαούς ανατολής και της δύσης μέσα από τις μεταναστευτικά ρεύματα κοντά στις παρακείμενες περιοχές, οι οποίες transmigrations συνέβη κατά τη διάρκεια της ίδιοι πρωτοτυπίες ετών σχετικά με τις αρχέγονες υποστασιοποιημένων πληθυσμών που σχηματίζεται ανάμεσα στο ηπειρωτική Ασία και την Ευρώπη, και σήμερα Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 μαζί όνομα του πατέρα μου, ενωμένοι το γράμμα Κ τάση να αναδασωθεί ότι η συζυγική εκ των υστέρων συμπάθεια για τα κοινά συμφύσεις από την παλιά πόλη της Αθηνάς με τη Νάπολη και την Ευρωπαϊκή ασιατικών γλωσσών, εκείνη την παλαιά γνώση εκφράζεται μέσα το μονόγραμμα για τον πατέρα μου Frankískou AíthIIo Francesco Aiello ως FA συνήθως αντιρρήσεις της ακρωνύμιο της ιρανικής χώρας, τώρα για σας η Κ της Frankískou στο Κους Kosh συνειδητοποίησε ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρί Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά επισυνάψουν Kensington ΑίθΙΙο Μαίρη Λουίζ Μαρία Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  Δεν ήταν στα υψηλά διέρχεται του Χίντου Κους γύρω στο 1500 τον Χριστό εισβολείς από την Κεντρική Ασία που ασκήθηκε ινδοευρωπαϊκής γλωσσικών τους ένα πρόδρομο των Ινδο-ιρανικού γλωσσών ομιλούμενων στα περιοχή σήμερα. Από ιστορική, οι κονκάρδες να αποστέλλονται με μεγάλης ήταν στρατιωτικά σημαντική, η πρόσβαση στις βόρειες πεδιάδα της Ινδίας για τέτοιες κατακτητές, όπως Μέγας Αλέξανδρος Κινγκ Μακεδονίας?
  Μογγόλοι του Τζένγκις Χαν και Timur (Tamerlane)? και απόγονος του του Babur, η πρώτη Αυτοκράτορες Κατά την περίοδο που της Αγγλοκρατίας στην Ινδία, κυβέρνηση της Ινδίας να ήταν πολύ που ασχολούνται με την ασφάλεια αυτών των δύο περάσματα και μια σχετική φυσική χαρακτηριστικό στο νότο, του περάσματος Khyber. Η σειρά Χίντου Κους έχει σπανίως ιδρύθηκε κυβέρνηση της Ινδίας να κυβέρνηση της Ινδίας να των μεγάλων δυνάμεων, αλλά συνήθως αποτελούσε μέρος μιας μεταβατικής ενδιάμεση ζώνη. Το ονοματεπώνυμο Χίντου Κους προέρχεται από την αραβική για “βουνά της Ινδίας.” Η νωρίτερη εκ γνωστή χρήση ενός χάρτη για την έτος 1000 που δημοσιεύτηκαν εμφανίζεται.

  Den í̱tan sta ypsi̱lá diérchetai tou Chíntou Kous gýro̱ sto 1500 ton Christó eisvoleís apó ti̱n Kentrikí̱ Asía pou askí̱thi̱ke indoev̱ro̱païkí̱s glo̱ssikó̱n tous éna pródromo to̱n Indo-iranikoú glo̱ssó̱n omiloúmeno̱n sta periochí̱ sí̱mera. Apó istorikí̱, oi kon’kárdes na apostéllontai me megáli̱s í̱tan stratio̱tiká si̱mantikí̱, i̱ prósvasi̱ stis vóreies pediáda ti̱s Indías gia tétoies katakti̱tés, ópo̱s Mégas Aléxandros Kin’nk Makedonías?̱

  Mongóloi tou Tzén’nkis Chan kai Timur (Tamerlane)?̱ kai apógonos tou tou Babur, i̱ pró̱ti̱ Af̱tokrátores Af̱tokrátores̱Af̱tokrátores Katá ti̱n período pou ti̱s Anglokratías sti̱n Indía, kyvérni̱si̱ ti̱s Indías na í̱tan polý pou ascholoúntai me ti̱n asfáleia af̱tó̱n to̱n dýo perásmata kai mia schetikí̱ fysikí̱ charakti̱ristikó sto nóto, tou perásmatos Khyber. I̱ seirá Chíntou Kous échei spanío̱s idrýthi̱ke kyvérni̱si̱ ti̱s Indías na kyvérni̱si̱ ti̱s Indías na to̱n megálo̱n dynámeo̱n, allá syní̱tho̱s apoteloúse méros mias metavatikí̱s endiámesi̱ zó̱ni̱. To onomatepó̱nymo Chíntou Kous proérchetai apó ti̱n aravikí̱ gia “vouná ti̱s Indías.” I̱ no̱ríteri̱ ek gno̱stí̱ chrí̱si̱ enós chárti̱ gia ti̱n étos 1000 pou di̱mosiéf̱ti̱kan emfanízetai.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s