Ofen Δία 17 Σεπτέμβρη, 2015 KARATOFENE KaratOfen ΑΘΗΝΑ συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών γύρω και περιβάλλοντα τα χαραγμένα αξιοσημείωτη απήχηση τώρα εισαγάγετε σε βαθύ έρευνα μου σχετικά με επωνύμου ή oftener οποίοι με γερμανικές ρίζες και Σέλτικ υλοποιήσεις,ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

Jupiter 17 September 2015 KARATOFENE KaratOfen Athena meeting the different civilizations around and surrounding the imprinted remarkable resonances now insert into my profound research about the Surname Ofen or Oftener who with Germanic roots and Celtic realizations , so today Zeus days 17 September 2015 I am arriving along the trilogy dimension who at expanding it above the secular epochs and epopea  , Ofen or in English propensity Oven , bring all us through the Buda Hungary bridge since the Austrian Hungarian Kingdom , where looking for the oldest dynasties , itself find the unequivocal sense of union between The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo with Parthenope expression in Aiello so in Slovenian interpretation Aiellom since to add a Polish translation as Aiella , than to stop it inside the Persian Gulf already know and translated , following the walking of Ofen being the first lecture , after this introduction, itself can read a several translations about the my name in a lot languages , they all include a cross the intercepted acronyms were born with capitals letters relatives so me and my familiars father and Great Fathers with the behind ancestors surnames, so they advancing with my mother capitals letters and my husband Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و

 

فرانسیس   دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو
OFEN Jupiters 17. September 2015 KARATOFENE KaratOfen Athenader Erfüllung der unterschiedlichen Zivilisationen rund und Umgebung der prägt bemerkenswerten Resonanzen nun in meiner tiefen Marktforschung über den Nachnamen oder Öfter, der mit germanischen Wurzeln und Celtic Erkenntnisse, so heute Zeus Tagen 17. September 2015 Ich bin auf die ankommen einfügen Trilogie Abmessung, die sich über den weltlichen Epochen und epopea Erweiterung es, Ofen oder englischer Neigung Oven, einbringen alle uns durch die Buda Ungarns Brücke seit der österreichisch-ungarischen Königreich, wo der Suche nach den ältesten Dynastien, feststellen sich die eindeutige Gefühl der Einheit zwischen dem Hellenische Nachnamens ΑίθΙΙο AíthIIo mit Parthenope Ausdruck Aiello so auf Slowenisch Deutung Aiellom da einen polnischen Übersetzung als Aiella hinzuzufügen, als es in den am Persischen Golf bereits kennen und übersetzte zu stoppen, nach dem Fuß von Ofen, der erste Vorlesung, nach dieser Einführung selbst kann ein mehrere Übersetzungen über das mein Name in vielen Sprachen zu lesen, sie sind alle mit einem Kreuz der abgefangenen Akronymen wurden mit Kapitellen Briefe Verwandten so mir geboren und meine Familiaren Vaters und Großväter mit dem hinter vorfahren Namen, so dass sie voran mit meiner Mutter Kapitelle Buchstaben und mein Mann Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου   شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس   دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

This slideshow requires JavaScript.

Ofen Δία 17 Σεπτέμβρη, 2015 KARATOFENE KaratOfen ΑΘΗΝΑ συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών γύρω και περιβάλλοντα τα χαραγμένα αξιοσημείωτη απήχηση τώρα εισαγάγετε σε βαθύ έρευνα μου σχετικά με επωνύμου ή oftener οποίοι με γερμανικές ρίζες και Σέλτικ υλοποιήσεις, αυτό σήμερα ο Δίας ημέρες 17 Σεπτέμβρη, 2015 Είμαι φθάνουν κατά μήκος της διάστασης τριλογία οποίοι σε επέκταση του πάνω από τις κοσμικές εποχές και epopea, Ofen ή στα αγγλικά τάση Φούρνος, φέρει όλα μαζί μας μέσω της γέφυρας Βούδας και Ουγγαρίας δεδομένου ότι την αυστριακή ουγγρικά Βασίλειο, εφόσον ψάχνουν για τα παλαιότερα δυναστείες, να βρεθεί η αδιαμφισβήτητο λογική της ένωσης μεταξύ της Hellenic Ελληνική Επίθετο & ΑίθΙΙο AíthIIo με την έκφραση Παρθενόπης σε Aiello τόσο στη σλοβενική Aiellom ερμηνείας από το να προσθέσετε ένα πολωνική μετάφραση ως Aiella, από το να το σταματήσουμε εσωτερικό του Περσικό Κόλπο που ήδη γνωρίζουμε και μεταφράζονται, μετά την με τα πόδια από Ofen είναι η πρώτη ανάγνωση στη, μετά από από αυτή την εισαγωγή, το ίδιο μπορεί να δει κανείς πολλές μεταφράσεις για το όνομά μου σε πολλές γλώσσες, περιλαμβάνουν όλα ένα σταυρό οι παρακολουθούμενες ακρωνύμια γεννήθηκες με κεφαλαία γράμματα τους συγγενείς τόσο σε μένα και τους γνωστούς του πατέρα μου και Μεγάλοι Πατέρες με τους πίσω από τους προγόνους επώνυμα, έτσι ώστε να προώθηση με τη μητέρα μου κιονόκρανα επιστολών και ο σύζυγός μου Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek Letniskowy komercyjnych DE DA Karats Ofener i Αντόν selskabets Vincent Aiello Francis

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس   دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

Ofen Día 17 Septémvri̱, 2015 KARATOFENE KaratOfen ATHI̱NA synánti̱si̱ diaforetikó̱n politismó̱n gýro̱ kai perivállonta ta charagména axiosi̱meío̱ti̱ apí̱chi̱si̱ tó̱ra eisagágete se vathý érev̱na mou schetiká me epo̱nýmou í̱ oftener opoíoi me germanikés rízes kai Séltik ylopoií̱seis, af̱tó sí̱mera o Días i̱méres 17 Septémvri̱, 2015 Eímai fthánoun katá mí̱kos ti̱s diástasi̱s trilogía opoíoi se epéktasi̱ tou páno̱ apó tis kosmikés epochés kai epopea, Ofen í̱ sta angliká tási̱ Foúrnos, férei óla mazí mas méso̱ ti̱s géfyras Voúdas kai Oungarías dedoménou óti ti̱n af̱striakí̱ oungriká Vasíleio, efóson psáchnoun gia ta palaiótera dynasteíes, na vretheí i̱ adiamfisví̱ti̱to logikí̱ ti̱s éno̱si̱s metaxý ti̱s Elli̱nikí̱ Epítheto & AíthIIo AíthIIo me ti̱n ékfrasi̱ Parthenópi̱s se Aiello tóso sti̱ slovenikí̱ Aiellom ermi̱neías apó to na prosthésete éna polo̱nikí̱ metáfrasi̱ o̱s Aiella, apó to na to stamatí̱soume eso̱terikó tou Persikó Kólpo pou í̱di̱ gno̱rízoume kai metafrázontai, metá ti̱n me ta pódia apó Ofen eínai i̱ pró̱ti̱ anágno̱si̱ sti̱, metá apó apó af̱tí̱ ti̱n eisago̱gí̱, to ídio boreí na dei kaneís pollés metafráseis gia to ónomá mou se pollés gló̱sses, perilamvánoun óla éna stav̱ró oi parakolouthoúmenes akro̱nýmia genní̱thi̱kes me kefalaía grámmata tous syngeneís tóso se ména kai tous gno̱stoús tou patéra mou kai Megáloi Patéres me tous píso̱ apó tous progónous epó̱nyma, étsi ó̱ste na proó̱thi̱si̱ me ti̱ mi̱téra mou kionókrana epistoló̱n kai o sýzygós mou Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek Letniskowy komercyjnych
DE DA Karats Ofener i Antón selskabets Vincent Aiello Francis شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

 

 DA Doktorgrad i loven fru Dr. Mary af Louisa Antoinettes Olympia Aiello

LA Doctoratum indu legem Dominae Dr Mariae Louisa Antoinette Olympiam Aiello
NO Doktorgrad innen jus Fru Dr. Mary av Louisa Antoinette av Olympia Aiello

SAMI Swedish Doktorsexamen i juridik Mrs. Dr. Maria Lovisa Antoinettes Olympia Aiello

LAO ປະລິນຍາເອກໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທ່ານນາງດຣຖາມລຸຍຊ່າອອງຕົວເນດໂອລິມເປຍ Aiello

KA დოქტორი სამართლის ქალბატონი დოქტორ მერი ლუიზა ანტუანეტ ოლიმპიას Aiello

dok’tori samart’lis k’albatoni dok’tor meri luiza antuanet olimpias Aiello

DE Doktorat im Gesetz Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

DE Promovierte Jurist Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello
DE Doktorat in Rechtswissenschaften Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

Hungary Jogi doktorátus asszonnyal Dr. Máriának Louisa Antoinette az Olympia Aiello

SL Doktorat iz pravu dr Marija se Luise Antoinette Olimpija Aiellom
Doctorate in law Mrs Dr. Mary Louisa Antoinette Olympia Aiello

SK Doktorátu v práve Dr. Mária Luisa Antoinetta Olympia Aiello
PL Doktor prawa dr Marią Luise Antoniny o Olimpii Aiella

Hungary Jogi doktor Nő Dr. Máriának találhatóak a Louise egy Antoinette AZ Olympia Aiello

HU Jogi doktor Dr. Mária találhatóak a Luise Antoinette az Olympia Aiellom

Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο

Female doctor Dr. Mary Louise Antoinette Olympia Aiello

Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo

Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

Femminile Dottore Dr. Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

Gynaíka giatrós o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

FA  دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

SM Swedish    Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس  
sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s
Hungary Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .wordpress.com

EN EL  karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .wordpress.com

SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis .wordpress.com

SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .wordpress.com

SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška  Karat podjetja

karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .wordpress.com

SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .wordpress.com
karatowego

KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .wordpress.com karatowego

NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

…Surname ‘Beyond the kiln’ & Crests Model Coat of Arms family title

In Buda – and Offner are the German and Austrian Family names. Contents etymology of the name prevalence given name In Buda …

Buda budapest major and residential town of Hungarians (ninety-six to one hundred and five m above sea level. M.), is lower 47 ° N. 25-35. Br. And 36 ° E. 36-53. L. and extends to both sides of the Danube, the bed itself the foot of the

Hungarians -.  (……. deed Hungária, Magyar Ország, ie the land of the Magyars slaw, Vengria Böhm, Uhry, Türk Madyaristan, Franz Hongrie, English Hungary), 1) U. od Great Hungarian States designated one otherwise a) all countries … Complex of …

Ovens Hungary BVDA OFEN my surname in Austri ungari
Coat of Arms Germany Map …

Stephan krona – The Holy Crown in the Hungarian Parliament as Stephan krona are referred in German-speaking countries, the kingly crown of the former Kingdom of Hungary, the most important subject matter of the Hungarian coronation regalia. Since 2000, it is … …

– Oven kiln (Hungarian Buda, Pesth County in Comitat Pilis by the Hungarian administration territory Pesth Oven kiln, 2.) City and in capital of the Kingdom of Hungary;. Fortress, free royal borough, residence of the Palatine u. Of Greek Ofener not unirten …

Buda budapest – The characters and numbers between lines | A5; E2 | denote the squares of the plan. Frequency vocabulary have: Fürdö = Bad; Hid = bridge; Kert = Garden; Kis = small; Körut = ring road; Nagy = great; Rakpart = wharf; Ter = square; Uj = … …
The name Means Old Buda in Hungarian (in German, Alt-Oven kiln) Buda, or Oven kiln;

 Ofener — This is an ancient metonymic surname of pre-medieval origins which describes one who owned or managed an iron smelting works (the oven), in the pre-medieval period. The origins are equally Olde English and Anglo-Saxon (German), although the latter referred specifically to a baking oven, one large enough for the whole village to bake their bread in. In both cases the early spelling was “ofen”, and whilst the surname form which developed was generally in the spelling of Oven if English, and Offen if German, both spellings appear in both countries. In Germany the name can also be a nickname for an honest person. This may also be associated with the bread making, as the “Offen” was empowered to extract payment for the use of the communal oven. Examples of the name recordings include: Brose Offen, who married Anna Langen at Konigsberg in Neumark, Wuertt, Germany, on September 22nd 1583, whilst in England, William Offen was christened at St. Botolph’s without Aldgate, London, on September 1st 1633; he was the son of John and Elizabeth Offen. The Coat of Arms of Offen was granted in Lippe, Germany, the blazon being a gold field with a blue fesse charged with two gold baulks. The first recorded spelling of the family name is shown to be that of John Attenovene, which was dated 1276, witness in the “Assize Court Rolls of Somerset”, during the reign of King Edward 1, known as “The Hammer of the Scots”, 1272 – 1307. Surnames became necessary when governments introduced personal taxation. In England this was known as Poll Tax. Throughout the centuries, surnames in every country have continued to “develop” often leading to astonishing variants of the original spelling.

 
Ovens

Recorded as Oven and Ovens, this is an English residential surname. It originated as a topographical surname for somebody who lived by or worked at, an ironworks or furnace, as in the first known recording of John Attenovene, in the Assize Rolls of the county of Somerset, as far back as the year 1243. In those days Somerset was one of the principle areas for coal mining and charcoal making. Topographical surnames were amongst the earliest to be created, as one of the easiest ways to idnetify a person was to call them by the name of some natural or man made object in the countryside. The origination is from the pre 7th century word ‘ofen’, and other early examples taken from surviving charters and registers include those of John atte Oven of Worcester in the year 1299, and listed in Lund’s Medieval English names register compiled in 1942, whilst another recording from the same period, but from a quite different area, although again a coal field, is that of William ate Ovene. He appears in the Assixe Rolls of the county of Kent in 1317.

origin of the name

In the Alpine region was under the Field names oven, heated by the sun called the rock walls. The Celtic sacrificial priests in sacred places (z. B. in groves, at springs and rock faces) have the Celts gods sacrifice of any kind offered, Ofnet were called.

The name derives from, among other things also the city name oven, now Buda in Budapest. The ancient city was founded in 1150 as a furnace German city. Residents of this city were often called Ofner, the surrounding mountain area, the Ofner Bergland.

Frequency

The name Ofner heard in Austria among the more common family names. Alone at the notation “Ofner” There are more than 1,296 entries in the Austrian phone book, (2005); with the variant Offner is approximately 1,500. In Germany, 188 entries and to find in Switzerland only 82 entries in the telephone book.
Given name

Familienname ‘Hinter dem Ofen’ & Wappen 

Ofner — und Offner sind deutsche und österreichische Familiennamen. Inhaltsverzeichnis Herkunft des Namens Häufigkeit Bekannte Namensträger Ofner …

Budapest Haupt und Residenzstadt von Ungarn (96–105 m ü. M.), liegt unter 47°25–35 nördl. Br. und 36°36–53 östl. L. und erstreckt sich zu beiden Seiten der Donau, deren Bett sich am Fuß des… …

Ungarn — Ungarn (tat. Hungaria, magyar. Magyar Ország, d.h. das Land der Magyaren, slaw. Vengria, böhm. Uhry, türk. Madyaristan, franz. Hongrie, engl. Hungary), 1) U. od. Ungarische Staaten bezeichnete man sonst a) den ganzen Ländercomplex der… …
Wappen Deutschlandkarte …

Stephanskrone — Die Stephanskrone im ungarischen Parlament Als Stephanskrone bezeichnet man im deutschen Sprachraum die Königskrone des ehemaligen Königreiches Ungarn, den wichtigsten Gegenstand der ungarischen Krönungsinsignien. Seit dem Jahr 2000 wird sie… …

— Ofen (ungar. Buda, Bezirk im Comitat Pesth Pilis des ungarischen Verwaltungsgebietes Pesth Ofen; 2) Stadt darin u. Hauptstadt des Königreichs Ungarn; Festung, königliche Freistadt, Residenz des Palatins u. des Ofener griechischen nicht unirten …

Budapest — Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | A5; E2 | bezeichnen die Quadrate des Planes. Häufig vorkommende Wörter sind: Fürdö = Bad; Hid = Brücke; Kert = Garten; Kis = klein; Körut = Ringstraße; Nagy = groß; Rakpart = Kai; Tér = Platz; Uj =… …
The name means Old Buda in Hungarian (in German, Alt-Ofen) Buda, or Ofen;

Die Ofener – Dies ist eine alte metonymischer Familiennamen des pre-mittelalterlichem Ursprung, die derjenige, der besitzt oder betreibt einem Eisen (den Ofen), in der Pre-mittelalterlichen Zeit beschreibt sein. Die Ursprung sind ebenso Olde Englisch Schlüssel und den angelsächsischen (deutsch), obwohl diese spezifisch an einem Einbrennofen bezeichnet, einen groß genug für das ganze Dorf, um ihr Brot in zu backen. In beiden Fällen ist war die frühe Schreibweise “Ofen”, und während der Nachname Form, die entwickelt wurde, war in der Regel in der Rechtschreibung Ofenwenn Englisch und Offen, ob Deutsch, in den beiden Ländern erscheinen beide Schreibweisen. In Deutschland ist Der Name kann auch der Spitzname für eine ehrliche Person zu sein. Dies auch mit dem Brotherstell in Verbindung gebracht werden, wie der “Offen” wurde ermächtigt, Entschädigung für dessen Nutzung der alten Dorfbackstube extrahieren.
Beispiele für die Namen-Aufnahmen sind: von Brose Offen, der Anna Langen Königsberger in Neumarks, Württ, Deutschland, heiratete am 22. September 1583, während Großbritannien Englands wurden William Offen am Heiligen getauft. Botolphs ohne Aldgate, London, auf 1. September 1633; Er war der Sohn von John und Elizabeth Offen. Das Wappen die der Offen wurden in Lippe, Deutschland, den Blasonierung ein goldenen mit einem blauen fesse mit zwei goldenen Dielen aufgeladen gewährt. Die erste urkundliche Schreibweise des Familiennamens wird gezeigt, dass der John Attenovene, die 1276 datierte wurden, Zeugnisses in der “Geschworenengerichtes Rollen mit Somerset”, sein während der Herrschaft König Eduards eins, als “The Hammer of the Scots” bekannte , 1272 – Jahr 1307 wurde Nachnamen notwendig, wenn Regierungen persönliche Besteuerung eingeführt. Englands wurde dies als Gemeindeabgabe bekannt. Durch die Jahrhunderte hindurch, familiennamen in jedem Land haben sich weiter “entwickeln” führt oft zu erstaunlichen beinhalten Varianten des ursprünglichen Rechtschreibung führt.
Öfen

Aufgenommen als Ofen und Öfen, ist dies einem englischen Wohn- Nachnamen. Es entstand als einer topographischen Nachnamens für jemanden, der durch lebte oder arbeitete bei, eine Eisenhütten oder Ofens, wie in der ersten bekannten Aufzeichnungs von John Attenovene, in der Schwurgerichts Rolls der Grafschaft Somerset, so weit zurück wie das ganze Jahr 1243. In denjenigen Tage Somerset wurden einer der Hauptbereiche für den Kohlebergbau und Köhlerei mach . Topografischen Namen gehörten zu den frühesten geschaffen werden, als eine der einfachsten Möglichkeiten eine Person idnetify war, sie durch das Namen einer natürlich oder Allgemeine Gegenstände in der Landschaft Aufruf.

Die Entstehung wird von der vorge Wort 7. Jahrhunderts “ofen” und anderer frühen Beispiele von überlebenden Urkunden und Register umfassen jene von John atte Ofen von Worcester im Jahre 1299 genommen und in Lund mittelalterlichen englischen Namen dort genannten Eintragungs im Jahr 1942 kompiliert, während ein anderer Aufnahme aus der gleichen Zeit, aber aus einer ganz anderen Bereich, wenn auch wieder ein Kohlefeldes, ist, dass von William aß Ovene. Er erscheint in der Schwurgerichts Rolls der Grafschaft Kent im Jahr 1317.

 

This slideshow requires JavaScript.

Herkunft des Namens

In war der Alpengebiet im Rahmen des Feldbezeichner Ofen durch Sonneneinstrahlung rief die Felsenwände. Die keltischen Opferpriester an heiligen Orten (z. B. in Hainen, an Federn und Felswände) haben die Kelten Götter Aufopferung jeglicher Art angebotene, Ofnet nannte.

Dem Name leitet sich aus, ua auch dem Stadtnamen Backofen, jetzt Buda in Budapest. Die antike Stadt wurden im Jahr 1150 als ein Ofens Deutsch Stadt gegründet. Ansässigen von dieser Stadt waren häufig Ofner, die umliegende Berg, die Ofner Bergland bezeichnet.

Frequenz

Der Name schon Ofner hörte in Österreich zählen zu den häufigsten Familiennamen. Alleine an der Notenschrift “Ofner” gibt es mehr als 1.296 Einträge in den österreichischen Telefonbuchs (2005); mit der Variante Offner etwa einstausendfünfhundert. In Deutschland ist 188 Einträge und den in der Schweiz nur 82 Einträge aus dem Telefonbuch. angegebenen Namen

… Επώνυμο «Πέρα από την κλίβανο» & Οι κορυφές Υπηρεσίες μοντέλο
Εθνόσημο από όπλα οικογένεια τίτλου

Στην Βούδας και – και Offner είναι η γερμανική και η αυστριακές ονόματα Οικογένεια. Περιεχόμενα ετυμολογία της ονόματος επικράτησης δώσει το όνομα στη Βούδα …

Βούδας και Βουδαπέστη και σημαντικές οικιστικών πόλη Ούγγρων που (96 έως 105 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μ), είναι χαμηλότερο 47 ° Β 25-35. Br. Και 36 ° Ε 36-53. L. και εκτείνεται για τις δύο πλευρές του Δούναβης, η κλίνη ίδια την πόδι του … …

Ούγγρους που -. (……. έγγραφο Hungária, Magyar ország, δηλαδή τη γη του λάχανο ψιλοκομμενό Μαγυάρων, Vengria Böhm, Uhry, Türk Madyaristan, Franz hongrie, Αγγλικά Ουγγαρία), 1) U. od Μεγάλης μέλη Ουγγρικά ορίσει έναν άλλο λόγο) από όλες τις χώρες … Συγκρότημα από …

Εθνόσημο Γερμανία Χάρτης …

Stephan κορόνα – Το Άγιο Crown στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, όπως ο Stephan κορόνα αναφέρονται στις γερμανόφωνες χώρες, το βασιλικό στέμμα του πρώην βασιλείου της Ουγγαρίας, το πιο σημαντικό θέμα της ουγγρικής εμβλήματα στέψη. Από το 2000, είναι … …

– Φούρνος κλίβανο (Ουγγρική Buda, στο κέντρο της Βουδαπέστης στο Επιτροπής, της Πύλης από το ουγγρικό έδαφος διοίκηση Pesth περίπου Φούρνος κλίβανο, 2.) Πόλη και πρωτεύουσα του Βασιλείου της Ουγγαρίας ;. Φρούριο, δωρεάν Royal Borough, κατοικία του Palatine u. Της Ελληνικής Ofener δεν unirten …

Φούρνος Buda Βουδαπέστη – Οι χαρακτήρες και αριθμούς μεταξύ των γραμμών | Α5? E2 | δηλώνουν τις πλατείες του σχεδίου. Έχουν λεξιλόγιο Συχνότητα: Furdo = Bad? Έκρυψε = γέφυρα? Kert = κήπο? Kis = μικρό? Körut = περιφερειακή οδό? Nagy = μεγάλη? Rakpart = προβλήτα? Ter = τετράγωνο? Uj = … …
Το όνομα σημαίνει Παλιά Βούδας στην ουγγρική (στα γερμανικά, Alt-Φούρνος κλίβανο) Βούδα, ή Φούρνος κλίβανο?

This slideshow requires JavaScript.


Ofener – Αυτή είναι μια αρχαία μετωνυμικής Επίθετο & του προ-μεσαιωνικό καταγωγή εμπορευμάτων στις οποίες περιγράφει την αυτός που ανήκουν είτε διαχειρίζονται ένα σίδερο παραγωγή ακατέργαστου έργα (τον φούρνο), στην προ-μεσαιωνικής περιόδου. Η προέλευση είναι εξίσου παλαιά αγγλικά και Αγγλο-σαξονική (γερμανικά), αν και το τελευταίο που αναφέρεται ειδικά για ένα φούρνο, ένα αρκετά μεγάλη για για όλο το χωριό για να ψήνουν το ψωμί τους σε. στις δυο περιπτώσεις η πρόωρη ορθογραφίας ήταν «Ofen», και ενόσω το έντυπο Επίθετο & που αναπτύχθηκε ήταν γενικά στην ορθογραφία του της Φούρνος αν τα αγγλικά, και αν τα γερμανικά, τα δύο ορθογραφίες εμφανίζονται και στις δύο χώρες. Στη Γερμανία, το όνομα μπορεί να επίσης να είναι υποκοριστικό για έναν έντιμο άτομο. Αυτό μπορεί επίσης να σχετίζεται με την κατασκευή ψωμιού, όπως το «ΟτΤθπ OFEN ” είχε την εξουσία για να εξαγάγετε πληρωμές για τη χρήση τις κοινόχρηστες το φούρνο.

Παραδείγματα εγγραφών όνομα να περιλαμβάνει: Η Brose Offen, ο οποίος παντρεύτηκε την την Άννα Langen σε Konigsberg σε Neumark, Wuertt, της Γερμανίας, στις 22 Σεπτεμβρίου 1583, ενώ στην Αγγλία, Ουίλιαμ Offen βαφτίστηκε στο Άγιο. Botolph χωρίς Aldgate στο, Λονδίνου, το Σεπτέμβριο του 1,633 χιλιάδων η πρώτη? ήταν ο γιος του Ιωάννη και της Ελισάβετ Offen. Το Εθνόσημο της Offen χορηγήθηκε Lippe, της Γερμανίας, το οικόσημο είναι μια χρυσή τομέα με ένα καταγάλανο fesse χρεώνεται με δύο χρυσά baulks. Το πρώτο καταγεγραμμένο ορθογραφία του ονόματος οικογένειας δείχνεται να είναι αυτό του John Attenovene, το οποίο με ημερομηνία 1276., μάρτυρας στη “Κακουργιοδικείου Rolls του Σόμερσετ”, κατά τη διάρκεια της τη διακυβέρνηση του Βασιλιά Εδουάρδου 1, γνωστό ως “The Hammer του σκωτσέζικου” , 1,272 χιλιάδων – το 1307. Επώνυμα κατέστη αναγκαίαόταν οι κυβερνήσεις εισαχθεί φορολόγηση των φυσικών προσώπων. In Αγγλία αυτό ήταν γνωστό ως κεφαλικό φόρο. Δια μέσου των αιώνων, επώνυμα σε κάθε χώρα εξακολούθησε να “αναπτύξει” συχνά οδηγούν σε εκπληκτική παραλλαγές του πρωτοτύπου ορθογραφία.
Φουρνάκια

Καταγράφεται ως της Φούρνος και Φουρνάκια, αυτό είναι μια αγγλική Επίθετο & οικιστικών. Ξεκίνησε ως ένα τοπογραφικό Επίθετο & κάποιος που έζησε από τον ή εργάσθηκε σε, ένα σιδηρουργείων ή κάμινος, όπως και στην πρώτη γνωστή εγγραφής του Τζον Attenovene, στις Ρολά Κακουργιοδικείου της κομητεία της Σόμερσετ, ήδη από το έτος 1243. Στην εκείνες ημέρες σόμΕρσΕτ ήταν ένα από τα κυριότερους τομείς για την εξόρυξη άνθρακα και τη λήψη κάρβουνο.

Τοπογραφικές επίθετα ήταν μεταξύ το νωρίτερο που θα δημιουργηθεί, ως ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να προσδιορίσουν ενός ατόμου έπρεπε να τους αποκαλούν με το το ονόματι κάποιας διά φυσικών ή τεχνητών αντικείμενο στην ύπαιθρο. Η προέλευση είναι από την προ λέξεις 7ου αιώνα Ofen», και άλλα πρώιμα παραδείγματα που λαμβάνονται από τα σωζόμενα χάρτες και τα μητρώα περιλαμβάνουν εκείνους του Ιωάννη atte της Φούρνος του Worcester κατά το έτος 1299, και που απαριθμούνται στο Μεσαιωνικά αγγλικά ονόματα Λουντ, εγγραφείτε συνταχθεί το 1942., ενώ μια άλλη καταγραφή από τα την ίδια περίοδο, αλλά από μια εντελώς διαφορετική περιοχή, αν και πάλι ένα πεδίο του άνθρακα, είναι αυτή του Ουίλιαμ έφαγε Ovene. Εμφανίζεται στις Rolls Κακουργιοδικεία της κομητεία Κεντ το 1317.

 

προέλευση του ονόματος

Στο χώρο των Άλπεων βρισκόταν υπό τον φούρνο ονόματα πεδίων, θερμαίνεται από τον ήλιο που ονομάζεται τους τοίχους ροκ. Οι κελτικές θυσιαστικό οι ιερείς σε ιερούς τόπους (z. B. σε τα άλση, σε ελατηρίων και βραχωδών επιφανειών) έχουν οι Κέλτες Θεών θυσία οποιουδήποτε είδους που προσφέρουν, πρόσωπα καθαρά αποκαλούνταν.

Ο τίτλος προέρχεται από, εταξύ άλλωνεπίσης τον φούρνο όνομα της πόλης, τώρα Βούδας και στη Βουδαπέστη. Η αρχαία αυτή πόλη ιδρύθηκε 1150 ως ένα φούρνο γερμανική πόλη. Οι κάτοικοι της πόλης αυτής ήταν συχνά αποκαλείται Ofner, τη γύρω ορεινή περιοχή, το Ofner Bergland.
συχνότητα

Η ονομασία Ofner ακουστεί Αυστρίας από τα πιο συνηθισμένα ονόματα οικογένεια. Μόνος στην ένδειξη “Ofner” Υπάρχουν περισσότερες από 1,296 χιλιάδες συμμετοχές στο αυστριακό τηλεφωνικό κατάλογο, (2005)? με την παραλλαγή Offner είναι περίπου 1.5 χιλιάδες. Στη Γερ ανία, 188 λήμματα και να βρει Ελβετίας μόνο ογδόντα δύο ενδείξεις που στον τηλεφωνικό κατάλογο. Λαμβάνοντας υπόψη όνομα
. Epó̱nymo «Péra apó ti̱n klívano» & Oi koryfés Ypi̱resíes montélo Ethnósi̱mo apó ópla oikogéneia títlou Sti̱n Voúdas kai – kai Offner eínai i̱ germanikí̱ kai i̱ af̱striakés onómata Oikogéneia. Periechómena etymología ti̱s onómatos epikráti̱si̱s dó̱sei to ónoma sti̱ Voúda … Voúdas kai Voudapésti̱ kai si̱mantikés oikistikó̱n póli̱ Oúngro̱n pou (96 éo̱s 105 m páno̱ apó ti̱n epifáneia ti̱s thálassas. M), eínai chami̱lótero 47 ° V 25-35. Br. Kai 36 ° E 36-53. L. kai ekteínetai gia tis dýo plev̱rés tou Doúnavi̱s, i̱ klíni̱ ídia ti̱n pódi tou … … Oúngrous pou -. (……. éngrafo Hungária, Magyar ország, di̱ladí̱ ti̱ gi̱ tou láchano psilokommenó Magyáro̱n, Vengria Böhm, Uhry, Türk Madyaristan, Franz hongrie, Angliká Oungaría), 1) U. od Megáli̱s méli̱ Oungriká orísei énan állo lógo) apó óles tis chó̱res … Synkróti̱ma apó …

Ethnósi̱mo ti̱s ti̱s Germanías chárti̱ ti̱s … Stéfan koróna – I̱ Ierá koro̱nó̱n sto Koinovoúlio ti̱s Oungarías, ópo̱s Stéfan koróna parapémpontai stis germanófo̱nes chó̱res, to vasilikó stémma tou pró̱i̱n vasileíou ti̱s Oungarías, to pio si̱mantikó théma tou Oúngrou vasiliká emvlí̱mata stépsi̱. Apó to 2000 kai, eínai … … – ti̱s Foúrnos klívanos (oungriká Voúdas kai, to kéntro ti̱s Voudapésti̱s sto Epitropí̱s, ti̱s Pýli̱s apó to oungriká epikráteia dioíki̱si̱s Pesth perípou ti̱s Foúrnos klívanos, 2.) Póli̱ kai pro̱tév̱ousa tou Vasileíou ti̱s Oungarías?. Froúrio, do̱reán Vasilikí̱ Synoikía, katoikía tou Palatínou u. Ti̱s Elli̱nikí̱s Ofener den unirten … ti̱s Foúrnos Voúdas kai Voudapésti̱ – Oi charaktí̱res kai arithmoús metaxý to̱n grammó̱n | A5?̱ E2 | di̱ló̱noun tis plateíes tou schedíou. Échoun lexilógio Sychnóti̱ta:̱ Furdo = Bad?̱ Ékrypse = géfyra?̱ Kert = kí̱po?̱ Kis = mikró?̱ Körut = perifereiakí̱ odó?̱ Nagy = megáli̱?̱ Rakpart = provlí̱ta?̱ Ter = tetrágo̱no?̱ Uj = … … To to ónomá ti̱s si̱maínei Palaiá Voúdas kai sti̱n oungrikí̱ gló̱ssa (sta germaniká, Alt-ti̱s Foúrnos klívanos) Voúdas kai, í̱ ti̱s Foúrnos klívanos?̱

Ofener – Af̱tí̱ eínai mia archaía meto̱nymikí̱s Epítheto & tou pro-mesaio̱nikó katago̱gí̱ emporev̱máto̱n stis opoíes perigráfei ti̱n af̱tós pou aní̱koun eíte diacheirízontai éna sídero parago̱gí̱ akatérgastou érga (ton foúrno), sti̱n pro-mesaio̱nikí̱s periódou. I̱ proélef̱si̱ eínai exísou palaiá angliká kai Anglo-saxonikí̱ (germaniká), an kai to telef̱taío pou anaféretai eidiká gia éna foúrno, éna arketá megáli̱ gia gia ólo to cho̱rió gia na psí̱noun to pso̱mí tous se. stis dyo periptó̱seis i̱ próo̱ri̱ orthografías í̱tan «Ofen», kai enóso̱ to éntypo Epítheto & pou anaptýchthi̱ke í̱tan geniká sti̱n orthografía tou ti̱s Foúrnos an ta angliká, kai an ta germaniká, ta dýo orthografíes emfanízontai kai stis dýo chó̱res. Sti̱ Germanía, to ónoma boreí na epísi̱s na eínai ypokoristikó gia énan éntimo átomo. Af̱tó boreí epísi̱s na schetízetai me ti̱n kataskev̱í̱ pso̱mioú, ópo̱s to «OtTthp” eíche ti̱n exousía gia na exagágete pli̱ro̱més gia ti̱ chrí̱si̱ tis koinóchri̱stes to foúrno.
Paradeígmata engrafó̱n ónoma na perilamvánei:̱ I̱ Brose Offen, o opoíos pantréf̱ti̱ke ti̱n ti̱n Ánna Langen se Konigsberg se Neumark, Wuertt, ti̱s Germanías, stis 22 Septemvríou 1583, enó̱ sti̱n Anglía, Ouíliam Offen vaftísti̱ke sto Ágio. Botolph cho̱rís Aldgate sto, Londínou, to Septémvrio tou 1,633 chiliádo̱n i̱ pró̱ti̱?̱ í̱tan o gios tou Io̱ánni̱ kai ti̱s Elisávet Offen. To Ethnósi̱mo ti̱s Offen chori̱gí̱thi̱ke Lippe, ti̱s Germanías, to oikósi̱mo eínai mia chrysí̱ toméa me éna katagálano fesse chreó̱netai me dýo chrysá baulks. To pró̱to katagegramméno orthografía tou onómatos oikogéneias deíchnetai na eínai af̱tó tou John Attenovene, to opoío me i̱meromi̱nía 1276., mártyras sti̱ “Kakourgiodikeíou Rolls tou Sómerset”, katá ti̱ diárkeia ti̱s ti̱ diakyvérni̱si̱ tou Vasiliá Edouárdou 1, gno̱stó o̱s “The Hammer tou sko̱tsézikou” , 1,272 chiliádo̱n – to 1307. Epó̱nyma katésti̱ anankaíaótan oi kyverní̱seis eisachtheí forológi̱si̱ to̱n fysikó̱n prosó̱po̱n. In Anglía af̱tó í̱tan gno̱stó o̱s kefalikó fóro. Dia mésou to̱n aió̱no̱n, epó̱nyma se káthe chó̱ra exakoloúthi̱se na “anaptýxei” sychná odi̱goún se ekpli̱ktikí̱ parallagés tou pro̱totýpou orthografía.
 
Fournákia Katagráfetai o̱s ti̱s Foúrnos kai Fournákia, af̱tó eínai mia anglikí̱ Epítheto & oikistikó̱n. Xekíni̱se o̱s éna topografikó Epítheto & kápoios pou ézi̱se apó ton í̱ ergásthi̱ke se, éna sidi̱rourgeío̱n í̱ káminos, ópo̱s kai sti̱n pró̱ti̱ gno̱stí̱ engrafí̱s tou Tzon Attenovene, stis Rolá Kakourgiodikeíou ti̱s komi̱teía ti̱s Sómerset, í̱di̱ apó to étos 1243. Sti̱n ekeínes i̱méres sómErsEt í̱tan éna apó ta kyrióterous tomeís gia ti̱n exóryxi̱ ánthraka kai ti̱ lí̱psi̱ kárvouno.
Your contribution will be used to
 
Topografikés epítheta í̱tan metaxý to no̱rítero pou tha di̱miourgi̱theí, o̱s énas apó tous ef̱kolóterous trópous gia na prosdiorísoun enós atómou éprepe na tous apokaloún me to to onómati kápoias diá fysikó̱n í̱ techni̱tó̱n antikeímeno sti̱n ýpaithro. I̱ proélef̱si̱ eínai apó ti̱n pro léxeis 7ou aió̱na Ofen», kai álla pró̱ima paradeígmata pou lamvánontai apó ta so̱zómena chártes kai ta mi̱tró̱a perilamvánoun ekeínous tou Io̱ánni̱ atte ti̱s Foúrnos tou Worcester katá to étos 1299, kai pou aparithmoúntai sto Mesaio̱niká angliká onómata Lount, engrafeíte syntachtheí to 1942., enó̱ mia álli̱ katagrafí̱ apó ta ti̱n ídia período, allá apó mia enteló̱s diaforetikí̱ periochí̱, an kai páli éna pedío tou ánthraka, eínai af̱tí̱ tou Ouíliam éfage Ovene. Emfanízetai stis Rolls Kakourgiodikeía ti̱s komi̱teía Kent to 1317.

proélef̱si̱ tou onómatos

Sto chó̱ro to̱n Álpeo̱n vriskótan ypó ton foúrno onómata pedío̱n, thermaínetai apó ton í̱lio pou onomázetai tous toíchous rok. Oi keltikés thysiastikó oi iereís se ieroús tópous (z. B. se ta álsi̱, se elati̱río̱n kai vracho̱dó̱n epifaneió̱n) échoun oi Kéltes Theó̱n thysía opoioudí̱pote eídous pou prosféroun, próso̱pa kathará apokaloúntan.

O títlos proérchetai apó, etaxý állo̱nepísi̱s ton foúrno ónoma ti̱s póli̱s, tó̱ra Voúdas kai sti̱ Voudapésti̱. I̱ archaía af̱tí̱ póli̱ idrýthi̱ke 1150 o̱s éna foúrno germanikí̱ póli̱. Oi kátoikoi ti̱s póli̱s af̱tí̱s í̱tan sychná apokaleítai Ofner, ti̱ gýro̱ oreiní̱ periochí̱, to Ofner Bergland.

sychnóti̱ta

I̱ onomasía Ofner akousteí Af̱strías apó ta pio syni̱thisména onómata oikogéneia. Mónos sti̱n éndeixi̱ “Ofner” Ypárchoun perissóteres apó 1,296 chiliádes symmetochés sto af̱striakó ti̱lefo̱nikó katálogo, (2005)?̱ me ti̱n parallagí̱ Offner eínai perípou 1.5 chiliádes. Sti̱ Ger anía, 188 lí̱mmata kai na vrei Elvetías móno ogdónta dýo endeíxeis pou ston ti̱lefo̱nikó katálogo. Lamvánontas ypópsi̱ ónoma

2 responses

 1. Jupiter 17 September 2015 KARATOFENE KaratOfen Athena meeting the different civilizations around and surrounding the imprinted remarkable resonances now insert into my profound research about the Surname Ofen or Oftener who with Germanic roots and Celtic realizations , so today Zeus days 17 September 2015 I am arriving along the trilogy dimension who at expanding it above the secular epochs and epopea , Ofen or in English propensity Oven , bring all us through the Buda Hungary bridge since the Austrian Hungarian Kingdom , where looking for the oldest dynasties , itself find the unequivocal sense of union between The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo with Parthenope expression in Aiello so in Slovenian interpretation Aiellom since to add a Polish translation as Aiella , than to stop it inside the Persian Gulf already know and translated , following the walking of Ofen being the first lecture , after this introduction, itself can read a several translations about the my name in a lot languages , they all include a cross the intercepted acronyms were born with capitals letters relatives so me and my familiars father and Great Fathers with the behind ancestors surnames, so they advancing with my mother capitals letters and my husband Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و

  فرانسیس دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

  OFEN Jupiters 17. September 2015 KARATOFENE KaratOfen Athenader Erfüllung der unterschiedlichen Zivilisationen rund und Umgebung der prägt bemerkenswerten Resonanzen nun in meiner tiefen Marktforschung über den Nachnamen oder Öfter, der mit germanischen Wurzeln und Celtic Erkenntnisse, so heute Zeus Tagen 17. September 2015 Ich bin auf die ankommen einfügen Trilogie Abmessung, die sich über den weltlichen Epochen und epopea Erweiterung es, Ofen oder englischer Neigung Oven, einbringen alle uns durch die Buda Ungarns Brücke seit der österreichisch-ungarischen Königreich, wo der Suche nach den ältesten Dynastien, feststellen sich die eindeutige Gefühl der Einheit zwischen dem Hellenische Nachnamens ΑίθΙΙο AíthIIo mit Parthenope Ausdruck Aiello so auf Slowenisch Deutung Aiellom da einen polnischen Übersetzung als Aiella hinzuzufügen, als es in den am Persischen Golf bereits kennen und übersetzte zu stoppen, nach dem Fuß von Ofen, der erste Vorlesung, nach dieser Einführung selbst kann ein mehrere Übersetzungen über das mein Name in vielen Sprachen zu lesen, sie sind alle mit einem Kreuz der abgefangenen Akronymen wurden mit Kapitellen Briefe Verwandten so mir geboren und meine Familiaren Vaters und Großväter mit dem hinter vorfahren Namen, so dass sie voran mit meiner Mutter Kapitelle Buchstaben und mein Mann Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

  KA XXI Buchstabe K KINGS Der erste September 2015 die Könige von Hellenic Peoples KARATOFENE ATHENA karatofene Athena Dael übersetzt friaulischen ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά KA ΧΧΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ KINGS Η πρώτη Σεπτέμβριο του 2015 οι βασιλιάδες της Ελληνικής Λαών KARATOFENE ΑΘΗΝΑ karatofene Αθηνά Dael μεταφραστεί Φριουλικά ΚΑ ΧΧΙ καρατίωνOfene KARATOFENE Αθηνά ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά Gumina Aiello Luisa mia nonna La Laguna

  Ofen Δία 17 Σεπτέμβρη, 2015 KARATOFENE KaratOfen ΑΘΗΝΑ συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών γύρω και περιβάλλοντα τα χαραγμένα αξιοσημείωτη απήχηση τώρα εισαγάγετε σε βαθύ έρευνα μου σχετικά με επωνύμου ή oftener οποίοι με γερμανικές ρίζες και Σέλτικ υλοποιήσεις, αυτό σήμερα ο Δίας ημέρες 17 Σεπτέμβρη, 2015 Είμαι φθάνουν κατά μήκος της διάστασης τριλογία οποίοι σε επέκταση του πάνω από τις κοσμικές εποχές και epopea, Ofen ή στα αγγλικά τάση Φούρνος, φέρει όλα μαζί μας μέσω της γέφυρας Βούδας και Ουγγαρίας δεδομένου ότι την αυστριακή ουγγρικά Βασίλειο, εφόσον ψάχνουν για τα παλαιότερα δυναστείες, να βρεθεί η αδιαμφισβήτητο λογική της ένωσης μεταξύ της Hellenic Ελληνική Επίθετο & ΑίθΙΙο AíthIIo με την έκφραση Παρθενόπης σε Aiello τόσο στη σλοβενική Aiellom ερμηνείας από το να προσθέσετε ένα πολωνική μετάφραση ως Aiella, από το να το σταματήσουμε εσωτερικό του Περσικό Κόλπο που ήδη γνωρίζουμε και μεταφράζονται, μετά την με τα πόδια από Ofen είναι η πρώτη ανάγνωση στη, μετά από από αυτή την εισαγωγή, το ίδιο μπορεί να δει κανείς πολλές μεταφράσεις για το όνομά μου σε πολλές γλώσσες, περιλαμβάνουν όλα ένα σταυρό οι παρακολουθούμενες ακρωνύμια γεννήθηκες με κεφαλαία γράμματα τους συγγενείς τόσο σε μένα και τους γνωστούς του πατέρα μου και Μεγάλοι Πατέρες με τους πίσω από τους προγόνους επώνυμα, έτσι ώστε να προώθηση με τη μητέρα μου κιονόκρανα επιστολών και ο σύζυγός μου Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek Letniskowy komercyjnych DE DA Karats Ofener i Αντόν selskabets Vincent Aiello Francis

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

  Ofen Día 17 Septémvri̱, 2015 KARATOFENE KaratOfen ATHI̱NA synánti̱si̱ diaforetikó̱n politismó̱n gýro̱ kai perivállonta ta charagména axiosi̱meío̱ti̱ apí̱chi̱si̱ tó̱ra eisagágete se vathý érev̱na mou schetiká me epo̱nýmou í̱ oftener opoíoi me germanikés rízes kai Séltik ylopoií̱seis, af̱tó sí̱mera o Días i̱méres 17 Septémvri̱, 2015 Eímai fthánoun katá mí̱kos ti̱s diástasi̱s trilogía opoíoi se epéktasi̱ tou páno̱ apó tis kosmikés epochés kai epopea, Ofen í̱ sta angliká tási̱ Foúrnos, férei óla mazí mas méso̱ ti̱s géfyras Voúdas kai Oungarías dedoménou óti ti̱n af̱striakí̱ oungriká Vasíleio, efóson psáchnoun gia ta palaiótera dynasteíes, na vretheí i̱ adiamfisví̱ti̱to logikí̱ ti̱s éno̱si̱s metaxý ti̱s Elli̱nikí̱ Epítheto & AíthIIo AíthIIo me ti̱n ékfrasi̱ Parthenópi̱s se Aiello tóso sti̱ slovenikí̱ Aiellom ermi̱neías apó to na prosthésete éna polo̱nikí̱ metáfrasi̱ o̱s Aiella, apó to na to stamatí̱soume eso̱terikó tou Persikó Kólpo pou í̱di̱ gno̱rízoume kai metafrázontai, metá ti̱n me ta pódia apó Ofen eínai i̱ pró̱ti̱ anágno̱si̱ sti̱, metá apó apó af̱tí̱ ti̱n eisago̱gí̱, to ídio boreí na dei kaneís pollés metafráseis gia to ónomá mou se pollés gló̱sses, perilamvánoun óla éna stav̱ró oi parakolouthoúmenes akro̱nýmia genní̱thi̱kes me kefalaía grámmata tous syngeneís tóso se ména kai tous gno̱stoús tou patéra mou kai Megáloi Patéres me tous píso̱ apó tous progónous epó̱nyma, étsi ó̱ste na proó̱thi̱si̱ me ti̱ mi̱téra mou kionókrana epistoló̱n kai o sýzygós mou Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek Letniskowy komercyjnych
  DE DA Karats Ofener i Antón selskabets Vincent Aiello Francis شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

  Moses leading the Children of Israel through the Red Sea, 15th century. Illustration from a German Bible.

  iguerci001p4

  DA Doktorgrad i loven fru Dr. Mary af Louisa Antoinettes Olympia Aiello

  LA Doctoratum indu legem Dominae Dr Mariae Louisa Antoinette Olympiam Aiello
  NO Doktorgrad innen jus Fru Dr. Mary av Louisa Antoinette av Olympia Aiello

  SAMI Swedish Doktorsexamen i juridik Mrs. Dr. Maria Lovisa Antoinettes Olympia Aiello

  LAO ປະລິນຍາເອກໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທ່ານນາງດຣຖາມລຸຍຊ່າອອງຕົວເນດໂອລິມເປຍ Aiello

  KA დოქტორი სამართლის ქალბატონი დოქტორ მერი ლუიზა ანტუანეტ ოლიმპიას Aiello

  dok’tori samart’lis k’albatoni dok’tor meri luiza antuanet olimpias Aiello

  DE Doktorat im Gesetz Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  DE Promovierte Jurist Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello
  DE Doktorat in Rechtswissenschaften Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  Hungary Jogi doktorátus asszonnyal Dr. Máriának Louisa Antoinette az Olympia Aiello

  SL Doktorat iz pravu dr Marija se Luise Antoinette Olimpija Aiellom
  Doctorate in law Mrs Dr. Mary Louisa Antoinette Olympia Aiello

  SK Doktorátu v práve Dr. Mária Luisa Antoinetta Olympia Aiello
  PL Doktor prawa dr Marią Luise Antoniny o Olimpii Aiella

  Hungary Jogi doktor Nő Dr. Máriának találhatóak a Louise egy Antoinette AZ Olympia Aiello

  HU Jogi doktor Dr. Mária találhatóak a Luise Antoinette az Olympia Aiellom

  Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Female doctor Dr. Mary Louise Antoinette Olympia Aiello

  Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo

  Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Femminile Dottore Dr. Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Gynaíka giatrós o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

  FA دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

  SM Swedish Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس
  sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s
  Hungary Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

  EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

  EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .wordpress.com

  EN EL karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .wordpress.com

  SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

  DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

  ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

  DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

  EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis .wordpress.com

  SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .wordpress.com

  SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška Karat podjetja

  karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .wordpress.com

  SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .wordpress.com
  karatowego

  KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .wordpress.com karatowego

  NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

  …Surname ‘Beyond the kiln’ & Crests Model Coat of Arms family title

  In Buda – and Offner are the German and Austrian Family names. Contents etymology of the name prevalence given name In Buda …

  Buda budapest major and residential town of Hungarians (ninety-six to one hundred and five m above sea level. M.), is lower 47 ° N. 25-35. Br. And 36 ° E. 36-53. L. and extends to both sides of the Danube, the bed itself the foot of the

  Hungarians -. (……. deed Hungária, Magyar Ország, ie the land of the Magyars slaw, Vengria Böhm, Uhry, Türk Madyaristan, Franz Hongrie, English Hungary), 1) U. od Great Hungarian States designated one otherwise a) all countries … Complex of …

  Coat of Arms Germany Map …

  Stephan krona – The Holy Crown in the Hungarian Parliament as Stephan krona are referred in German-speaking countries, the kingly crown of the former Kingdom of Hungary, the most important subject matter of the Hungarian coronation regalia. Since 2000, it is … …

  – Oven kiln (Hungarian Buda, Pesth County in Comitat Pilis by the Hungarian administration territory Pesth Oven kiln, 2.) City and in capital of the Kingdom of Hungary;. Fortress, free royal borough, residence of the Palatine u. Of Greek Ofener not unirten …

  Buda budapest – The characters and numbers between lines | A5; E2 | denote the squares of the plan. Frequency vocabulary have: Fürdö = Bad; Hid = bridge; Kert = Garden; Kis = small; Körut = ring road; Nagy = great; Rakpart = wharf; Ter = square; Uj = … …
  The name Means Old Buda in Hungarian (in German, Alt-Oven kiln) Buda, or Oven kiln;

  Ofener — This is an ancient metonymic surname of pre-medieval origins which describes one who owned or managed an iron smelting works (the oven), in the pre-medieval period. The origins are equally Olde English and Anglo-Saxon (German), although the latter referred specifically to a baking oven, one large enough for the whole village to bake their bread in. In both cases the early spelling was “ofen”, and whilst the surname form which developed was generally in the spelling of Oven if English, and Offen if German, both spellings appear in both countries. In Germany the name can also be a nickname for an honest person. This may also be associated with the bread making, as the “Offen” was empowered to extract payment for the use of the communal oven. Examples of the name recordings include: Brose Offen, who married Anna Langen at Konigsberg in Neumark, Wuertt, Germany, on September 22nd 1583, whilst in England, William Offen was christened at St. Botolph’s without Aldgate, London, on September 1st 1633; he was the son of John and Elizabeth Offen. The Coat of Arms of Offen was granted in Lippe, Germany, the blazon being a gold field with a blue fesse charged with two gold baulks. The first recorded spelling of the family name is shown to be that of John Attenovene, which was dated 1276, witness in the “Assize Court Rolls of Somerset”, during the reign of King Edward 1, known as “The Hammer of the Scots”, 1272 – 1307. Surnames became necessary when governments introduced personal taxation. In England this was known as Poll Tax. Throughout the centuries, surnames in every country have continued to “develop” often leading to astonishing variants of the original spelling.

  Ovens

  Recorded as Oven and Ovens, this is an English residential surname. It originated as a topographical surname for somebody who lived by or worked at, an ironworks or furnace, as in the first known recording of John Attenovene, in the Assize Rolls of the county of Somerset, as far back as the year 1243. In those days Somerset was one of the principle areas for coal mining and charcoal making. Topographical surnames were amongst the earliest to be created, as one of the easiest ways to idnetify a person was to call them by the name of some natural or man made object in the countryside. The origination is from the pre 7th century word ‘ofen’, and other early examples taken from surviving charters and registers include those of John atte Oven of Worcester in the year 1299, and listed in Lund’s Medieval English names register compiled in 1942, whilst another recording from the same period, but from a quite different area, although again a coal field, is that of William ate Ovene. He appears in the Assixe Rolls of the county of Kent in 1317.

  origin of the name

  In the Alpine region was under the Field names oven, heated by the sun called the rock walls. The Celtic sacrificial priests in sacred places (z. B. in groves, at springs and rock faces) have the Celts gods sacrifice of any kind offered, Ofnet were called.

  The name derives from, among other things also the city name oven, now Buda in Budapest. The ancient city was founded in 1150 as a furnace German city. Residents of this city were often called Ofner, the surrounding mountain area, the Ofner Bergland.

  Frequency

  The name Ofner heard in Austria among the more common family names. Alone at the notation “Ofner” There are more than 1,296 entries in the Austrian phone book, (2005); with the variant Offner is approximately 1,500. In Germany, 188 entries and to find in Switzerland only 82 entries in the telephone book.
  Given name

  Familienname ‘Hinter dem Ofen’ & Wappen

  Ofner — und Offner sind deutsche und österreichische Familiennamen. Inhaltsverzeichnis Herkunft des Namens Häufigkeit Bekannte Namensträger Ofner …

  Budapest Haupt und Residenzstadt von Ungarn (96–105 m ü. M.), liegt unter 47°25–35 nördl. Br. und 36°36–53 östl. L. und erstreckt sich zu beiden Seiten der Donau, deren Bett sich am Fuß des… …

  Ungarn — Ungarn (tat. Hungaria, magyar. Magyar Ország, d.h. das Land der Magyaren, slaw. Vengria, böhm. Uhry, türk. Madyaristan, franz. Hongrie, engl. Hungary), 1) U. od. Ungarische Staaten bezeichnete man sonst a) den ganzen Ländercomplex der… …
  Wappen Deutschlandkarte …

  Stephanskrone — Die Stephanskrone im ungarischen Parlament Als Stephanskrone bezeichnet man im deutschen Sprachraum die Königskrone des ehemaligen Königreiches Ungarn, den wichtigsten Gegenstand der ungarischen Krönungsinsignien. Seit dem Jahr 2000 wird sie… …

  — Ofen (ungar. Buda, Bezirk im Comitat Pesth Pilis des ungarischen Verwaltungsgebietes Pesth Ofen; 2) Stadt darin u. Hauptstadt des Königreichs Ungarn; Festung, königliche Freistadt, Residenz des Palatins u. des Ofener griechischen nicht unirten …

  Budapest — Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | A5; E2 | bezeichnen die Quadrate des Planes. Häufig vorkommende Wörter sind: Fürdö = Bad; Hid = Brücke; Kert = Garten; Kis = klein; Körut = Ringstraße; Nagy = groß; Rakpart = Kai; Tér = Platz; Uj =… …
  The name means Old Buda in Hungarian (in German, Alt-Ofen) Buda, or Ofen;

  Die Ofener – Dies ist eine alte metonymischer Familiennamen des pre-mittelalterlichem Ursprung, die derjenige, der besitzt oder betreibt einem Eisen (den Ofen), in der Pre-mittelalterlichen Zeit beschreibt sein. Die Ursprung sind ebenso Olde Englisch Schlüssel und den angelsächsischen (deutsch), obwohl diese spezifisch an einem Einbrennofen bezeichnet, einen groß genug für das ganze Dorf, um ihr Brot in zu backen. In beiden Fällen ist war die frühe Schreibweise “Ofen”, und während der Nachname Form, die entwickelt wurde, war in der Regel in der Rechtschreibung Ofenwenn Englisch und Offen, ob Deutsch, in den beiden Ländern erscheinen beide Schreibweisen. In Deutschland ist Der Name kann auch der Spitzname für eine ehrliche Person zu sein. Dies auch mit dem Brotherstell in Verbindung gebracht werden, wie der “Offen” wurde ermächtigt, Entschädigung für dessen Nutzung der alten Dorfbackstube extrahieren.
  Beispiele für die Namen-Aufnahmen sind: von Brose Offen, der Anna Langen Königsberger in Neumarks, Württ, Deutschland, heiratete am 22. September 1583, während Großbritannien Englands wurden William Offen am Heiligen getauft. Botolphs ohne Aldgate, London, auf 1. September 1633; Er war der Sohn von John und Elizabeth Offen. Das Wappen die der Offen wurden in Lippe, Deutschland, den Blasonierung ein goldenen mit einem blauen fesse mit zwei goldenen Dielen aufgeladen gewährt. Die erste urkundliche Schreibweise des Familiennamens wird gezeigt, dass der John Attenovene, die 1276 datierte wurden, Zeugnisses in der “Geschworenengerichtes Rollen mit Somerset”, sein während der Herrschaft König Eduards eins, als “The Hammer of the Scots” bekannte , 1272 – Jahr 1307 wurde Nachnamen notwendig, wenn Regierungen persönliche Besteuerung eingeführt. Englands wurde dies als Gemeindeabgabe bekannt. Durch die Jahrhunderte hindurch, familiennamen in jedem Land haben sich weiter “entwickeln” führt oft zu erstaunlichen beinhalten Varianten des ursprünglichen Rechtschreibung führt.
  Öfen

  Aufgenommen als Ofen und Öfen, ist dies einem englischen Wohn- Nachnamen. Es entstand als einer topographischen Nachnamens für jemanden, der durch lebte oder arbeitete bei, eine Eisenhütten oder Ofens, wie in der ersten bekannten Aufzeichnungs von John Attenovene, in der Schwurgerichts Rolls der Grafschaft Somerset, so weit zurück wie das ganze Jahr 1243. In denjenigen Tage Somerset wurden einer der Hauptbereiche für den Kohlebergbau und Köhlerei mach . Topografischen Namen gehörten zu den frühesten geschaffen werden, als eine der einfachsten Möglichkeiten eine Person idnetify war, sie durch das Namen einer natürlich oder Allgemeine Gegenstände in der Landschaft Aufruf.

  Die Entstehung wird von der vorge Wort 7. Jahrhunderts “ofen” und anderer frühen Beispiele von überlebenden Urkunden und Register umfassen jene von John atte Ofen von Worcester im Jahre 1299 genommen und in Lund mittelalterlichen englischen Namen dort genannten Eintragungs im Jahr 1942 kompiliert, während ein anderer Aufnahme aus der gleichen Zeit, aber aus einer ganz anderen Bereich, wenn auch wieder ein Kohlefeldes, ist, dass von William aß Ovene. Er erscheint in der Schwurgerichts Rolls der Grafschaft Kent im Jahr 1317.

  Herkunft des Namens

  In war der Alpengebiet im Rahmen des Feldbezeichner Ofen durch Sonneneinstrahlung rief die Felsenwände. Die keltischen Opferpriester an heiligen Orten (z. B. in Hainen, an Federn und Felswände) haben die Kelten Götter Aufopferung jeglicher Art angebotene, Ofnet nannte.

  Dem Name leitet sich aus, ua auch dem Stadtnamen Backofen, jetzt Buda in Budapest. Die antike Stadt wurden im Jahr 1150 als ein Ofens Deutsch Stadt gegründet. Ansässigen von dieser Stadt waren häufig Ofner, die umliegende Berg, die Ofner Bergland bezeichnet.

  Frequenz

  Der Name schon Ofner hörte in Österreich zählen zu den häufigsten Familiennamen. Alleine an der Notenschrift “Ofner” gibt es mehr als 1.296 Einträge in den österreichischen Telefonbuchs (2005); mit der Variante Offner etwa einstausendfünfhundert. In Deutschland ist 188 Einträge und den in der Schweiz nur 82 Einträge aus dem Telefonbuch. angegebenen Namen

  … Επώνυμο «Πέρα από την κλίβανο» & Οι κορυφές Υπηρεσίες μοντέλο
  Εθνόσημο από όπλα οικογένεια τίτλου

  Στην Βούδας και – και Offner είναι η γερμανική και η αυστριακές ονόματα Οικογένεια. Περιεχόμενα ετυμολογία της ονόματος επικράτησης δώσει το όνομα στη Βούδα …

  Βούδας και Βουδαπέστη και σημαντικές οικιστικών πόλη Ούγγρων που (96 έως 105 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μ), είναι χαμηλότερο 47 ° Β 25-35. Br. Και 36 ° Ε 36-53. L. και εκτείνεται για τις δύο πλευρές του Δούναβης, η κλίνη ίδια την πόδι του … …

  Ούγγρους που -. (……. έγγραφο Hungária, Magyar ország, δηλαδή τη γη του λάχανο ψιλοκομμενό Μαγυάρων, Vengria Böhm, Uhry, Türk Madyaristan, Franz hongrie, Αγγλικά Ουγγαρία), 1) U. od Μεγάλης μέλη Ουγγρικά ορίσει έναν άλλο λόγο) από όλες τις χώρες … Συγκρότημα από …

  Εθνόσημο Γερμανία Χάρτης …

  Stephan κορόνα – Το Άγιο Crown στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, όπως ο Stephan κορόνα αναφέρονται στις γερμανόφωνες χώρες, το βασιλικό στέμμα του πρώην βασιλείου της Ουγγαρίας, το πιο σημαντικό θέμα της ουγγρικής εμβλήματα στέψη. Από το 2000, είναι … …

  – Φούρνος κλίβανο (Ουγγρική Buda, στο κέντρο της Βουδαπέστης στο Επιτροπής, της Πύλης από το ουγγρικό έδαφος διοίκηση Pesth περίπου Φούρνος κλίβανο, 2.) Πόλη και πρωτεύουσα του Βασιλείου της Ουγγαρίας ;. Φρούριο, δωρεάν Royal Borough, κατοικία του Palatine u. Της Ελληνικής Ofener δεν unirten …

  Φούρνος Buda Βουδαπέστη – Οι χαρακτήρες και αριθμούς μεταξύ των γραμμών | Α5? E2 | δηλώνουν τις πλατείες του σχεδίου. Έχουν λεξιλόγιο Συχνότητα: Furdo = Bad? Έκρυψε = γέφυρα? Kert = κήπο? Kis = μικρό? Körut = περιφερειακή οδό? Nagy = μεγάλη? Rakpart = προβλήτα? Ter = τετράγωνο? Uj = … …
  Το όνομα σημαίνει Παλιά Βούδας στην ουγγρική (στα γερμανικά, Alt-Φούρνος κλίβανο) Βούδα, ή Φούρνος κλίβανο?
  Ofener – Αυτή είναι μια αρχαία μετωνυμικής Επίθετο & του προ-μεσαιωνικό καταγωγή εμπορευμάτων στις οποίες περιγράφει την αυτός που ανήκουν είτε διαχειρίζονται ένα σίδερο παραγωγή ακατέργαστου έργα (τον φούρνο), στην προ-μεσαιωνικής περιόδου. Η προέλευση είναι εξίσου παλαιά αγγλικά και Αγγλο-σαξονική (γερμανικά), αν και το τελευταίο που αναφέρεται ειδικά για ένα φούρνο, ένα αρκετά μεγάλη για για όλο το χωριό για να ψήνουν το ψωμί τους σε. στις δυο περιπτώσεις η πρόωρη ορθογραφίας ήταν «Ofen», και ενόσω το έντυπο Επίθετο & που αναπτύχθηκε ήταν γενικά στην ορθογραφία του της Φούρνος αν τα αγγλικά, και αν τα γερμανικά, τα δύο ορθογραφίες εμφανίζονται και στις δύο χώρες. Στη Γερμανία, το όνομα μπορεί να επίσης να είναι υποκοριστικό για έναν έντιμο άτομο. Αυτό μπορεί επίσης να σχετίζεται με την κατασκευή ψωμιού, όπως το «ΟτΤθπ OFEN ” είχε την εξουσία για να εξαγάγετε πληρωμές για τη χρήση τις κοινόχρηστες το φούρνο.

  Παραδείγματα εγγραφών όνομα να περιλαμβάνει: Η Brose Offen, ο οποίος παντρεύτηκε την την Άννα Langen σε Konigsberg σε Neumark, Wuertt, της Γερμανίας, στις 22 Σεπτεμβρίου 1583, ενώ στην Αγγλία, Ουίλιαμ Offen βαφτίστηκε στο Άγιο. Botolph χωρίς Aldgate στο, Λονδίνου, το Σεπτέμβριο του 1,633 χιλιάδων η πρώτη? ήταν ο γιος του Ιωάννη και της Ελισάβετ Offen. Το Εθνόσημο της Offen χορηγήθηκε Lippe, της Γερμανίας, το οικόσημο είναι μια χρυσή τομέα με ένα καταγάλανο fesse χρεώνεται με δύο χρυσά baulks. Το πρώτο καταγεγραμμένο ορθογραφία του ονόματος οικογένειας δείχνεται να είναι αυτό του John Attenovene, το οποίο με ημερομηνία 1276., μάρτυρας στη “Κακουργιοδικείου Rolls του Σόμερσετ”, κατά τη διάρκεια της τη διακυβέρνηση του Βασιλιά Εδουάρδου 1, γνωστό ως “The Hammer του σκωτσέζικου” , 1,272 χιλιάδων – το 1307. Επώνυμα κατέστη αναγκαίαόταν οι κυβερνήσεις εισαχθεί φορολόγηση των φυσικών προσώπων. In Αγγλία αυτό ήταν γνωστό ως κεφαλικό φόρο. Δια μέσου των αιώνων, επώνυμα σε κάθε χώρα εξακολούθησε να “αναπτύξει” συχνά οδηγούν σε εκπληκτική παραλλαγές του πρωτοτύπου ορθογραφία.
  Φουρνάκια

  Καταγράφεται ως της Φούρνος και Φουρνάκια, αυτό είναι μια αγγλική Επίθετο & οικιστικών. Ξεκίνησε ως ένα τοπογραφικό Επίθετο & κάποιος που έζησε από τον ή εργάσθηκε σε, ένα σιδηρουργείων ή κάμινος, όπως και στην πρώτη γνωστή εγγραφής του Τζον Attenovene, στις Ρολά Κακουργιοδικείου της κομητεία της Σόμερσετ, ήδη από το έτος 1243. Στην εκείνες ημέρες σόμΕρσΕτ ήταν ένα από τα κυριότερους τομείς για την εξόρυξη άνθρακα και τη λήψη κάρβουνο.

  Τοπογραφικές επίθετα ήταν μεταξύ το νωρίτερο που θα δημιουργηθεί, ως ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να προσδιορίσουν ενός ατόμου έπρεπε να τους αποκαλούν με το το ονόματι κάποιας διά φυσικών ή τεχνητών αντικείμενο στην ύπαιθρο. Η προέλευση είναι από την προ λέξεις 7ου αιώνα Ofen», και άλλα πρώιμα παραδείγματα που λαμβάνονται από τα σωζόμενα χάρτες και τα μητρώα περιλαμβάνουν εκείνους του Ιωάννη atte της Φούρνος του Worcester κατά το έτος 1299, και που απαριθμούνται στο Μεσαιωνικά αγγλικά ονόματα Λουντ, εγγραφείτε συνταχθεί το 1942., ενώ μια άλλη καταγραφή από τα την ίδια περίοδο, αλλά από μια εντελώς διαφορετική περιοχή, αν και πάλι ένα πεδίο του άνθρακα, είναι αυτή του Ουίλιαμ έφαγε Ovene. Εμφανίζεται στις Rolls Κακουργιοδικεία της κομητεία Κεντ το 1317.

  προέλευση του ονόματος

  Στο χώρο των Άλπεων βρισκόταν υπό τον φούρνο ονόματα πεδίων, θερμαίνεται από τον ήλιο που ονομάζεται τους τοίχους ροκ. Οι κελτικές θυσιαστικό οι ιερείς σε ιερούς τόπους (z. B. σε τα άλση, σε ελατηρίων και βραχωδών επιφανειών) έχουν οι Κέλτες Θεών θυσία οποιουδήποτε είδους που προσφέρουν, πρόσωπα καθαρά αποκαλούνταν.

  Ο τίτλος προέρχεται από, εταξύ άλλωνεπίσης τον φούρνο όνομα της πόλης, τώρα Βούδας και στη Βουδαπέστη. Η αρχαία αυτή πόλη ιδρύθηκε 1150 ως ένα φούρνο γερμανική πόλη. Οι κάτοικοι της πόλης αυτής ήταν συχνά αποκαλείται Ofner, τη γύρω ορεινή περιοχή, το Ofner Bergland.
  συχνότητα

  Η ονομασία Ofner ακουστεί Αυστρίας από τα πιο συνηθισμένα ονόματα οικογένεια. Μόνος στην ένδειξη “Ofner” Υπάρχουν περισσότερες από 1,296 χιλιάδες συμμετοχές στο αυστριακό τηλεφωνικό κατάλογο, (2005)? με την παραλλαγή Offner είναι περίπου 1.5 χιλιάδες. Στη Γερ ανία, 188 λήμματα και να βρει Ελβετίας μόνο ογδόντα δύο ενδείξεις που στον τηλεφωνικό κατάλογο. Λαμβάνοντας υπόψη όνομα
  . Epó̱nymo «Péra apó ti̱n klívano» & Oi koryfés Ypi̱resíes montélo Ethnósi̱mo apó ópla oikogéneia títlou Sti̱n Voúdas kai – kai Offner eínai i̱ germanikí̱ kai i̱ af̱striakés onómata Oikogéneia. Periechómena etymología ti̱s onómatos epikráti̱si̱s dó̱sei to ónoma sti̱ Voúda … Voúdas kai Voudapésti̱ kai si̱mantikés oikistikó̱n póli̱ Oúngro̱n pou (96 éo̱s 105 m páno̱ apó ti̱n epifáneia ti̱s thálassas. M), eínai chami̱lótero 47 ° V 25-35. Br. Kai 36 ° E 36-53. L. kai ekteínetai gia tis dýo plev̱rés tou Doúnavi̱s, i̱ klíni̱ ídia ti̱n pódi tou … … Oúngrous pou -. (……. éngrafo Hungária, Magyar ország, di̱ladí̱ ti̱ gi̱ tou láchano psilokommenó Magyáro̱n, Vengria Böhm, Uhry, Türk Madyaristan, Franz hongrie, Angliká Oungaría), 1) U. od Megáli̱s méli̱ Oungriká orísei énan állo lógo) apó óles tis chó̱res … Synkróti̱ma apó …

  Ethnósi̱mo ti̱s ti̱s Germanías chárti̱ ti̱s … Stéfan koróna – I̱ Ierá koro̱nó̱n sto Koinovoúlio ti̱s Oungarías, ópo̱s Stéfan koróna parapémpontai stis germanófo̱nes chó̱res, to vasilikó stémma tou pró̱i̱n vasileíou ti̱s Oungarías, to pio si̱mantikó théma tou Oúngrou vasiliká emvlí̱mata stépsi̱. Apó to 2000 kai, eínai … … – ti̱s Foúrnos klívanos (oungriká Voúdas kai, to kéntro ti̱s Voudapésti̱s sto Epitropí̱s, ti̱s Pýli̱s apó to oungriká epikráteia dioíki̱si̱s Pesth perípou ti̱s Foúrnos klívanos, 2.) Póli̱ kai pro̱tév̱ousa tou Vasileíou ti̱s Oungarías?. Froúrio, do̱reán Vasilikí̱ Synoikía, katoikía tou Palatínou u. Ti̱s Elli̱nikí̱s Ofener den unirten … ti̱s Foúrnos Voúdas kai Voudapésti̱ – Oi charaktí̱res kai arithmoús metaxý to̱n grammó̱n | A5?̱ E2 | di̱ló̱noun tis plateíes tou schedíou. Échoun lexilógio Sychnóti̱ta:̱ Furdo = Bad?̱ Ékrypse = géfyra?̱ Kert = kí̱po?̱ Kis = mikró?̱ Körut = perifereiakí̱ odó?̱ Nagy = megáli̱?̱ Rakpart = provlí̱ta?̱ Ter = tetrágo̱no?̱ Uj = … … To to ónomá ti̱s si̱maínei Palaiá Voúdas kai sti̱n oungrikí̱ gló̱ssa (sta germaniká, Alt-ti̱s Foúrnos klívanos) Voúdas kai, í̱ ti̱s Foúrnos klívanos?̱

  Ofener – Af̱tí̱ eínai mia archaía meto̱nymikí̱s Epítheto & tou pro-mesaio̱nikó katago̱gí̱ emporev̱máto̱n stis opoíes perigráfei ti̱n af̱tós pou aní̱koun eíte diacheirízontai éna sídero parago̱gí̱ akatérgastou érga (ton foúrno), sti̱n pro-mesaio̱nikí̱s periódou. I̱ proélef̱si̱ eínai exísou palaiá angliká kai Anglo-saxonikí̱ (germaniká), an kai to telef̱taío pou anaféretai eidiká gia éna foúrno, éna arketá megáli̱ gia gia ólo to cho̱rió gia na psí̱noun to pso̱mí tous se. stis dyo periptó̱seis i̱ próo̱ri̱ orthografías í̱tan «Ofen», kai enóso̱ to éntypo Epítheto & pou anaptýchthi̱ke í̱tan geniká sti̱n orthografía tou ti̱s Foúrnos an ta angliká, kai an ta germaniká, ta dýo orthografíes emfanízontai kai stis dýo chó̱res. Sti̱ Germanía, to ónoma boreí na epísi̱s na eínai ypokoristikó gia énan éntimo átomo. Af̱tó boreí epísi̱s na schetízetai me ti̱n kataskev̱í̱ pso̱mioú, ópo̱s to «OtTthp” eíche ti̱n exousía gia na exagágete pli̱ro̱més gia ti̱ chrí̱si̱ tis koinóchri̱stes to foúrno.
  Paradeígmata engrafó̱n ónoma na perilamvánei:̱ I̱ Brose Offen, o opoíos pantréf̱ti̱ke ti̱n ti̱n Ánna Langen se Konigsberg se Neumark, Wuertt, ti̱s Germanías, stis 22 Septemvríou 1583, enó̱ sti̱n Anglía, Ouíliam Offen vaftísti̱ke sto Ágio. Botolph cho̱rís Aldgate sto, Londínou, to Septémvrio tou 1,633 chiliádo̱n i̱ pró̱ti̱?̱ í̱tan o gios tou Io̱ánni̱ kai ti̱s Elisávet Offen. To Ethnósi̱mo ti̱s Offen chori̱gí̱thi̱ke Lippe, ti̱s Germanías, to oikósi̱mo eínai mia chrysí̱ toméa me éna katagálano fesse chreó̱netai me dýo chrysá baulks. To pró̱to katagegramméno orthografía tou onómatos oikogéneias deíchnetai na eínai af̱tó tou John Attenovene, to opoío me i̱meromi̱nía 1276., mártyras sti̱ “Kakourgiodikeíou Rolls tou Sómerset”, katá ti̱ diárkeia ti̱s ti̱ diakyvérni̱si̱ tou Vasiliá Edouárdou 1, gno̱stó o̱s “The Hammer tou sko̱tsézikou” , 1,272 chiliádo̱n – to 1307. Epó̱nyma katésti̱ anankaíaótan oi kyverní̱seis eisachtheí forológi̱si̱ to̱n fysikó̱n prosó̱po̱n. In Anglía af̱tó í̱tan gno̱stó o̱s kefalikó fóro. Dia mésou to̱n aió̱no̱n, epó̱nyma se káthe chó̱ra exakoloúthi̱se na “anaptýxei” sychná odi̱goún se ekpli̱ktikí̱ parallagés tou pro̱totýpou orthografía.
  Fournákia Katagráfetai o̱s ti̱s Foúrnos kai Fournákia, af̱tó eínai mia anglikí̱ Epítheto & oikistikó̱n. Xekíni̱se o̱s éna topografikó Epítheto & kápoios pou ézi̱se apó ton í̱ ergásthi̱ke se, éna sidi̱rourgeío̱n í̱ káminos, ópo̱s kai sti̱n pró̱ti̱ gno̱stí̱ engrafí̱s tou Tzon Attenovene, stis Rolá Kakourgiodikeíou ti̱s komi̱teía ti̱s Sómerset, í̱di̱ apó to étos 1243. Sti̱n ekeínes i̱méres sómErsEt í̱tan éna apó ta kyrióterous tomeís gia ti̱n exóryxi̱ ánthraka kai ti̱ lí̱psi̱ kárvouno.
  Your contribution will be used to
  Topografikés epítheta í̱tan metaxý to no̱rítero pou tha di̱miourgi̱theí, o̱s énas apó tous ef̱kolóterous trópous gia na prosdiorísoun enós atómou éprepe na tous apokaloún me to to onómati kápoias diá fysikó̱n í̱ techni̱tó̱n antikeímeno sti̱n ýpaithro. I̱ proélef̱si̱ eínai apó ti̱n pro léxeis 7ou aió̱na Ofen», kai álla pró̱ima paradeígmata pou lamvánontai apó ta so̱zómena chártes kai ta mi̱tró̱a perilamvánoun ekeínous tou Io̱ánni̱ atte ti̱s Foúrnos tou Worcester katá to étos 1299, kai pou aparithmoúntai sto Mesaio̱niká angliká onómata Lount, engrafeíte syntachtheí to 1942., enó̱ mia álli̱ katagrafí̱ apó ta ti̱n ídia período, allá apó mia enteló̱s diaforetikí̱ periochí̱, an kai páli éna pedío tou ánthraka, eínai af̱tí̱ tou Ouíliam éfage Ovene. Emfanízetai stis Rolls Kakourgiodikeía ti̱s komi̱teía Kent to 1317.

  proélef̱si̱ tou onómatos

  Sto chó̱ro to̱n Álpeo̱n vriskótan ypó ton foúrno onómata pedío̱n, thermaínetai apó ton í̱lio pou onomázetai tous toíchous rok. Oi keltikés thysiastikó oi iereís se ieroús tópous (z. B. se ta álsi̱, se elati̱río̱n kai vracho̱dó̱n epifaneió̱n) échoun oi Kéltes Theó̱n thysía opoioudí̱pote eídous pou prosféroun, próso̱pa kathará apokaloúntan.

  O títlos proérchetai apó, etaxý állo̱nepísi̱s ton foúrno ónoma ti̱s póli̱s, tó̱ra Voúdas kai sti̱ Voudapésti̱. I̱ archaía af̱tí̱ póli̱ idrýthi̱ke 1150 o̱s éna foúrno germanikí̱ póli̱. Oi kátoikoi ti̱s póli̱s af̱tí̱s í̱tan sychná apokaleítai Ofner, ti̱ gýro̱ oreiní̱ periochí̱, to Ofner Bergland.

  sychnóti̱ta

  I̱ onomasía Ofner akousteí Af̱strías apó ta pio syni̱thisména onómata oikogéneia. Mónos sti̱n éndeixi̱ “Ofner” Ypárchoun perissóteres apó 1,296 chiliádes symmetochés sto af̱striakó ti̱lefo̱nikó katálogo, (2005)?̱ me ti̱n parallagí̱ Offner eínai perípou 1.5 chiliádes. Sti̱ Ger anía, 188 lí̱mmata kai na vrei Elvetías móno ogdónta dýo endeíxeis pou ston ti̱lefo̱nikó katálogo. Lamvánontas ypópsi̱ ónoma

  Liked by 1 person

 2. iaLMeLfV_200x200

  Published on: Jun 14, 2015 @ 14:53 Nowadays to celebrate the pasted award-winning firm was Vincent or Vincenzo Aiello The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo with Parthenope expression in Aiello so in Slovenian interpretation KARATOFENE Remedy a trade mark about my Hellenic secular family, on the Naples city , also Parthenope, the conglomerated family in manifestation on Sicily region , was expressed as a treatment by pharmaceutical laboratories Karatofene KARATOFENE Saint Anthony Santo Antonio Aiellom since to add a Polish translation as Aiella Francis also Francesco, Street Stella Mattutina o Star of the Morning fifteen number 15 Naples Napoli Parthenope remedy o rimedio vacine against malaria incubation or pathology with quinine chinino even if it our laboratory than also had a special medication tat support he China extract Other mark contained inside KARATOFENE Athena is concerning the our surname Ofen or in English propensity Oven , bring all us through the Buda Hungary , it to express bridge since the Austrian Hungarian Kingdom , where looking for the oldest dynasties , itself find the unequivocal sense of union between The Hellenic surname ΑίθΙΙο AíthIIo

  Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس

  We divide the letters and anagrams capture to bring the Pharaoh term adhering to the city of Naples as well NILE PHARAOH KET to associate with the diction of the word CAT in English EO KENT apo A FAR away in greek word in English to Naples far EO Kent County English Pharaoh Akhenaton and the addition of Sant’Antonio and another GREAT DYNASTY I am a poet and this is my business card if you please from Bologna place of my birth to my origins Greek Jewish my poetic tale in a mystery Today discovered a birth date as the Olympic Games Rome Olympic

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia la mia dinastia 13 GIUGNO 2015 Karatofene e il mistero di Ekhnaton,

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia 13 Giugno 2015 La possibile storia sel rimedio KARATOFENE si Sant’Antonio premiata ditta Aiello Vincenzo fu Francesco Napoli Bologna

  Aiello Maria Luisa Antonietta Olimpia 13 Giugno 2015 La possibile storia sel rimedio KARATOFENE si Sant’Antonio premiata ditta Aiello Vincenzo fu Francesco Napoli Bologna

  The Achaean’s (gr. Αχαιοί) Name by which in the Homeric poems frequently designating the whole people Greek; in historical age A. are the inhabitants of Achaia so Fthiotida. Regarding the most historians A. flowing to be consider the people settled the Peloponnese prior to call themselves before the precedent Dorian invasion (12th century BC.); somebody denies all the cultural divide on the 12th century. given the Doric migration in a very early period (16 ° -15 ° c. BC) and thus identifies with A. Doric.

  O. Hoffmann ranked by the name of a. the dialects wind farms so the Arcadian Cypriots, distinguishing them respectively in the north-a. so south-Achaean. But this unity comes denied by others (it also criticized the abuse about the term.), That kind so limited the Arcadian, the Cypriot so as at the Pan style

  The Achaean League Confederacy constituted in the 4th century. B.C. the Cantons of Achaea; it was been dissolved following the three hundred and second , was reconstituted towards two hundred and eighty first; in early times had barely surviving until Aratus of Sicyon there he caused, beyond their own birthplace, the biggest centers of Argolida so Arcadia. The league had initially to be imprinted against macedonia, but their hostility the king of Sparta Cleomenes III (two hundred and twenty-eight to two hundred and twenty-six) brought him to a rapprochement among the A so the king of Macedonia Antigonus Doson who arrived to help of newfound allies, he had knocked the Spartans to Sellasia (two hundred and twenty second). Faithfulness to Macedonia was prolonged until one hundred ninety-eight, When Member A. have cooperated with Rome in the Roman-Macedonian War having territorial aggrandizement on the other hand, especially to the detriment of Sparta.

  The harmony with the Romans it did not last so wrangling between A. so Sparta provoked the Achaean warfare from which it destroyed forever the power of the confederation (one hundred and forty-six). In the Achaean League all the citizens about the municipalities participating possessed, besides the municipal citizenship, the federal citizenship. Each joint was autonomous, but foreign policy was guided by the federal bodies: the sincleto (σύγκλητος), the synod (σύνοδος), the archaises (ἀρχαιρεσίαι) in which all males over the age of 30 elect the supreme magistrate (strategist) that lasted office for a year, attended by ten creators

  The translations about the Karatofene Athena KARTOFENE KaratOfen and my names and surnames in several languages

  DA Doktorgrad i loven fru Dr. Mary af Louisa Antoinettes Olympia Aiello

  LA Doctoratum indu legem Dominae Dr Mariae Louisa Antoinette Olympiam Aiello
  NO Doktorgrad innen jus Fru Dr. Mary av Louisa Antoinette av Olympia Aiello

  SAMI Swedish Doktorsexamen i juridik Mrs. Dr. Maria Lovisa Antoinettes Olympia Aiello

  LAO ປະລິນຍາເອກໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທ່ານນາງດຣຖາມລຸຍຊ່າອອງຕົວເນດໂອລິມເປຍ Aiello

  KA დოქტორი სამართლის ქალბატონი დოქტორ მერი ლუიზა ანტუანეტ ოლიმპიას Aiello

  dok’tori samart’lis k’albatoni dok’tor meri luiza antuanet olimpias Aiello

  DE Doktorat im Gesetz Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  DE Promovierte Jurist Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello
  DE Doktorat in Rechtswissenschaften Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  Hungary Jogi doktorátus asszonnyal Dr. Máriának Louisa Antoinette az Olympia Aiello

  SL Doktorat iz pravu dr Marija se Luise Antoinette Olimpija Aiellom
  Doctorate in law Mrs Dr. Mary Louisa Antoinette Olympia Aiello

  SK Doktorátu v práve Dr. Mária Luisa Antoinetta Olympia Aiello
  PL Doktor prawa dr Marią Luise Antoniny o Olimpii Aiella

  Hungary Jogi doktor Nő Dr. Máriának találhatóak a Louise egy Antoinette AZ Olympia Aiello

  HU Jogi doktor Dr. Mária találhatóak a Luise Antoinette az Olympia Aiellom

  Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Female doctor Dr. Mary Louise Antoinette Olympia Aiello

  Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo

  Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Femminile Dottore Dr. Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Gynaíka giatrós o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

  FA دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

  SM Swedish Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس
  sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s
  Hungary Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

  EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

  EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .wordpress.com

  EN EL karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .wordpress.com

  SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

  DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .wordpress.com

  ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

  DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

  EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis .wordpress.com

  SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .wordpress.com

  SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška Karat podjetja

  karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .wordpress.com

  SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .wordpress.com
  karatowego

  KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .wordpress.com karatowego

  NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s