KAR KAB von KAA KHA Heute ist, Montag, 21. September 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ATHENA, KaratOfen Athena, weist das ideografischen kompakte Konzept gruppiert, alles in der transkribieren Untergliederungen wo sie, intern die Erhebung Basis, um die Karatofene Aiello Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس

,KAR KAB  von KAA KHA Heute ist, Montag, 21. September 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ATHENA, KaratOfen Athena, weist das ideografischen kompakte Konzept gruppiert, alles in der transkribieren Untergliederungen wo sie, intern die Erhebung Basis, um die Karatofene Aiello, weist das idiomatischen vereint Nexus, auch als Mischung der verschiedenen Adresse, mit außergewöhnlichen Variabilität, sie um die sich sowohl Kontinuität Deutungen und Interpolationen zu wachsen, je Tag bezeichnet propagierten Möglichkeiten einfügt,mehr explodieren sie, aus dem Stegreif, auf von den Kadenzen ankommen bekräftigen selbst, mit einem mehr versucht, die Aufmerksamkeit, die denen durch eine krampfhafte Forschung, in denen es, mit immensen Schwierigkeiten, drückt sich immer mehr, um zu klären, wie das Denken überprüft, für die von der alchemistische und hermetische hochgerechnet Vision Wahrnehmung werden, dass hinter formuliert und entwickelte sich aus die Weisen Wissen aufgenommen und kam von meinem Vater der Familie, die zusammen, die Griechische Vater Nachnamen Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου, wo, daß dieselben verwandeln selbst, für die Migration und Unternehmen Bewegungen um die gleichen Familie, auch in Deutsch, so in der Österreich, um sich zu verschmelzen, als ungarische Bezeichnung, als in unterschiedlichen Ausdrucksweise und ideografischen Empfehlung, über den besitzen heraldischen Bedeutung, als säkular wusste, auch als Name rund um die Stadt von Buda Ofen, Oven , jetzt mit der aufeinanderfolgende zu erklären, jene Alternativen und Möglichkeiten, sich hier mit schwangerer Akronymen gezeigt, die sie in Sinus A mehreren Sprachen präsentieren und Erzählungen bezogenen  

http://t.co/dPKg2hzRRQ 

https://karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=923&action=edit&postpost=v2

https://kensingtonaiello.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1208&action=edit&postpost=v2

Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس  

This slideshow requires JavaScript.

 

Kaa

Kaa ist eine literarische Figur aus dem Mogli Erzählungen durch Rudyards- Kiplings verfasst. Kiplings bezeichnet ihn als aus außergewöhnlich langengelblich Python molurus. Kaa ist eines der Mowglis Mentoren und Freunde. Er, Baloo und Bagheera singen für Mowgli “The Outsong” des Dschungels. Erste in der Geschichte “Kaas Jagd” im Das Dschungelbuch eingeführt wurde, ist Kaa ein riesiges und leistungsfähige Schlange, über hundert Jahre alt und in seinen besten. Trotz seines höflich gemächlichen Verhalten, Tiere scheinen eine ängstlichen Respekt für Kaa aufweisen. Bagheeras und Baloo gewinnen Kaas Hilfe für Mowglis retten, wenn die Menschenjunges wird vom Bandar-log erfasst und in ein verlassenes die menschliche Stadt übernommen
Kaas gliedert sich der Mauer des Gebäudes während, Mowglis befindet gefangen gehalten und nutzt seine schlangenförmigen der Hypnose, um die Affen zu seinem wart Backen ziehen. Bagheeras und Balu auch hypnotisierte aber Mowglis ist immun, weil er ist die menschliche, und unterbricht den Bann auf seine Freunde. In der zweiten Das Dschungelbuch Kaa erscheint in der ersten Hälfte der Geschichte “Des Königs Ankus”. Nachdem er und Mowglis verbringen einige Zeit entspannen, baden und Ringen, Kaa redet Mowglis, eine Schatzkammern durch eine alte Kobra bewachter unter einer alten Stadt zu besuchen. Die Kobra versucht den Mowglis zu töten, aber ihr Gift ist ausgetrocknet. Mowglis nimmt einen Juwelen Artikel weg als Andenken, die Mühe wird es der zweiten Hälfte die Geschichte verursachen nicht wissend, und Kaa abfährt.

KAR KAB oder kar Dieses ist das erste umfassende Grammatik einer nicht indogermanische Sprache, als die gleiche, abgeleitet von der Familie Nordwesten kaukasischen, aber the idiom kam als besitzen subtrahieren von einem anderen Russisch Sprache

Kabardinischen ist kompliziert auf jeder Ebene. Die behandelte Sprache nicht die literarische Standard, aber Kabardinischen wie sie in Texten und in den Mündungen der Kabardinern gefunden. Die Studie ist ein Vorteil gegenüber grammatische Skizzen von verwandte Sprachen, dass es gibt einen vollständigen Rechnung des Phonologie Morphologie der Sprache, auf die was zuvor als “zufälliger Varianten.” Eine Grammatik von Kabardinische Sprache gibt dem Leser die ersten Bericht über der Syntax der Beiträge dieser Sprache. Er wird der Bereich Spezialist Zugang zu den Sprache aus geben. Es wird den Sprachwissenschaftler interessieren komplexe Sprachen wie auf ein außerordentlich schwierigen Sprache, und es wird den theoretische Sprachwissenschaftler den Zugang zu einer Sprache topologischen Exotika zeigt auf jedem Niveau ihres Grammatik die Phonetik aus des Lexikons zu geben.
Kha

Kha bzw. Ha ist ein Brief von kyrillischen Buchstaben. ist sieht aus wie dem Lateinischen Buchstabe X, in beide Großbuchstaben und Kleinsowohl Romanum und kursiven bildet, und war vom griechischen Buchstaben Chi, die auch hat Ähnlichkeit beide das lateinische X und Kha abgeleitet sind. Er repräsentiert gemeinhin die stimmloser velarer frikativ, wie der schottischen Aussprache des ⟨ch⟩ in “loch”. Kha als ⟨kh⟩ romanisiert.

KAR KAA KHA Nowadays , Monday , 21 September 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ATHENA , KaratOfen Athena , has grouped the ideographic compact concept, it all united inside the transliterate subdivision ,where it , internal the bringing base,about the Karatofene Aiello  , has the idiomatic nexus, also as blend the various address ,with exceptional variability , it inserts around the propagated options designated themselves from the continuousness interpretations and interpolations to grow , each day , more exploding, they , extemporaneously , at arrive from the cadences affirm themselves , with a more attempted attention , who those verified through a spasmodic research , where, it, with immense difficulty, itself expresses ,ever more, to become cleared, as thought , for be percept from the alchemical and hermetic extrapolated vision, that behind formulated and evolved from the sages knowledges added and came from my Father family , who , together , the Hellenic father surname Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου, where , , where , that same transform itself , for migration and businesses movements about the same family, , also in German , so inside the Austria to fuse itself , as Hungarian denomination, than in different locution and ideographic suggestion , about the own heraldic importance, than secularly knew , also as name about the city Buda Oven,Ofen , now , with the successive explain , those alternatives and options , here demonstrated with pregnant acronyms , they related in sinus a several languages and tales Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس  

Ovens Hungary

Kaa

Kaa is a fictional character from the Mowgli stories written by Rudyard Kipling. Kipling describes him as an exceptionally long, yellowish Python molurus. Kaa is one of Mowgli’s mentors and friends. He, Baloo and Bagheera sing for Mowgli “The Outsong” of the jungle. First introduced in the story “Kaa’s Hunting” in The Jungle Book, Kaa is a huge and powerful snake, more than a hundred years old and still in his prime. Despite his polite, unhurried demeanor, animals seem to have a fearful respect for Kaa. Bagheera and Baloo enlist Kaa’s help to rescue Mowgli when the man-cub is captured by the Bandar-log and taken to an abandoned human city.
Kaa breaks down the wall of the building in which Mowgli is imprisoned and uses his serpentine hypnosis to draw the monkeys toward his waiting jaws. Bagheera and Baloo are also hypnotized, but Mowgli is immune because he is human, and breaks the spell on his friends. In The Second Jungle Book Kaa appears in the first half of the story “The King’s Ankus”. After he and Mowgli spend some time relaxing, bathing and wrestling, Kaa persuades Mowgli to visit a treasure chamber guarded by an old cobra beneath an ancient city. The cobra tries to kill Mowgli but its poison has dried up. Mowgli takes a jeweled item away as a souvenir, not realizing the trouble it will cause in the second half of the story, and Kaa departs.

KAR KAB This is the first comprehensive grammar of a non-Indo-European language from the Northwest Caucasian family in a language other than Russian. Kabardian is complex at every level. The language treated is not the literary standard, but Kabardian as it was found in texts and in the mouths of Kabardians. This study is an advance over grammatical sketches of related languages in that it gives a complete account of the phonology and morphology of the language, accounting for what were previously known as “random variants.” A Grammar of the Kabardian Language also gives the reader the first account of the syntax of this language. It will give the area specialist access to the language. It will give the linguist interested in complex languages access to an extraordinarily difficult language, and it will give the theoretical linguist access to a language that exhibits topological exotica at every level of its grammar, from phonetics to the lexicon.

This slideshow requires JavaScript.

Kha

Kha or Ha is a letter of the Cyrillic script. It looks the same as the Latin letter X, in both uppercase and lowercase, both roman and italic forms, and was derived from the Greek letter Chi, which also bears a resemblance to both the Latin X and Kha. It commonly represents the voiceless velar fricative, like the Scottish pronunciation of ⟨ch⟩ in “loch”. Kha is romanized as ⟨kh⟩.

ΚΑΡ ΚΑΑ KHA KAB  Σήμερα η, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ΑΘΗΝΑ, KaratOfen Αθηνά, κατέταξε τη ιδεογραφικό συμπαγείς έννοια, αυτό είναι όλοι ενωμένοι για μέσα στην την υποδιαίρεση μεταγλωτίζω, εφόσον, εσωτερικά η βάση άσκηση, για τη Karatofene ΑίθΙΙο, έχει την ιδιωματικές δίπολο, επίσης, που μείγμα τα διάφορα διεύθυνση, εξαιρετικές μεταβλητότητα, εισάγει γύρω από τα πολλαπλασιαζόμενα επιλογές που που ορίζεται τον εαυτό τους από τη συνέχεια ερμηνείες και τα παρεμβολές να αναπτυχθούν, κάθε ημέρα, πιο έκρηξη, που, πρόχειρα, σε φθάνουν από τις cadences οι ίδιοι δηλώνουν, με περισσότερες απόπειρες προσοχή, ο οποίος εκείνα που επαληθεύτηκαν μέσω σπασμωδικό έρευνας, όπου, όπως, με απέραντου δυσκολία, εκφράζεται, ακόμη περισσότερο, για να γίνεις εκκαθαρίζονται, που η σκέψη,για τα να αντίλημμα από τα τη αλχημική και τα ερμητικές κατά παρέκταση όραμα, ότι πίσω από διαμορφωθούν και να εξελιχθεί από τη σοφούς γνώσεις προστεθεί και τα καταγόταν από οικογένεια ο Πατέρας μου, ο οποίος, κοινού η Ελληνική πατέρας επώνυμο Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου, όπου,, όπου, το ίδιο μετασχηματίσουν τον εαυτό της, για μετανάστευσης και τις επιχειρήσεις κινήσεις για την ίδια οικογένεια, επίσης στη γερμανική, τόσο μέσα στην Αυστρία προς ίδια σύντηξη, που Ουγγρικά ονομασία, από τα σε διαφορετικοί έκφραση και τα ιδεογραφικό πρόταση, για τη δική εραλδικά σημασία, από κοσμικά γνώριζαν, επίσης όνομα για την πόλη της Βούδας Φούρνος, Ofen, επιχειρηση Τα, με τις διαδοχικές εξηγήσει, αυτές τις εναλλακτικές λύσεις και τα επιλογές που, εδώ αποδεικνύεται με την έγκυο ακρωνύμια, που συνδεδεμένα με φλεβοκομβικό ένα διάφορες γλώσσες και τα ιστορίες Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

KAR KAA KHA KAB Sí̱mera i̱, Def̱téra, 21 Septemvríou tou 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ATHI̱NA, KaratOfen Athi̱ná, katétaxe ti̱ ideografikó sympageís énnoia, af̱tó eínai óloi eno̱ménoi gia mésa sti̱n ti̱n ypodiaíresi̱ metaglo̱tízo̱, efóson, eso̱teriká i̱ vási̱ áski̱si̱, gia ti̱ Karatofene AíthIIo, échei ti̱n idio̱matikés dípolo, epísi̱s, pou meígma ta diáfora diéf̱thynsi̱, exairetikés metavli̱tóti̱ta, eiságei gýro̱ apó ta pollaplasiazómena epilogés pou pou orízetai ton eaf̱tó tous apó ti̱ synécheia ermi̱neíes kai ta paremvolés na anaptychthoún, káthe i̱méra, pio ékri̱xi̱, pou, prócheira, se fthánoun apó tis cadences oi ídioi di̱ló̱noun, me perissóteres apópeires prosochí̱, o opoíos ekeína pou epali̱théf̱ti̱kan méso̱ spasmo̱dikó érev̱nas, ópou, ópo̱s, me apérantou dyskolía, ekfrázetai, akómi̱ perissótero, gia na gíneis ekkatharízontai, pou i̱ sképsi̱,
gia ta na antíli̱mma apó ta ti̱ alchi̱mikí̱ kai ta ermi̱tikés katá paréktasi̱ órama, óti píso̱ apó diamorfo̱thoún kai na exelichtheí apó ti̱ sofoús gnó̱seis prostetheí kai ta katagótan apó oikogéneia o Patéras mou, o opoíos, koinoú i̱ Elli̱nikí̱ patéras epó̱nymo Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱ni̱s etaireía AíthIIo Vikentíou kai tou Frankískou, ópou,, ópou, to ídio metaschi̱matísoun ton eaf̱tó ti̱s, gia metanástef̱si̱s kai tis epicheirí̱seis kiní̱seis gia ti̱n ídia oikogéneia, epísi̱s sti̱ germanikí̱, tóso mésa sti̱n Af̱stría pros ídia sýnti̱xi̱, pou Oungriká onomasía, apó ta se diaforetikoí ékfrasi̱ kai ta ideografikó prótasi̱, gia ti̱ dikí̱ eraldiká si̱masía, apó kosmiká gnó̱rizan, epísi̱s ónoma gia ti̱n póli̱ ti̱s Voúdas Foúrnos, Ofen, epicheiri̱si̱ Ta, me tis diadochikés exi̱gí̱sei, af̱tés tis enallaktikés lýseis kai ta epilogés pou, edó̱ apodeiknýetai me ti̱n énkyo akro̱nýmia, pou syndedeména me flevokomvikó éna diáfores gló̱sses kai ta istoríes Gynaíka didáktoras o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

This slideshow requires JavaScript.


Kaa

ΚΑΑ αποτελεί α πλασματικός χαρακτήρας από τις ιστορίες Μόγλη από Ράντγιαρντ Κίπλινγκ έγραψα. Κίπλινγκ τον αποκαλούσε από εξαιρετικές μακράς κιτρινωπό molurus Πύθωνα. Η KAA αποτελεί ένας από τους τους μέντορες και τους φίλους τους του Μόγλη. Αυτός, Μπαλού και Bagheera τη να τραγουδήσουν για Μόγλη “The Outsong” της ζούγκλας. Για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία “Kaas κυνήγι” στη ζούγκλα Βιβλίο, Kaa είναι ένα τεράστιο και ισχυρή φίδι, περισσότερα από εκατό χρονών και ακμή του τοποθετείται. Παρά την ευγενική συμπεριφορά του χαλαρό, τα ζώα ένα φοβερό σεβασμό για Kaa φαίνεται εκθεσιακό. Bagheera και Μπαλού κερδίσει τη διάσωση Kaas Βοήθεια Mowgli όταν λιονταράκι του ανθρώπου συλλέγονται από την Μπαντάρ-log και ελήφθησαν σε από ένα εγκαταλελειμμένο ανθρώπινα της πόλης
.Kaa KAA apoteleí a plasmatikós charaktí̱ras apó tis istoríes Mógli̱ apó Rántgiarnt Kíplin’nk égrapsa. Kíplin’nk ton apokaloúse apó exairetikés makrás kitrino̱pó molurus Pýtho̱na. I̱ KAA apoteleí énas apó tous tous méntores kai tous fílous tous tou Mógli̱. Af̱tós, Baloú kai Bagheera ti̱ na tragoudí̱soun gia Mógli̱ “The Outsong” ti̱s zoúnklas. Gia pró̱ti̱ forá mésa sti̱n istoría “Kaas kyní̱gi” sti̱ zoúnkla Vivlío, Kaa eínai éna terástio kai ischyrí̱ fídi, perissótera apó ekató chronó̱n kai akmí̱ tou topotheteítai. Pará ti̱n ev̱genikí̱ symperiforá tou chalaró, ta zó̱a éna foveró sevasmó gia Kaa faínetai ekthesiakó. Bagheera kai Baloú kerdísei ti̱ diáso̱si̱ Kaas Voí̱theia Mowgli ótan liontaráki tou anthró̱pou syllégontai apó ti̱n Bantár-log kai elí̱fthi̱san se apó éna enkataleleimméno anthró̱pina ti̱s póli̱s.

Κάας διαιρούμενο το τοίχωμα του κτιρίου, ενώ, Μόγλης είναι αιχμάλωτη και χρησιμοποιεί οφιοειδή την ύπνωση του για να προσελκύσει στις μαϊμούδες να να περιμένουν σαγόνια αυτού. Bagheera και τα Μπαλού και Μόγλη υπνωτισμένοι αλλά η δεν είναι άτρωτος γιατί είναι ανθρώπινα, και διακόπτει τη το ξόρκι για τους φίλους του. Στο δεύτερο βιβλίο ζούγκλα Kaa την ιστορία “The King Ankus” εμφανίζεται το πρώτο εξάμηνο. Μετά ο ίδιος και Μόγλης για να περάσετε λίγο χρόνο χαλαρώνοντας, κολύμπι και την πάλη, μιλάμε Kaa Mowgli, από τον ένα παλιό Κόμπρα φυλασσόμενο να επισκεφθείτε ένα λογιστήριο σύμφωνα με μια παλιά πόλης. Η κόμπρα Mowgli επιχειρεί για να σκοτώσουν, αλλά το δηλητήριό τους ξηραίνεται. Mowgli παίρνει ένα στοιχείο κοσμημάτων μακριά ως αναμνηστικό, η προσπάθεια που είναι ο δεύτερος μισό από την ιστορία αιτία δεν γνωρίζοντας και Κάα αναχωρεί από εκεί.
Káas diairoúmeno to toícho̱ma tou ktiríou, enó̱, Mógli̱s eínai aichmálo̱ti̱ kai chri̱simopoieí ofioeidí̱ ti̱n ýpno̱si̱ tou gia na proselkýsei stis maïmoúdes na na periménoun sagónia af̱toú. Bagheera kai ta Baloú kai Mógli̱ ypno̱tisménoi allá i̱ den eínai átro̱tos giatí eínai anthró̱pina, kai diakóptei ti̱ to xórki gia tous fílous tou. Sto déf̱tero vivlío zoúnkla Kaa ti̱n istoría “The King Ankus” emfanízetai to pró̱to exámi̱no. Metá o ídios kai Mógli̱s gia na perásete lígo chróno chalaró̱nontas, kolýmpi kai ti̱n páli̱, miláme Kaa Mowgli, apó ton éna palió Kómpra fylassómeno na episkeftheíte éna logistí̱rio sýmfo̱na me mia paliá póli̱s. I̱ kómpra Mowgli epicheireí gia na skotó̱soun, allá to di̱li̱tí̱rió tous xi̱raínetai. Mowgli paírnei éna stoicheío kosmi̱máto̱n makriá o̱s anamni̱stikó, i̱ prospátheia pou eínai o déf̱teros misó apó ti̱n istoría aitía den gno̱rízontas kai Káa anacho̱reí apó ekeí.
ΚΑΡ Εναέριος ή να Ομίλου Kar Αυτό είναι μια πρώτη σφαιρική η γραμματική μιας που δεν-ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, που τη ίδιο, που λαμβάνονται από την οικογένεια των του Βορειοδυτικού Καυκάσιος, αλλά ο δεύτερος ιδίωμα που του ήταν όπως το δικό Αφαίρεση από τα άλλο ρωσικό γλωσσικών

Kabardinian είναι περίπλοκη σε κάθε επίπεδο. Η γλώσσα που δεν θεραπεία της λογοτεχνική πρότυπες, αλλά η Kabardinian όπως βρέθηκε σε κείμενα του και τα στο στόμα των Kabardians. Η μελέτη αποτελεί πλεονέκτημα έναντι των τα γραμματικά προσχέδια των συνδεδεμένα γλώσσες, ότι υπάρχει μια πλήρεις λογιστικές των φωνολογία της μορφολογίας της γλώσσας, με όσα παρελθόν ήταν καλείται «τυχαίες παραλλαγές.” Η Γραμματική των Kabardian γλώσσας δίνει στον αναγνώστη τη πρώτη έκθεση σχετικά ε την η σύνταξη της γλώσσας. Επιτροπή γνωστοποιεί τους την περιοχή πρόσβαση στον ειδικό γλωσσικών. Αποτελεί τη γλωσσολόγος ενδιαφέρονται συγκρότημα γλώσσες που, όπως από μια υπερβολικά Δύσκολη γλώσσα τα, και τα υπάρχει η θεωρητική πρόσβαση γλωσσομαθής σε μια γλώσσα τοπολογική οθόνες εξωτικά σε κάθε επίπεδο του γραμματικό τους να εισέλθουν τα φωνητικά σύμβολα του λεξικού.

KAR Enaérios í̱ na Omílou Kar Af̱tó eínai mia pró̱ti̱ sfairikí̱ i̱ grammatikí̱ mias pou den-indoev̱ro̱païkí̱ gló̱ssa, pou ti̱ ídio, pou lamvánontai apó ti̱n oikogéneia to̱n tou Voreiodytikoú Kaf̱kásios, allá o déf̱teros idío̱ma pou tou í̱tan ópo̱s to dikó Afaíresi̱ apó ta állo ro̱sikó glo̱ssikó̱n

Kabardinian eínai períploki̱ se káthe epípedo. I̱ gló̱ssa pou den therapeía ti̱s logotechnikí̱ prótypes, allá i̱ Kabardinian ópo̱s vréthi̱ke se keímena tou kai ta sto stóma to̱n Kabardians. I̱ meléti̱ apoteleí pleonékti̱ma énanti to̱n ta grammatiká proschédia to̱n syndedeména gló̱sses, óti ypárchei mia plí̱reis logistikés to̱n fo̱nología ti̱s morfologías ti̱s gló̱ssas, me ósa parelthón í̱tan kaleítai «tychaíes parallagés.” I̱ Grammatikí̱ to̱n Kabardian gló̱ssas dínei ston anagnó̱sti̱ ti̱ pró̱ti̱ ékthesi̱ schetiká e ti̱n i̱ sýntaxi̱ ti̱s gló̱ssas. Epitropí̱ gno̱stopoieí tous ti̱n periochí̱ prósvasi̱ ston eidikó glo̱ssikó̱n. Apoteleí ti̱ glo̱ssológos endiaférontai synkróti̱ma gló̱sses pou, ópo̱s apó mia ypervoliká Dýskoli̱ gló̱ssa ta, kai ta ypárchei i̱ theo̱ri̱tikí̱ prósvasi̱ glo̱ssomathí̱s se mia gló̱ssa topologikí̱ othónes exo̱tiká se káthe epípedo tou grammatikó tous na eisélthoun ta fo̱ni̱tiká sýmvola tou lexikoú.
Kha

Kha ή να Χα είναι γράμμα από το κυριλλικό αλφάβητο. αποτελεί μοιάζει με λατινικό γράμμα Χ, σε πεζούς και κεφαλαίους Αμφότερα απλά και πλάγια μορφών, και τα ήταν από το ελληνικό γράμμα Τσι, το οποίο μοιάζει με επίσης τόσο το λατινικό τα Χ και Kha που λαμβάνονται. Αντιπροσωπεύει τη κοινώς άφωνα την ουράνωση προφέρονταν όπως το σκωτσέζικο προφοράς των ⟨ch⟩ σε “Λοχ”. Kha εκρωμαϊσμένο ως ⟨kh⟩.
Kha Kha í̱ na Cha eínai grámma apó to kyrillikó alfávi̱to. apoteleí moiázei me latinikó grámma CH, se pezoús kai kefalaíous Amfótera aplá kai plágia morfó̱n, kai ta í̱tan apó to elli̱nikó grámma Tsi, to opoío moiázei me epísi̱s tóso to latinikó ta CH kai Kha pou lamvánontai. Antiproso̱pév̱ei ti̱ koinó̱s áfo̱na ti̱n ouráno̱si̱ proférontan ópo̱s to sko̱tséziko proforás to̱n ⟨ch⟩ se “Loch”. Kha ekro̱maïsméno o̱s ⟨kh⟩.

 

Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

Khal,Kalikata,kata,Kolkata,Καλκούτα 4 September 2015 Venus day KA XXI Karatofene Athena FA Frankískou AíthIIo process about the walking near and around the alphabetic letter K aratofene Athena Daèl ΑίθΙΙο AíthIIo Frankískou Μαρία Λουίζα Αντουανέτα Αντονιέτα Ολυμπία AíthIIo Katalaniká Δρ Μαρία Λουίσε Αντονιέττα Ολυμπια ΑίθΙΙο Κένσινγτον Καταλανικά Kensington ΑίθΙΙο Mary Louise Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello ΑίθΙΙο Karatofene Αθηνά

The translations about the Karatofene Athena KARTOFENE KaratOfen and my names and surnames in several languages

EN Street of the early Morning civic number fifteen

DE Straße des frühen Morgen Zahl fünfzehn

EL Δρόμο του από νωρίς πρωινό αριθμών από δεκαπέντε

KA ქუჩის ადრეული დილიდან სამოქალაქო ნომრის თხუთმეტ

ES CA Carrer del matí primerenca nombre cívica de quinze

DA Gade af de tidlige morgenen borgerlige antallet femten

HU Utcájában KORA REGGELI IDŐPONTBAN polgári Példányazonosító tizenöt

הרחוב של את המספר אזרחיות הבוקר המוקדמות חמש עשרה HE

LA Plateis matutina civica numero quindecim

SM FIN Katu aamuvarhaisesta kansalais- lukumäärä viidentoista

خیابان را ای از اوایل صبح روز تعداد مدنی است از پانزده FA

PL Ulicą wczesnym rankiem numeru obywatelskim piętnastki

NO Gaten på tidlig morgen kommunal nummeret femten

SK Ulica počiatočných hodinách občiansku kód pätnástich

SL Ulica v zgodnjega jutra državljanskem številko petnajsterici

sm swed Gata i den tidiga morgon personnummer femton

LAO ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ​ຂອງ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສິບ​ຫ້າ

 DA Doktorgrad i loven fru Dr. Mary af Louisa Antoinettes Olympia Aiello

LA Doctoratum indu legem Dominae Dr Mariae Louisa Antoinette Olympiam Aiello
NO Doktorgrad innen jus Fru Dr. Mary av Louisa Antoinette av Olympia Aiello

SAMI Swedish Doktorsexamen i juridik Mrs. Dr. Maria Lovisa Antoinettes Olympia Aiello

LAO ປະລິນຍາເອກໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທ່ານນາງດຣຖາມລຸຍຊ່າອອງຕົວເນດໂອລິມເປຍ Aiello

KA დოქტორი სამართლის ქალბატონი დოქტორ მერი ლუიზა ანტუანეტ ოლიმპიას Aiello

dok’tori samart’lis k’albatoni dok’tor meri luiza antuanet olimpias Aiello

DE Doktorat im Gesetz Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

DE Promovierte Jurist Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello
DE Doktorat in Rechtswissenschaften Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

Hungary Jogi doktorátus asszonnyal Dr. Máriának Louisa Antoinette az Olympia Aiello

SL Doktorat iz pravu dr Marija se Luise Antoinette Olimpija Aiellom
Doctorate in law Mrs Dr. Mary Louisa Antoinette Olympia Aiello

SK Doktorátu v práve Dr. Mária Luisa Antoinetta Olympia Aiello
PL Doktor prawa dr Marią Luise Antoniny o Olimpii Aiella

Hungary Jogi doktor Nő Dr. Máriának találhatóak a Louise egy Antoinette AZ Olympia Aiello

HU Jogi doktor Dr. Mária találhatóak a Luise Antoinette az Olympia Aiellom

Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο

Female doctor Dr. Mary Louise Antoinette Olympia Aiello

Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo

Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

Femminile Dottore Dr. Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

Gynaíka giatrós o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

FA  دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

Translation about KARATOFENE a several languages inherent the successive  acronyms extrapolated from the  capitals letters relative the ancients  members so  owners of trade mark so my acronym names and surnames overall exposed so in adjunct the Parthenope and Naples city ,where the Firma Ditta Aiello was located  on Via  Stella Mattutina numero civico quindici

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

SM Swedish    Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس  
sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s

HU Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan

Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías

Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .

EN EL  karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .

SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus

DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .

ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .

PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis

SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .

SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška  Karat podjetja

karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .

SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .

KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .

NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

 

EN Street of the early Morning civic number fifteen  Parthenope city Naples

DE Straße des frühen Morgen Zahl fünfzehn Parthenope Großstadt Neapels

EL Δρόμο του από νωρίς πρωινό αριθμών από δεκαπέντε Παρθενόπης πόλη Νεάπολη

KA ქუჩის ადრეული დილიდან სამოქალაქო ნომრის თხუთმეტ Parthenope ქალაქ ნეაპოლში

ES CA Carrer del matí primerenca nombre cívica de quinze Parténope Nápoles ciudad

DA Gade af de tidlige morgenen borgerlige antallet femten Parthenope byens Napolis

HU Utcájában KORA REGGELI IDŐPONTBAN polgári Példányazonosító tizenöt Parthenope belvárostól Nápolyban

הרחוב של את המספר אזרחיות הבוקר המוקדמות חמש עשרה HE הערים נפולי פרתנופה

LA Plateis matutina civica numero quindecim Parthenopeia urbem Neapolis

SM FIN Katu aamuvarhaisesta kansalais- lukumäärä viidentoista

خیابان را ای از اوایل صبح روز تعداد مدنی است از پانزده FA پانزده شهرستان Parthenope ناپل

PL Ulicą wczesnym rankiem numeru obywatelskim piętnastki   Parthenope mieście Neapolu

NO Gaten på tidlig morgen kommunal nummeret femten   Parthenope byens i Napoli

SK Ulica počiatočných hodinách občiansku kód pätnástich Parthenope město Neapol

SL Ulica v zgodnjega jutra državljanskem številko petnajsterici  Partenopa mestni Neaplju

SM swed Gata i den tidiga morgon personnummer femton  Parthenope efter en ort Neapels

LAO ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ​ຂອງ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສິບ​ຫ້າ  Parthenope ເມືອງ ເນເປີນ

 

One response

 1. KAR KAA KHA Nowadays , Monday , 21 September 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ATHENA , KaratOfen Athena , has grouped the ideographic compact concept, it all united inside the transliterate subdivision ,where it , internal the bringing base,about the Karatofene Aiello , has the idiomatic nexus, also as blend the various address ,with exceptional variability , it inserts around the propagated options designated themselves from the continuousness interpretations and interpolations to grow , each day , more exploding, they , extemporaneously , at arrive from the cadences affirm themselves , with a more attempted attention , who those verified through a spasmodic research , where, it, with immense difficulty, itself expresses ,ever more, to become cleared, as thought , for be percept from the alchemical and hermetic extrapolated vision, that behind formulated and evolved from the sages knowledges added and came from my Father family , who , together , the Hellenic father surname Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου, where , , where , that same transform itself , for migration and businesses movements about the same family, , also in German , so inside the Austria to fuse itself , as Hungarian denomination, than in different locution and ideographic suggestion , about the own heraldic importance, than secularly knew , also as name about the city Buda Oven,Ofen , now , with the successive explain , those alternatives and options , here demonstrated with pregnant acronyms , they related in sinus a several languages and tales Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  http://t.co/dPKg2hzRRQ

  https://karatofenesantantoniodittaaiellovincenzofrancesco.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=923&action=edit&postpost=v2

  https://kensingtonaiello.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1208&action=edit&postpost=v2

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس

  Kaa

  Kaa is a fictional character from the Mowgli stories written by Rudyard Kipling. Kipling describes him as an exceptionally long, yellowish Python molurus. Kaa is one of Mowgli’s mentors and friends. He, Baloo and Bagheera sing for Mowgli “The Outsong” of the jungle. First introduced in the story “Kaa’s Hunting” in The Jungle Book, Kaa is a huge and powerful snake, more than a hundred years old and still in his prime. Despite his polite, unhurried demeanor, animals seem to have a fearful respect for Kaa. Bagheera and Baloo enlist Kaa’s help to rescue Mowgli when the man-cub is captured by the Bandar-log and taken to an abandoned human city.
  Kaa breaks down the wall of the building in which Mowgli is imprisoned and uses his serpentine hypnosis to draw the monkeys toward his waiting jaws. Bagheera and Baloo are also hypnotized, but Mowgli is immune because he is human, and breaks the spell on his friends. In The Second Jungle Book Kaa appears in the first half of the story “The King’s Ankus”. After he and Mowgli spend some time relaxing, bathing and wrestling, Kaa persuades Mowgli to visit a treasure chamber guarded by an old cobra beneath an ancient city. The cobra tries to kill Mowgli but its poison has dried up. Mowgli takes a jeweled item away as a souvenir, not realizing the trouble it will cause in the second half of the story, and Kaa departs.

  KAR KAB This is the first comprehensive grammar of a non-Indo-European language from the Northwest Caucasian family in a language other than Russian. Kabardian is complex at every level. The language treated is not the literary standard, but Kabardian as it was found in texts and in the mouths of Kabardians. This study is an advance over grammatical sketches of related languages in that it gives a complete account of the phonology and morphology of the language, accounting for what were previously known as “random variants.” A Grammar of the Kabardian Language also gives the reader the first account of the syntax of this language. It will give the area specialist access to the language. It will give the linguist interested in complex languages access to an extraordinarily difficult language, and it will give the theoretical linguist access to a language that exhibits topological exotica at every level of its grammar, from phonetics to the lexicon.

  Kha

  Kha or Ha is a letter of the Cyrillic script. It looks the same as the Latin letter X, in both uppercase and lowercase, both roman and italic forms, and was derived from the Greek letter Chi, which also bears a resemblance to both the Latin X and Kha. It commonly represents the voiceless velar fricative, like the Scottish pronunciation of ⟨ch⟩ in “loch”. Kha is romanized as ⟨kh⟩.

  ,KAR von KAA KHA Heute ist, Montag, 21. September 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ATHENA, KaratOfen Athena, weist das ideografischen kompakte Konzept gruppiert, alles in der transkribieren Untergliederungen wo sie, intern die Erhebung Basis, um die Karatofene Aiello, weist das idiomatischen vereint Nexus, auch als Mischung der verschiedenen Adresse, mit außergewöhnlichen Variabilität, sie um die sich sowohl Kontinuität Deutungen und Interpolationen zu wachsen, je Tag bezeichnet propagierten Möglichkeiten einfügt,mehr explodieren sie, aus dem Stegreif, auf von den Kadenzen ankommen bekräftigen selbst, mit einem mehr versucht, die Aufmerksamkeit, die denen durch eine krampfhafte Forschung, in denen es, mit immensen Schwierigkeiten, drückt sich immer mehr, um zu klären, wie das Denken überprüft, für die von der alchemistische und hermetische hochgerechnet Vision Wahrnehmung werden, dass hinter formuliert und entwickelte sich aus die Weisen Wissen aufgenommen und kam von meinem Vater der Familie, die zusammen, die Griechische Vater Nachnamen Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου, wo, daß dieselben verwandeln selbst, für die Migration und Unternehmen Bewegungen um die gleichen Familie, auch in Deutsch, so in der Österreich, um sich zu verschmelzen, als ungarische Bezeichnung, als in unterschiedlichen Ausdrucksweise und ideografischen Empfehlung, über den besitzen heraldischen Bedeutung, als säkular wusste, auch als Name rund um die Stadt von Buda Ofen, Oven , jetzt mit der aufeinanderfolgende zu erklären, jene Alternativen und Möglichkeiten, sich hier mit schwangerer Akronymen gezeigt, die sie in Sinus A mehreren Sprachen präsentieren und Erzählungen bezogenen

  Kaa

  Kaa ist eine literarische Figur aus dem Mogli Erzählungen durch Rudyards- Kiplings verfasst. Kiplings bezeichnet ihn als aus außergewöhnlich langengelblich Python molurus. Kaa ist eines der Mowglis Mentoren und Freunde. Er, Baloo und Bagheera singen für Mowgli “The Outsong” des Dschungels. Erste in der Geschichte “Kaas Jagd” im Das Dschungelbuch eingeführt wurde, ist Kaa ein riesiges und leistungsfähige Schlange, über hundert Jahre alt und in seinen besten. Trotz seines höflich gemächlichen Verhalten, Tiere scheinen eine ängstlichen Respekt für Kaa aufweisen. Bagheeras und Baloo gewinnen Kaas Hilfe für Mowglis retten, wenn die Menschenjunges wird vom Bandar-log erfasst und in ein verlassenes die menschliche Stadt übernommen
  Kaas gliedert sich der Mauer des Gebäudes während, Mowglis befindet gefangen gehalten und nutzt seine schlangenförmigen der Hypnose, um die Affen zu seinem wart Backen ziehen. Bagheeras und Balu auch hypnotisierte aber Mowglis ist immun, weil er ist die menschliche, und unterbricht den Bann auf seine Freunde. In der zweiten Das Dschungelbuch Kaa erscheint in der ersten Hälfte der Geschichte “Des Königs Ankus”. Nachdem er und Mowglis verbringen einige Zeit entspannen, baden und Ringen, Kaa redet Mowglis, eine Schatzkammern durch eine alte Kobra bewachter unter einer alten Stadt zu besuchen. Die Kobra versucht den Mowglis zu töten, aber ihr Gift ist ausgetrocknet. Mowglis nimmt einen Juwelen Artikel weg als Andenken, die Mühe wird es der zweiten Hälfte die Geschichte verursachen nicht wissend, und Kaa abfährt.

  KAR KAB oder kar Dieses ist das erste umfassende Grammatik einer nicht indogermanische Sprache, als die gleiche, abgeleitet von der Familie Nordwesten kaukasischen, aber the idiom kam als besitzen subtrahieren von einem anderen Russisch Sprache

  Kabardinischen ist kompliziert auf jeder Ebene. Die behandelte Sprache nicht die literarische Standard, aber Kabardinischen wie sie in Texten und in den Mündungen der Kabardinern gefunden. Die Studie ist ein Vorteil gegenüber grammatische Skizzen von verwandte Sprachen, dass es gibt einen vollständigen Rechnung des Phonologie Morphologie der Sprache, auf die was zuvor als “zufälliger Varianten.” Eine Grammatik von Kabardinische Sprache gibt dem Leser die ersten Bericht über der Syntax der Beiträge dieser Sprache. Er wird der Bereich Spezialist Zugang zu den Sprache aus geben. Es wird den Sprachwissenschaftler interessieren komplexe Sprachen wie auf ein außerordentlich schwierigen Sprache, und es wird den theoretische Sprachwissenschaftler den Zugang zu einer Sprache topologischen Exotika zeigt auf jedem Niveau ihres Grammatik die Phonetik aus des Lexikons zu geben.

  Kha

  Kha bzw. Ha ist ein Brief von kyrillischen Buchstaben. ist sieht aus wie dem Lateinischen Buchstabe X, in beide Großbuchstaben und Kleinsowohl Romanum und kursiven bildet, und war vom griechischen Buchstaben Chi, die auch hat Ähnlichkeit beide das lateinische X und Kha abgeleitet sind. Er repräsentiert gemeinhin die stimmloser velarer frikativ, wie der schottischen Aussprache des ⟨ch⟩ in “loch”. Kha als ⟨kh⟩ romanisiert.
  ΚΑΡ ΚΑΑ KHA KAB Σήμερα η, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ΑΘΗΝΑ, KaratOfen Αθηνά, κατέταξε τη ιδεογραφικό συμπαγείς έννοια, αυτό είναι όλοι ενωμένοι για μέσα στην την υποδιαίρεση μεταγλωτίζω, εφόσον, εσωτερικά η βάση άσκηση, για τη Karatofene ΑίθΙΙο, έχει την ιδιωματικές δίπολο, επίσης, που μείγμα τα διάφορα διεύθυνση, εξαιρετικές μεταβλητότητα, εισάγει γύρω από τα πολλαπλασιαζόμενα επιλογές που που ορίζεται τον εαυτό τους από τη συνέχεια ερμηνείες και τα παρεμβολές να αναπτυχθούν, κάθε ημέρα, πιο έκρηξη, που, πρόχειρα, σε φθάνουν από τις cadences οι ίδιοι δηλώνουν, με περισσότερες απόπειρες προσοχή, ο οποίος εκείνα που επαληθεύτηκαν μέσω σπασμωδικό έρευνας, όπου, όπως, με απέραντου δυσκολία, εκφράζεται, ακόμη περισσότερο, για να γίνεις εκκαθαρίζονται, που η σκέψη,για τα να αντίλημμα από τα τη αλχημική και τα ερμητικές κατά παρέκταση όραμα, ότι πίσω από διαμορφωθούν και να εξελιχθεί από τη σοφούς γνώσεις προστεθεί και τα καταγόταν από οικογένεια ο Πατέρας μου, ο οποίος, κοινού η Ελληνική πατέρας επώνυμο Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου, όπου,, όπου, το ίδιο μετασχηματίσουν τον εαυτό της, για μετανάστευσης και τις επιχειρήσεις κινήσεις για την ίδια οικογένεια, επίσης στη γερμανική, τόσο μέσα στην Αυστρία προς ίδια σύντηξη, που Ουγγρικά ονομασία, από τα σε διαφορετικοί έκφραση και τα ιδεογραφικό πρόταση, για τη δική εραλδικά σημασία, από κοσμικά γνώριζαν, επίσης όνομα για την πόλη της Βούδας Φούρνος, Ofen, επιχειρηση Τα, με τις διαδοχικές εξηγήσει, αυτές τις εναλλακτικές λύσεις και τα επιλογές που, εδώ αποδεικνύεται με την έγκυο ακρωνύμια, που συνδεδεμένα με φλεβοκομβικό ένα διάφορες γλώσσες και τα ιστορίες Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  KAR KAA KHA Sí̱mera i̱, Def̱téra, 21 Septemvríou tou 2015, KAXXI Karatofene KARATOFENE ATHI̱NA, KaratOfen Athi̱ná, katétaxe ti̱ ideografikó sympageís énnoia, af̱tó eínai óloi eno̱ménoi gia mésa sti̱n ti̱n ypodiaíresi̱ metaglo̱tízo̱, efóson, eso̱teriká i̱ vási̱ áski̱si̱, gia ti̱ Karatofene AíthIIo, échei ti̱n idio̱matikés dípolo, epísi̱s, pou meígma ta diáfora diéf̱thynsi̱, exairetikés metavli̱tóti̱ta, eiságei gýro̱ apó ta pollaplasiazómena epilogés pou pou orízetai ton eaf̱tó tous apó ti̱ synécheia ermi̱neíes kai ta paremvolés na anaptychthoún, káthe i̱méra, pio ékri̱xi̱, pou, prócheira, se fthánoun apó tis cadences oi ídioi di̱ló̱noun, me perissóteres apópeires prosochí̱, o opoíos ekeína pou epali̱théf̱ti̱kan méso̱ spasmo̱dikó érev̱nas, ópou, ópo̱s, me apérantou dyskolía, ekfrázetai, akómi̱ perissótero, gia na gíneis ekkatharízontai, pou i̱ sképsi̱, gia ta na antíli̱mma apó ta ti̱ alchi̱mikí̱ kai ta ermi̱tikés katá paréktasi̱ órama, óti píso̱ apó diamorfo̱thoún kai na exelichtheí apó ti̱ sofoús gnó̱seis prostetheí kai ta katagótan apó oikogéneia o Patéras mou, o opoíos, koinoú i̱ Elli̱nikí̱ patéras epó̱nymo Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱ni̱s etaireía AíthIIo Vikentíou kai tou Frankískou, ópou,, ópou, to ídio metaschi̱matísoun ton eaf̱tó ti̱s, gia metanástef̱si̱s kai tis epicheirí̱seis kiní̱seis gia ti̱n ídia oikogéneia, epísi̱s sti̱ germanikí̱, tóso mésa sti̱n Af̱stría pros ídia sýnti̱xi̱, pou Oungriká onomasía, apó ta se diaforetikoí ékfrasi̱ kai ta ideografikó prótasi̱, gia ti̱ dikí̱ eraldiká si̱masía, apó kosmiká gnó̱rizan, epísi̱s ónoma gia ti̱n póli̱ ti̱s Voúdas Foúrnos, Ofen, epicheiri̱si̱ Ta, me tis diadochikés exi̱gí̱sei, af̱tés tis enallaktikés lýseis kai ta epilogés pou, edó̱ apodeiknýetai me ti̱n énkyo akro̱nýmia, pou syndedeména me flevokomvikó éna diáfores gló̱sses kai ta istoríes Gynaíka didáktoras o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

  Kaa

  ΚΑΑ αποτελεί α πλασματικός χαρακτήρας από τις ιστορίες Μόγλη από Ράντγιαρντ Κίπλινγκ έγραψα. Κίπλινγκ τον αποκαλούσε από εξαιρετικές μακράς κιτρινωπό molurus Πύθωνα. Η KAA αποτελεί ένας από τους τους μέντορες και τους φίλους τους του Μόγλη. Αυτός, Μπαλού και Bagheera τη να τραγουδήσουν για Μόγλη “The Outsong” της ζούγκλας. Για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία “Kaas κυνήγι” στη ζούγκλα Βιβλίο, Kaa είναι ένα τεράστιο και ισχυρή φίδι, περισσότερα από εκατό χρονών και ακμή του τοποθετείται. Παρά την ευγενική συμπεριφορά του χαλαρό, τα ζώα ένα φοβερό σεβασμό για Kaa φαίνεται εκθεσιακό. Bagheera και Μπαλού κερδίσει τη διάσωση Kaas Βοήθεια Mowgli όταν λιονταράκι του ανθρώπου συλλέγονται από την Μπαντάρ-log και ελήφθησαν σε από ένα εγκαταλελειμμένο ανθρώπινα της πόλης
  .Kaa KAA apoteleí a plasmatikós charaktí̱ras apó tis istoríes Mógli̱ apó Rántgiarnt Kíplin’nk égrapsa. Kíplin’nk ton apokaloúse apó exairetikés makrás kitrino̱pó molurus Pýtho̱na. I̱ KAA apoteleí énas apó tous tous méntores kai tous fílous tous tou Mógli̱. Af̱tós, Baloú kai Bagheera ti̱ na tragoudí̱soun gia Mógli̱ “The Outsong” ti̱s zoúnklas. Gia pró̱ti̱ forá mésa sti̱n istoría “Kaas kyní̱gi” sti̱ zoúnkla Vivlío, Kaa eínai éna terástio kai ischyrí̱ fídi, perissótera apó ekató chronó̱n kai akmí̱ tou topotheteítai. Pará ti̱n ev̱genikí̱ symperiforá tou chalaró, ta zó̱a éna foveró sevasmó gia Kaa faínetai ekthesiakó. Bagheera kai Baloú kerdísei ti̱ diáso̱si̱ Kaas Voí̱theia Mowgli ótan liontaráki tou anthró̱pou syllégontai apó ti̱n Bantár-log kai elí̱fthi̱san se apó éna enkataleleimméno anthró̱pina ti̱s póli̱s.

  Κάας διαιρούμενο το τοίχωμα του κτιρίου, ενώ, Μόγλης είναι αιχμάλωτη και χρησιμοποιεί οφιοειδή την ύπνωση του για να προσελκύσει στις μαϊμούδες να να περιμένουν σαγόνια αυτού. Bagheera και τα Μπαλού και Μόγλη υπνωτισμένοι αλλά η δεν είναι άτρωτος γιατί είναι ανθρώπινα, και διακόπτει τη το ξόρκι για τους φίλους του. Στο δεύτερο βιβλίο ζούγκλα Kaa την ιστορία “The King Ankus” εμφανίζεται το πρώτο εξάμηνο. Μετά ο ίδιος και Μόγλης για να περάσετε λίγο χρόνο χαλαρώνοντας, κολύμπι και την πάλη, μιλάμε Kaa Mowgli, από τον ένα παλιό Κόμπρα φυλασσόμενο να επισκεφθείτε ένα λογιστήριο σύμφωνα με μια παλιά πόλης. Η κόμπρα Mowgli επιχειρεί για να σκοτώσουν, αλλά το δηλητήριό τους ξηραίνεται. Mowgli παίρνει ένα στοιχείο κοσμημάτων μακριά ως αναμνηστικό, η προσπάθεια που είναι ο δεύτερος μισό από την ιστορία αιτία δεν γνωρίζοντας και Κάα αναχωρεί από εκεί.
  Káas diairoúmeno to toícho̱ma tou ktiríou, enó̱, Mógli̱s eínai aichmálo̱ti̱ kai chri̱simopoieí ofioeidí̱ ti̱n ýpno̱si̱ tou gia na proselkýsei stis maïmoúdes na na periménoun sagónia af̱toú. Bagheera kai ta Baloú kai Mógli̱ ypno̱tisménoi allá i̱ den eínai átro̱tos giatí eínai anthró̱pina, kai diakóptei ti̱ to xórki gia tous fílous tou. Sto déf̱tero vivlío zoúnkla Kaa ti̱n istoría “The King Ankus” emfanízetai to pró̱to exámi̱no. Metá o ídios kai Mógli̱s gia na perásete lígo chróno chalaró̱nontas, kolýmpi kai ti̱n páli̱, miláme Kaa Mowgli, apó ton éna palió Kómpra fylassómeno na episkeftheíte éna logistí̱rio sýmfo̱na me mia paliá póli̱s. I̱ kómpra Mowgli epicheireí gia na skotó̱soun, allá to di̱li̱tí̱rió tous xi̱raínetai. Mowgli paírnei éna stoicheío kosmi̱máto̱n makriá o̱s anamni̱stikó, i̱ prospátheia pou eínai o déf̱teros misó apó ti̱n istoría aitía den gno̱rízontas kai Káa anacho̱reí apó ekeí.
  ΚΑΡ Εναέριος ή να Ομίλου Kar Αυτό είναι μια πρώτη σφαιρική η γραμματική μιας που δεν-ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, που τη ίδιο, που λαμβάνονται από την οικογένεια των του Βορειοδυτικού Καυκάσιος, αλλά ο δεύτερος ιδίωμα που του ήταν όπως το δικό Αφαίρεση από τα άλλο ρωσικό γλωσσικών

  Kabardinian είναι περίπλοκη σε κάθε επίπεδο. Η γλώσσα που δεν θεραπεία της λογοτεχνική πρότυπες, αλλά η Kabardinian όπως βρέθηκε σε κείμενα του και τα στο στόμα των Kabardians. Η μελέτη αποτελεί πλεονέκτημα έναντι των τα γραμματικά προσχέδια των συνδεδεμένα γλώσσες, ότι υπάρχει μια πλήρεις λογιστικές των φωνολογία της μορφολογίας της γλώσσας, με όσα παρελθόν ήταν καλείται «τυχαίες παραλλαγές.” Η Γραμματική των Kabardian γλώσσας δίνει στον αναγνώστη τη πρώτη έκθεση σχετικά ε την η σύνταξη της γλώσσας. Επιτροπή γνωστοποιεί τους την περιοχή πρόσβαση στον ειδικό γλωσσικών. Αποτελεί τη γλωσσολόγος ενδιαφέρονται συγκρότημα γλώσσες που, όπως από μια υπερβολικά Δύσκολη γλώσσα τα, και τα υπάρχει η θεωρητική πρόσβαση γλωσσομαθής σε μια γλώσσα τοπολογική οθόνες εξωτικά σε κάθε επίπεδο του γραμματικό τους να εισέλθουν τα φωνητικά σύμβολα του λεξικού.

  KAR Enaérios í̱ na Omílou Kar Af̱tó eínai mia pró̱ti̱ sfairikí̱ i̱ grammatikí̱ mias pou den-indoev̱ro̱païkí̱ gló̱ssa, pou ti̱ ídio, pou lamvánontai apó ti̱n oikogéneia to̱n tou Voreiodytikoú Kaf̱kásios, allá o déf̱teros idío̱ma pou tou í̱tan ópo̱s to dikó Afaíresi̱ apó ta állo ro̱sikó glo̱ssikó̱n

  Kabardinian eínai períploki̱ se káthe epípedo. I̱ gló̱ssa pou den therapeía ti̱s logotechnikí̱ prótypes, allá i̱ Kabardinian ópo̱s vréthi̱ke se keímena tou kai ta sto stóma to̱n Kabardians. I̱ meléti̱ apoteleí pleonékti̱ma énanti to̱n ta grammatiká proschédia to̱n syndedeména gló̱sses, óti ypárchei mia plí̱reis logistikés to̱n fo̱nología ti̱s morfologías ti̱s gló̱ssas, me ósa parelthón í̱tan kaleítai «tychaíes parallagés.” I̱ Grammatikí̱ to̱n Kabardian gló̱ssas dínei ston anagnó̱sti̱ ti̱ pró̱ti̱ ékthesi̱ schetiká e ti̱n i̱ sýntaxi̱ ti̱s gló̱ssas. Epitropí̱ gno̱stopoieí tous ti̱n periochí̱ prósvasi̱ ston eidikó glo̱ssikó̱n. Apoteleí ti̱ glo̱ssológos endiaférontai synkróti̱ma gló̱sses pou, ópo̱s apó mia ypervoliká Dýskoli̱ gló̱ssa ta, kai ta ypárchei i̱ theo̱ri̱tikí̱ prósvasi̱ glo̱ssomathí̱s se mia gló̱ssa topologikí̱ othónes exo̱tiká se káthe epípedo tou grammatikó tous na eisélthoun ta fo̱ni̱tiká sýmvola tou lexikoú.
  Kha

  Kha ή να Χα είναι γράμμα από το κυριλλικό αλφάβητο. αποτελεί μοιάζει με λατινικό γράμμα Χ, σε πεζούς και κεφαλαίους Αμφότερα απλά και πλάγια μορφών, και τα ήταν από το ελληνικό γράμμα Τσι, το οποίο μοιάζει με επίσης τόσο το λατινικό τα Χ και Kha που λαμβάνονται. Αντιπροσωπεύει τη κοινώς άφωνα την ουράνωση προφέρονταν όπως το σκωτσέζικο προφοράς των ⟨ch⟩ σε “Λοχ”. Kha εκρωμαϊσμένο ως ⟨kh⟩.
  Kha Kha í̱ na Cha eínai grámma apó to kyrillikó alfávi̱to. apoteleí moiázei me latinikó grámma CH, se pezoús kai kefalaíous Amfótera aplá kai plágia morfó̱n, kai ta í̱tan apó to elli̱nikó grámma Tsi, to opoío moiázei me epísi̱s tóso to latinikó ta CH kai Kha pou lamvánontai. Antiproso̱pév̱ei ti̱ koinó̱s áfo̱na ti̱n ouráno̱si̱ proférontan ópo̱s to sko̱tséziko proforás to̱n ⟨ch⟩ se “Loch”. Kha ekro̱maïsméno o̱s ⟨kh⟩.

  Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس

  The translations about the Karatofene Athena KARTOFENE KaratOfen and my names and surnames in several languages

  EN Street of the early Morning civic number fifteen

  DE Straße des frühen Morgen Zahl fünfzehn

  EL Δρόμο του από νωρίς πρωινό αριθμών από δεκαπέντε

  KA ქუჩის ადრეული დილიდან სამოქალაქო ნომრის თხუთმეტ

  ES CA Carrer del matí primerenca nombre cívica de quinze

  DA Gade af de tidlige morgenen borgerlige antallet femten

  HU Utcájában KORA REGGELI IDŐPONTBAN polgári Példányazonosító tizenöt

  הרחוב של את המספר אזרחיות הבוקר המוקדמות חמש עשרה HE

  LA Plateis matutina civica numero quindecim

  SM FIN Katu aamuvarhaisesta kansalais- lukumäärä viidentoista

  خیابان را ای از اوایل صبح روز تعداد مدنی است از پانزده FA

  PL Ulicą wczesnym rankiem numeru obywatelskim piętnastki

  NO Gaten på tidlig morgen kommunal nummeret femten

  SK Ulica počiatočných hodinách občiansku kód pätnástich

  SL Ulica v zgodnjega jutra državljanskem številko petnajsterici

  sm swed Gata i den tidiga morgon personnummer femton

  LAO ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ​ຂອງ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສິບ​ຫ້າ

  DA Doktorgrad i loven fru Dr. Mary af Louisa Antoinettes Olympia Aiello

  LA Doctoratum indu legem Dominae Dr Mariae Louisa Antoinette Olympiam Aiello
  NO Doktorgrad innen jus Fru Dr. Mary av Louisa Antoinette av Olympia Aiello

  SAMI Swedish Doktorsexamen i juridik Mrs. Dr. Maria Lovisa Antoinettes Olympia Aiello

  LAO ປະລິນຍາເອກໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທ່ານນາງດຣຖາມລຸຍຊ່າອອງຕົວເນດໂອລິມເປຍ Aiello

  KA დოქტორი სამართლის ქალბატონი დოქტორ მერი ლუიზა ანტუანეტ ოლიმპიას Aiello

  dok’tori samart’lis k’albatoni dok’tor meri luiza antuanet olimpias Aiello

  DE Doktorat im Gesetz Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  DE Promovierte Jurist Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello
  DE Doktorat in Rechtswissenschaften Dr. Maria Luisa Antonietta Olympia Aiello

  Hungary Jogi doktorátus asszonnyal Dr. Máriának Louisa Antoinette az Olympia Aiello

  SL Doktorat iz pravu dr Marija se Luise Antoinette Olimpija Aiellom
  Doctorate in law Mrs Dr. Mary Louisa Antoinette Olympia Aiello

  SK Doktorátu v práve Dr. Mária Luisa Antoinetta Olympia Aiello
  PL Doktor prawa dr Marią Luise Antoniny o Olimpii Aiella

  Hungary Jogi doktor Nő Dr. Máriának találhatóak a Louise egy Antoinette AZ Olympia Aiello

  HU Jogi doktor Dr. Mária találhatóak a Luise Antoinette az Olympia Aiellom

  Θήλυ γιατρού ο Δρ Μαρία Λουίζ Αντουανέττα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Female doctor Dr. Mary Louise Antoinette Olympia Aiello

  Thí̱ly giatroú o Dr María Louíz Antouanétta Olympía AíthIIo

  Γυναίκα διδάκτορας ο Δρ Μαρία Λουίζα Αντονιέτα Ολυμπία ΑίθΙΙο

  Femminile Dottore Dr. Maria Luisa Antonietta Olimpia Aiello

  Gynaíka giatrós o Dr María Louíza Antoniéta Olympía AíthIIo

  FA دکتر زن دکتر مری لوئیس آنتوانت المپیا ایلو

  Translation about KARATOFENE a several languages inherent the successive acronyms extrapolated from the capitals letters relative the ancients members so owners of trade mark so my acronym names and surnames overall exposed so in adjunct the Parthenope and Naples city ,where the Firma Ditta Aiello was located on Via Stella Mattutina numero civico quindici

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  SM Swedish Heliga Anthony Aiello, Vincents samt Franciskus eldstaden karats företag

  EL Καρατίων κλίβανος Άγιο Αντώνης εταιρεία ΑίθΙΙο Βικεντίου και του Φραγκίσκου

  شرکت کوره های قیراط سنت آنتونی ایلو وینسنت و فرانسیس
  sẖrḵt ḵwrh hạy̰ qy̰rạṭ snt ậntwny̰ ạy̰lw wy̰nsnt w frạnsy̰s

  HU Karátos kemence Cég Aiellom Szent Antonius Kijavítás elleni maláriát kórbonctan

  Vincentu köztük Franciskának ΑίθΙΙο

  EL from DE and EN Karatío̱n klívanos Ágio Antó̱niou Etairías

  Vikéntio AíthIIo tou Frankískou

  EL ITA karatia ofene Sánto António etaireía AíthIIo Vitséntzo Frantsésko .

  EN EL karátio ofene Ágio Antó̱ni̱s etaireía Vínsent AíthIIo tou Frankískou .

  SL DE Karat Ofener in St. Anton Firma Vincent Aiello Franziskus

  DE EN Karat of Buda on Saint Anton firm Vincent Aiello Franziskus .

  ITA karat ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .

  PL karatowego spolka Nazwa firmy, dom handlowy Marka Spółka, Domek letniskowy komercyjnych

  DE DA Karats Ofener i Sankt Anton selskabets Vincent Aiello Francis

  EN Karat Ofene Holy Anthony Firm Vincent Aiello Francis

  SL karat ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Frančiška .

  SL Dan spomina na mrtve Antona , Firma Naziv Vincentu Aiellom Frančiška Karat podjetja

  karatowego ofene Santo Antonio Ditta Aiello Vincenzo Francesco .wordpress.com

  PL karatowym karatowego ofene Świętego Antoniego Firma Wincentego Aiello Franciszka .

  SL karatowym ofene Svetega Anton Firma Vincentu Aiellom Franciska .

  KA karatian ofene sen entoni p’irma vinsenti Aiello p’ransisi .

  NO Ofen karat hvitt Selskapet Hellige av Anthony firmaet Vincent Aiello av Francis

  EN Street of the early Morning civic number fifteen Parthenope city Naples

  DE Straße des frühen Morgen Zahl fünfzehn Parthenope Großstadt Neapels

  EL Δρόμο του από νωρίς πρωινό αριθμών από δεκαπέντε Παρθενόπης πόλη Νεάπολη

  KA ქუჩის ადრეული დილიდან სამოქალაქო ნომრის თხუთმეტ Parthenope ქალაქ ნეაპოლში

  ES CA Carrer del matí primerenca nombre cívica de quinze Parténope Nápoles ciudad

  DA Gade af de tidlige morgenen borgerlige antallet femten Parthenope byens Napolis

  HU Utcájában KORA REGGELI IDŐPONTBAN polgári Példányazonosító tizenöt Parthenope belvárostól Nápolyban

  הרחוב של את המספר אזרחיות הבוקר המוקדמות חמש עשרה HE הערים נפולי פרתנופה

  LA Plateis matutina civica numero quindecim Parthenopeia urbem Neapolis

  SM FIN Katu aamuvarhaisesta kansalais- lukumäärä viidentoista

  خیابان را ای از اوایل صبح روز تعداد مدنی است از پانزده FA پانزده شهرستان Parthenope ناپل

  PL Ulicą wczesnym rankiem numeru obywatelskim piętnastki Parthenope mieście Neapolu

  NO Gaten på tidlig morgen kommunal nummeret femten Parthenope byens i Napoli

  SK Ulica počiatočných hodinách občiansku kód pätnástich Parthenope město Neapol

  SL Ulica v zgodnjega jutra državljanskem številko petnajsterici Partenopa mestni Neaplju

  SM swed Gata i den tidiga morgon personnummer femton Parthenope efter en ort Neapels

  LAO ຕາມ​ຖະ​ຫນົນ​ຂອງ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສິບ​ຫ້າ Parthenope ເມືອງ ເນເປີນ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s