Στην εποχή μας τριών Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες από δεκαπέντε Ζευς εορτασμός αυτή η μικρή excursus μέσα από την óre προφορά επί των γλώσσες KARAT AIÈLLO OVEN OFEN LUISA MARÌA ÓLYMPIA ANTONIÈTTA AD AGELLUM IAIA IVLIVS XXVI VIII MCMLX AIÈLLO OVEN Oven OFEN MARÌA LUISA ÓLYMPIA Ólimpia ANTONIÈTTA Αίεΐΐο ΑίθΙΙο Φούρνος κλίβανος Ofen Μαρία Λουίζα Ολυμπίας Αντονιέτα PERSIAN ماریا لویزا المپیا آنتونیتا اجاق گاز مایکروفر (مایکروویو) Aieiio ایلو Ofen ماریا لوییزا المپیا آنتونیتا מ ایلو جوجه OFEN Hebrew אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטהאנטונייטהאנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה

 

Στην εποχή μας τριών Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες από δεκαπέντε Ζευς εορτασμός αυτή η μικρή excursus μέσα από την óre προφορά επί των γλώσσες που κάποιοι παράδειγμα στην ιταλικό τάσηεφόσον το τελικό διδακτέα ύλη που σχετικά με τις λέξεις έρχονται να επικεντρωθεί λεπτομέρειες τόνους, από τα όταν ο ίδιος, ως που προσεγγίζει κανόνα για να διατηρηθεί, ενώ να είναι, αλοίφω ορισμένες εξαιρέσεις, η γενική κανονιστική διαιτητών στο φωνητική λειτουργίααναφέροντας την ακριβή εγγραφής των ειδικευμένο ταυτότητές, για να περιγράψουν εκείνους που θα ακολουθήσει, εδώ για, να εξηγήσω.
énto και Etto étto με οξείες έμφασης τελευταία λέξη με öre ίδιο οξεία έμφασης η τελικό ο Ottó ótto τουλάχιστο τον Ente με βαρεία κάποιοι πόλεις έχουν βαρεία με την Ò Κόμο Ò CÒMO FÒGGIA Φότζια μια διαφορετική οπτική για τους Ρομά RÓMA BOLÓGNA ANCÓNA LIVÓRNO Μπολόνια Ανκόνας το Λιβόρνο που έχω οξεία έμφασης επί των γράμμα O Ούντινε έτσι Κούνεο έχω βαρεία επί των γράμμα U δείχνει, ενώ Νάπολη NÀPOLI TÀRANTO TRÀPANI Τάραντας Τράπανι φέρει την βαρεία επί των ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Σχεδόν σε όλοι οι αριθμοί εκφράζουν με γράμματα του αλφαβήτου έχω την έμφασης, μόνο, εκτός από το του Quattro αριθμούς και Τσίνκουε είναι χωρίς τους τόνους

KARAT AIÈLLO OVEN OFEN LUISA MARÌA ÓLYMPIA ANTONIÈTTA AD AGELLUM IAIA IVLIVS XXVI VIII MCMLX AIÈLLO OVEN Oven OFEN MARÌA LUISA ÓLYMPIA Ólimpia ANTONIÈTTA Αίεΐΐο ΑίθΙΙο Φούρνος κλίβανος Ofen Μαρία Λουίζα Ολυμπίας Αντονιέτα PERSIAN ماریا لویزا المپیا آنتونیتا اجاق گاز مایکروفر (مایکروویو) Aieiio ایلو Ofen ماریا لوییزا المپیا آنتونیتا מ ایلو جوجه OFEN

Hebrew  אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטהאנטונייטהאנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה  אנטונייטה אנטונייטה

katsaillolimpialuisamarantonitta.wordpress.com

katsaillolimpialuisamarantonitta.wordpress.com

Nowadays three December two thousand fifteen Zeus celebration  this small excursus through the accent on the languages some example in Italian propensity where the final syllabi about the words come to  concentrate particulars accents , than where the same , as  approximating rule to sustain , whereas to be, save some exceptions, the general normative refereeing at the  phonetic function indicating the exact write of the qualified identities, those to describe to follow , I here,  those to  explain .

 énto and étto with acute accent final word with óre same acute accent the final ótto at least  ènte with grave accent some cities have accent grave with the Ò CÒMO FÒGGIA a different perspective for  RÓMA BOLÓGNA ANCÓNA LIVÓRNO which have acute accent on the letter O Ùdine so Cùneo have grave accent on the U letter ,  while NÀPOLI TÀRANTO TRÀPANI bring the grave accent on the A letter

Almost all the numbers express with alphabetical letters have the accent , only ,except, the numbers quattro and cinque are without the accents KARAT AIÈLLO OVEN OFEN LUISA MARÌA ÓLYMPIA ANTONIÈTTA AD AGELLUM IAIA IVLIVS XXVI VIII MCMLX AIÈLLO OVEN Oven OFEN MARÌA LUISA ÓLYMPIA Ólimpia ANTONIÈTTA Αίεΐΐο ΑίθΙΙο Φούρνος κλίβανος Ofen Μαρία Λουίζα Ολυμπίας Αντονιέτα PERSIAN ماریا لویزا المپیا آنتونیتا اجاق گاز مایکروفر (مایکروویو) Aieiio ایلو Ofen ماریا لوییزا المپیا آنتونیتا מ ایلو جوجه OFEN

Hebrew  אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטהאנטונייטהאנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה  אנטונייטה אנטונייטה

 

Oslo Royals place in Norway images about also Princess Martha Louise

Oslo Royals place in Norway images about also Princess Martha Louise

Tribus hodie Decembris duo milia quindecim Iovis celebrationem quandoque paruus hic excursus per accentum omnino linguis aliquod exemplum in Italian propensio ubi ultima Continuers syllabus circa sermones se conglobandi coeundique particularibus accentibus, super ubi idem, quasi quae accedunt sustentare regula, quod autem sit, facerem salvos exceptionibus, generalibus normis consulitur refereeing at Phoneticum munus significans exact scribere idoneus identities, qui ad describere ut sequeretur, mihi est hic, illis explanare.
 énto et étto cum commode accentu acuto cum óre extremum verbum eiusdem commode accentu acuto ultima Otto saltem ènte cum gravi accentus quasdam ciuitates accentus habere sculpere cælaturas cum his Ò CÒMO FÒGGIA a diversa prospectu pro Romà RÓMA BOLÓGNA ANCÓNA LIVÓRNO Bononiam Anconitanum Liburnum aufugere quae habent commode accentu acuto in littera O Utinum sic Cuneum Ùdine Cùneo habent gravis accentus in U litterae, cum Neapolim NÀPOLI TÀRANTO TRÀPANI Tarentinum Drepana adducam gravis accentus in A litterae
Paene omnibus numeris exprimunt literis alphabeticis have acuatur antepaenultima, tantum est, nisi numeros et quattro portubus sunt absque Accentuum

KARAT AIÈLLO OVEN OFEN LUISA MARÌA ÓLYMPIA ANTONIÈTTA AD AGELLUM IAIA IVLIVS XXVI VIII MCMLX AIÈLLO OVEN Oven OFEN MARÌA LUISA ÓLYMPIA Ólimpia ANTONIÈTTA Αίεΐΐο ΑίθΙΙο Φούρνος κλίβανος Ofen Μαρία Λουίζα Ολυμπίας Αντονιέτα PERSIAN ماریا لویزا المپیا آنتونیتا اجاق گاز مایکروفر (مایکروویو) Aieiio ایلو Ofen ماریا لوییزا المپیا آنتونیتا מ ایلو جوجه OFEN

Hebrew  אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטהאנטונייטהאנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה  אנטונייטה אנטונייטה

katsaillolimpialuisamarantonitta.wordpress.com

katsaillolimpialuisamarantonitta.wordpress.com

Heutzutage drei Dezember zweitausend fünfzehn Zeus Feier dieses kleine Exkurs durch den Akzent auf den Sprachen einige beispielsweise in italienischer Sprache Tendenz, wo die abschließende Lehrplan über die Worte nach kommen, um Angaben Akzente zu konzentrieren, als dort, wo das gleiche, als Annäherung Herrschaft aufrechtzuerhalten, während zum zu sein, einige Ausnahmen, die allgemeine normatives Schiedsrichterwesens auf den klanglichen funktionieren unter Angabe der genauen Schreib der qualifizierten Identitäten, diejenigen zu beschreiben, zu folgen, ich hier, diejenigen zu erklären.

ENTO énto und étto und mit Akut letzte Wort mit Erzes óre gleichen Akut die abschließende von Ottó ótto wenigstens Ente mit Akzent Gravis Einige Städte haben accent grave mit dem O Ò CÒMO FÒGGIA eine andere Perspektive für die Roms Bologna Ancona Livorno RÓMA BOLÓGNA ANCÓNA LIVÓRNO, die Akutzeichen auf den Buchstaben O Ùdine Cùneo, so haben Cunéo haben Gravis auf der U Brief, während Neapel NÀPOLI TÀRANTO TRÀPANI Tarent Trapani eintragen bringen die Gravis auf der A-Brief

KARAT AIÈLLO OVEN OFEN LUISA MARÌA ÓLYMPIA ANTONIÈTTA AD AGELLUM IAIA IVLIVS XXVI VIII MCMLX AIÈLLO OVEN Oven OFEN MARÌA LUISA ÓLYMPIA Ólimpia ANTONIÈTTA Αίεΐΐο ΑίθΙΙο Φούρνος κλίβανος Ofen Μαρία Λουίζα Ολυμπίας Αντονιέτα PERSIAN ماریا لویزا المپیا آنتونیتا اجاق گاز مایکروفر (مایکروویو) Aieiio ایلو Ofen ماریا لوییزا المپیا آنتونیتا מ ایلو جوجه OFEN

katsaillolimpialuisamarantonitta.wordpress.com

katsaillolimpialuisamarantonitta.wordpress.com

Hebrew  אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטהאנטונייטהאנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה אנטונייטה  אנטונייטה אנטונייטה

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s