4 September 2015 Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα Venus day India KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena process about the walking near and around the alphabetic letter K where the meeting approximated in perspective the Hellenic and Greek penetrations so as cultural and also connubial agreement with contiguous territorials civilizations as also the ancient war and conflict the same indirectly at approach Karatofene Athena more my Father name FA Frankískou AíthIIo so to express the words REME Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα with translitterated anagrammatics predispositions karatofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

This slideshow requires JavaScript.


4. September 2015 Venus Tagen KA XXI Karatofene Athena Prozess über den Fuß in der Nähe und in der Nähe die alphabetische Schreiben Kwo das Treffen angenähert in die richtige Perspektive des hellenischen und Griechische Durchdringungen, um die kulturelle und auch connubial Einvernehmen mit zusammenhängenden Territorialen Zivilisationen wie auch der alten Kriegen und Konflikten derselben mittelbar Annäherung Karatofene Athena mehr meines Vaters Bezeichnung FA Frankískou AíthIIo so die Worte REME Khal, Kalikata, kata, Kolkata, Καλκούτα mit translitterated Anagrammatik Prädispositionen zum Ausdruck
karatofene Athena Dael ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

This slideshow requires JavaScript.


4 Σεπτεμβρίου του 2015 η Αφροδίτη ημέρες διαδικασία ΚΑ ΧΧΙ καρατίων Ofene Αθηνά μέσω του πόδια κοντά και κοντά στο γράμμα του αλφαβήτου Κβο η συνάντηση πλησίασε στη σωστή προοπτική των Ελληνικών και των ελληνικών διεισδύσεις στην πολιτιστική και συζυγική συμφωνία με συνεχόμενα Εδαφική πολιτισμούς όπως Επίσης, οι παλιές πολέμους και συγκρούσεις ίδια καράτι έμμεση προσέγγιση Ofene Αθηνά πλέον τον πατέρα μου προσδιοριστικό
FA Frankískou AíthIIo έτσι ώστε οι λέξεις REME Khal, Kalikata, κάτα, Καλκούτα, Καλκούτα με translitterated anagrammatics προδιαθέσεις που εκφράζεται
καρατίων ofene Αθηνά Dael ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο καρατίων Ofene Αθην

This slideshow requires JavaScript.

The city’s former name, Calcutta, is an Anglicized version of the Bengali name Kalikata. According to some, Kalikata is derived from the Bengali word Kalikshetra, meaning “Ground of (the goddess) Kali.” Some say the city’s name derives from the location of its original settlement on the bank of a canal (khal). A third opinion traces it to the Bengali words for lime (calcium oxide; kali) and burnt shell (kata), since the area was noted for the manufacture of shell lime. In 2001 the government of West Bengal officially changed the name of the city to Kolkata. Area city, 40 square miles (104 square km); urban agglom., 533 square miles (1,380 square km). Pop. (2011) 4,486,679; urban agglom., 14,112,536.

Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Frühere Name der Stadt und ist, Kalkutta, ist eine anglisierten Fassung des Bengalisch Bezeichnung Kalikata. Entsprechend einigem wird Kalikata aus dem Bengalisch Wort Kalikshetra abgeleitet und bedeutet “Boden Grundstück von (die Göttin) Kali.” Die einen sagen Name der Stadt leitet sich aus dem Lage seiner ursprüngliche Siedlung auf der Querneigung eines Kanals (khal). Eine dritte Meinung nach verfolgt es den Bengalisch Wörter für Kalk (Calciumoxid; kali) und verbrannt Schale (kata), da das Gebiet wurde zur Herstellung von aus Muschelkalk darauf hingewiesen. Im Jahr 2001 die Regierung von Westbengalen offiziell änderte den Namen der Stadt Kolkata. Zone der Stadt, 40 Quadrat-Meilen (104 Quadratkilometer); Stadt agglom., 533 quadratische Meilen (1,38 Tausend Quadratkilometer). Pop. (2011) 4.486.679; städtischen agglom., 14.112.536.

Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

.Προηγούμενη ονομασία της πόλης και είναι, Καλκούτα, αποτελεί αγγλοποιημένα απόδοση του ονόματος Βεγγαλική Kalikata. Κάποιοι πιστεύουν ότι από τη λέξη Βεγγαλική προέρχεται Kalikshetra Kalikata σημαίνει “το έδαφος της (θεάς) Κάλι.” Κάποιο τρόπο το πρόγραμμα όνομα πόλεων παράγεται από την τοποθεσία του αρχικού οικισμού της στην όχθη της διώρυγας (Khal). Μια τρίτη γνώμη, ακολουθεί τις λέξεις Βεγγαλική για άσβεστο (σε οξείδιο του ασβεστίου? ποτάσσα σε) και καμένο κοχύλι (Κάτα), δεδομένου περιοχή αυτή ζούσαν για την παραγωγή ασβεστόλιθο σημείωσε. Το 2001, η κυβέρνηση της Δυτικής Βεγγάλης άλλαξε επίσημα το όνομά του στην πόλη της Καλκούτα. Πόλη Περιοχή, 40 τετραγωνικών χιλιομέτρων (104 τετραγωνικών χιλιομέτρων)? Πόλη agglom., 533 τετραγωνικά μίλια (1,38 χιλιάδων τετραγωνικά χιλιόμετρα). Ποπ. (2011) 4486679? αστική agglom., 14,112536 εκατομμυρίων.
Proi̱goúmeni̱ onomasía ti̱s póli̱s kai eínai, Kalkoúta, apoteleí anglopoii̱ména apódosi̱ tou onómatos Vengalikí̱ Kalikata. Kápoioi pistév̱oun óti apó ti̱ léxi̱ Vengalikí̱ proérchetai Kalikshetra Kalikata si̱maínei “to édafos ti̱s (theás) Káli.” Kápoio trópo to prógramma ónoma póleo̱n parágetai apó ti̱n topothesía tou archikoú oikismoú ti̱s sti̱n óchthi̱ ti̱s dió̱rygas (Khal). Mia tríti̱ gnó̱mi̱, akoloutheí tis léxeis Vengalikí̱ gia ásvesto (se oxeídio tou asvestíou?̱ potássa se) kai kaméno kochýli (Káta), dedoménou periochí̱ af̱tí̱ zoúsan gia ti̱n parago̱gí̱ asvestólitho si̱meío̱se. To 2001, i̱ kyvérni̱si̱ ti̱s Dytikí̱s Vengáli̱s állaxe epísi̱ma to ónomá tou sti̱n póli̱ ti̱s Kalkoúta. Póli̱ Periochí̱, 40 tetrago̱nikó̱n chiliométro̱n (104 tetrago̱nikó̱n chiliométro̱n)?̱ Póli̱ agglom., 533 tetrago̱niká mília (1,38 chiliádo̱n tetrago̱niká chiliómetra). Pop. (2011) 4486679?̱ astikí̱ agglom., 14,112536 ekatommyrío̱n.

One response 1. Greece

  4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena process about the walking near and around the alphabetic letter K where the meeting approximated in perspective the Hellenic and Greek penetrations so as cultural and also connubial agreement with contiguous territorials civilizations as also the ancient war and conflict the same indirectly at approach Karatofene Athena more my Father name FA Frankískou AíthIIo so to express the words REME Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα with translitterated anagrammatics predispositions karatofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  4. September 2015 Venus Tagen KA XXI Karatofene Athena Prozess über den Fuß in der Nähe und in der Nähe die alphabetische Schreiben Kwo das Treffen angenähert in die richtige Perspektive des hellenischen und Griechische Durchdringungen, um die kulturelle und auch connubial Einvernehmen mit zusammenhängenden Territorialen Zivilisationen wie auch der alten Kriegen und Konflikten derselben mittelbar Annäherung Karatofene Athena mehr meines Vaters Bezeichnung FA Frankískou AíthIIo so die Worte REME Khal, Kalikata, kata, Kolkata, Καλκούτα mit translitterated Anagrammatik Prädispositionen zum Ausdruck
  karatofene Athena Dael ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά
  4 Σεπτεμβρίου του 2015 η Αφροδίτη ημέρες διαδικασία ΚΑ ΧΧΙ καρατίων Ofene Αθηνά μέσω του πόδια κοντά και κοντά στο γράμμα του αλφαβήτου Κβο η συνάντηση πλησίασε στη σωστή προοπτική των Ελληνικών και των ελληνικών διεισδύσεις στην πολιτιστική και συζυγική συμφωνία με συνεχόμενα Εδαφική πολιτισμούς όπως Επίσης, οι παλιές πολέμους και συγκρούσεις ίδια καράτι έμμεση προσέγγιση Ofene Αθηνά πλέον τον πατέρα μου προσδιοριστικό
  FA Frankískou AíthIIo έτσι ώστε οι λέξεις REME Khal, Kalikata, κάτα, Καλκούτα, Καλκούτα με translitterated anagrammatics προδιαθέσεις που εκφράζεται
  καρατίων ofene Αθηνά Dael ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο καρατίων Ofene Αθην

  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά
  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  The city’s former name, Calcutta, is an Anglicized version of the Bengali name Kalikata. According to some, Kalikata is derived from the Bengali word Kalikshetra, meaning “Ground of (the goddess) Kali.” Some say the city’s name derives from the location of its original settlement on the bank of a canal (khal). A third opinion traces it to the Bengali words for lime (calcium oxide; kali) and burnt shell (kata), since the area was noted for the manufacture of shell lime. In 2001 the government of West Bengal officially changed the name of the city to Kolkata. Area city, 40 square miles (104 square km); urban agglom., 533 square miles (1,380 square km). Pop. (2011) 4,486,679; urban agglom., 14,112,536.

  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά
  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  Frühere Name der Stadt und ist, Kalkutta, ist eine anglisierten Fassung des Bengalisch Bezeichnung Kalikata. Entsprechend einigem wird Kalikata aus dem Bengalisch Wort Kalikshetra abgeleitet und bedeutet “Boden Grundstück von (die Göttin) Kali.” Die einen sagen Name der Stadt leitet sich aus dem Lage seiner ursprüngliche Siedlung auf der Querneigung eines Kanals (khal). Eine dritte Meinung nach verfolgt es den Bengalisch Wörter für Kalk (Calciumoxid; kali) und verbrannt Schale (kata), da das Gebiet wurde zur Herstellung von aus Muschelkalk darauf hingewiesen. Im Jahr 2001 die Regierung von Westbengalen offiziell änderte den Namen der Stadt Kolkata. Zone der Stadt, 40 Quadrat-Meilen (104 Quadratkilometer); Stadt agglom., 533 quadratische Meilen (1,38 Tausend Quadratkilometer). Pop. (2011) 4.486.679; städtischen agglom., 14.112.536.

  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά
  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  .Προηγούμενη ονομασία της πόλης και είναι, Καλκούτα, αποτελεί αγγλοποιημένα απόδοση του ονόματος Βεγγαλική Kalikata. Κάποιοι πιστεύουν ότι από τη λέξη Βεγγαλική προέρχεται Kalikshetra Kalikata σημαίνει “το έδαφος της (θεάς) Κάλι.” Κάποιο τρόπο το πρόγραμμα όνομα πόλεων παράγεται από την τοποθεσία του αρχικού οικισμού της στην όχθη της διώρυγας (Khal). Μια τρίτη γνώμη, ακολουθεί τις λέξεις Βεγγαλική για άσβεστο (σε οξείδιο του ασβεστίου? ποτάσσα σε) και καμένο κοχύλι (Κάτα), δεδομένου περιοχή αυτή ζούσαν για την παραγωγή ασβεστόλιθο σημείωσε. Το 2001, η κυβέρνηση της Δυτικής Βεγγάλης άλλαξε επίσημα το όνομά του στην πόλη της Καλκούτα. Πόλη Περιοχή, 40 τετραγωνικών χιλιομέτρων (104 τετραγωνικών χιλιομέτρων)? Πόλη agglom., 533 τετραγωνικά μίλια (1,38 χιλιάδων τετραγωνικά χιλιόμετρα). Ποπ. (2011) 4486679? αστική agglom., 14,112536 εκατομμυρίων.

  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά
  Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

  Proi̱goúmeni̱ onomasía ti̱s póli̱s kai eínai, Kalkoúta, apoteleí anglopoii̱ména apódosi̱ tou onómatos Vengalikí̱ Kalikata. Kápoioi pistév̱oun óti apó ti̱ léxi̱ Vengalikí̱ proérchetai Kalikshetra Kalikata si̱maínei “to édafos ti̱s (theás) Káli.” Kápoio trópo to prógramma ónoma póleo̱n parágetai apó ti̱n topothesía tou archikoú oikismoú ti̱s sti̱n óchthi̱ ti̱s dió̱rygas (Khal). Mia tríti̱ gnó̱mi̱, akoloutheí tis léxeis Vengalikí̱ gia ásvesto (se oxeídio tou asvestíou?̱ potássa se) kai kaméno kochýli (Káta), dedoménou periochí̱ af̱tí̱ zoúsan gia ti̱n parago̱gí̱ asvestólitho si̱meío̱se. To 2001, i̱ kyvérni̱si̱ ti̱s Dytikí̱s Vengáli̱s állaxe epísi̱ma to ónomá tou sti̱n póli̱ ti̱s Kalkoúta. Póli̱ Periochí̱, 40 tetrago̱nikó̱n chiliométro̱n (104 tetrago̱nikó̱n chiliométro̱n)?̱ Póli̱ agglom., 533 tetrago̱niká mília (1,38 chiliádo̱n tetrago̱niká chiliómetra). Pop. (2011) 4486679?̱ astikí̱ agglom., 14,112536 ekatommyrío̱n.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s